9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Το ωρολόγιο πρόγραμμα

Τμήμα Α1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ Π.
ΜΟΥΣΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΕΥΕΛΙΚΤΗ    ΖΩΝΗ  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Τμήμα Α2

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ   ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΜΟΥΣΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΜΕΛΕΤΗ Π.
 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Τμήμα Β1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 ΜΕΛΕΤΗ Π.   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΜΕΛΕΤΗ Π.   ΜΕΛΕΤΗ Π.
 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ   ΖΩΝΗ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ   ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Τμήμα Β2

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΟΥΣΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ   ΑΓΓΛΙΚΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΜΕΛΕΤΗ Π.
 ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   ΜΕΛΕΤΗ Π.   ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   ΜΕΛΕΤΗ Π.   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ    ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

 Τμήμα Γ1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
  ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΙΣΤΟΡΙΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΟΥΣΙΚΗ   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ   ΑΓΓΛΙΚΑ   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Τμήμα Γ2

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
   ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ    ΓΛΩΣΣΑ    ΓΛΩΣΣΑ
   ΓΛΩΣΣΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   ΑΓΓΛΙΚΑ    ΓΛΩΣΣΑ    ΓΛΩΣΣΑ
  ΑΓΓΛΙΚΑ    ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΑΓΓΛΙΚΑ   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ    ΓΛΩΣΣΑ   ΙΣΤΟΡΙΑ   ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   ΜΟΥΣΙΚΗ    ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΕΛΕΤΗ Π. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ

Τμήμα Γ3

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ
  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    ΙΣΤΟΡΙΑ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ   ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 ΜΕΛΕΤΗ Π.   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΑΓΓΛΙΚΑ   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ

Τμήμα Δ1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ   ΙΣΤΟΡΙΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ Π.
 ΑΓΓΛΙΚΑ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Τμήμα Δ2

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ   ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΑΓΓΛΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ   ΜΕΛΕΤΗ Π.   ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
 ΙΣΤΟΡΙΑ   ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ   ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΑΓΓΛΙΚΑ

Τμήμα Δ3

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
  ΓΛΩΣΣΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΑΓΓΛΙΚΑ
  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΙΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΜΕΛΕΤΗ Π.
 ΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
  ΜΕΛΕΤΗ Π.  ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τμήμα Ε1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΜΟΥΣΙΚΗ
 ΙΣΤΟΡΙΑ   ΙΣΤΟΡΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   ΦΥΣΙΚΗ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ   ΑΓΓΛΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Τμήμα Ε2

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
  ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ
  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ   ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ   ΑΓΓΛΙΚΑ
  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ   ΑΓΓΛΙΚΑ  ΜΟΥΣΙΚΗ   ΑΓΓΛΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ
 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τμήμα Στ1

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ   ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ
 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ   ΙΣΤΟΡΙΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ
  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Τμήμα Στ2

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ
  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ   ΓΛΩΣΣΑ   ΓΛΩΣΣΑ ΓΛΩΣΣΑ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ
 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ   ΑΓΓΛΙΚΑ ΦΥΣΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ
 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Τμήμα Στ3

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ
 ΜΟΥΣΙΚΗ   ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΛΩΣΣΑ  ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ  ΙΣΤΟΡΙΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  ΓΛΩΣΣΑ
 ΓΛΩΣΣΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΑΓΓΛΙΚΑ   ΓΕΡΜ-ΓΑΛΛΙΚΑ
 ΙΣΤΟΡΙΑ  ΦΥΣΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ  ΦΥΣΙΚΗ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ