9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Χρήσιμα έντυπα

Για γονείς

Αίτηση γονέα μαθητή για οικονομικό βοήθημα

Αίτηση γενικής χρήσης για πολίτες

Αίτηση μετεγγραφής μαθητή

Αίτηση για το ολοήμερο

Υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση

Αίτηση μετεγγραφής

Για εκπαιδευτικούς

αίτηση αρρωτικής άδειας

Αίτηση γενικής χρήσης για εκπαιδευτικούς

Αναφορά ανάληψης υπηρεσίας

Αίτηση κανονικής άδειας

Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Υπεύθυνη δήλωση απουσίας δύο ημερών για λόγους υγείας

Υπεύθυνη δήλωση απουσίας μιας ημέρας για λόγους υγείας

Για το σχολείο

Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση για εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο

Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή

Αποδεικτικό μετεγγραφής

Διαβιβαστικό εγγράφων

Πιστοποιητικό σπουδών εξωσχολικής χρήσης

Υπηρεσιακό σημείωμα αποδοχής για φοίτηση

Υπηρεσιακό σημείωμα παραλαβής δικαιολογητικών μετεγγραφής

Πιστοποιητικό σπουδών εξωσχολικής χρήσης

Αθλητική ταυτότητα μαθητή

Φύλλο Ελέγχου

Βεβαίωση φοίτησης

Και πάρα πολλά εδώ