Βιβλιοθήκη «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ»

Η βιβλιοθήκη του 92ου Δημοτικού σχολείου συμμετέχει στο Πανελλήνιο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών από το σχολικό έτος 2018-19 σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ17/72957/Δ1/08-05-2018 (ΦΕΚ Β’ 2563/02-07-2018).

Υπουργική Απόφαση

 

Σκοπός της δημιουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι η θεσμοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αποτελεσματική συμβολή τους στη δημόσια εκπαίδευση. Οι στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω του ως άνω αναφερόμενου σκοπού είναι:

α) η υποστήριξη της μάθησης, ως ανώτατο αγαθό όλων των ανθρώπων και κυρίως των μαθητών/τριών, προκειμένου να έχουν θέση και ρόλο στην πνευματική, την κοινωνικο-πολιτιστική και πολιτική ζωή

β) η ανάδειξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε βασικό πυλώνα της Δια Βίου Μάθησης και της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία και

γ) η ενιαία και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση θεμάτων ίδρυσης, στελέχωσης, εξοπλισμού και αξιοποίησης των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ηλεκτρονική διεύθυνση βιβλιοθήκης: http://92dim-thess.thess.sch.gr/myLib/index.php

Παρατηρήσεις:

 • Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης της βιβλιοθήκης βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης
 • Η εγγραφή των μελών της βιβλιοθήκης γίνεται από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό και αφού παραληφθεί το σχετικό έντυπο ενυπόγραφης συγκατάθεσης από τον Γονέα-Κηδεμόνα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας συντάχθηκε σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-18 (ΦΕΚ Β’ 688/28-02-2018) με θέμα: «Ίδρυση Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων»

 • Δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης έχουν όλοι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου εφόσον είναι μέλη της βιβλιοθήκης και έχουν αποδεχτεί τον κανονισμό λειτουργίας. Οι μαθητές της Α’ τάξης ξεκινούν τη διαδικασία δανεισμού μετά τα Χριστούγεννα που θα είναι πιο έτοιμα για διάβασμα!!!
 • Τα μέλη μπορούν να αναζητήσουν μόνα τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια της βιβλιοθήκης είτε με τη βοήθεια εκπαιδευτικού σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.
 • Δεν επιτρέπεται κανενός είδους φαγητό και ποτό στο χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Τα βιβλία και το υπόλοιπο υλικό διατίθενται για διάβασμα στο αναγνωστήριο (εσωτερικός δανεισμός) ή για διάβασμα στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός). Οι εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά δίνονται μόνο για εσωτερικό δανεισμό.
 • Τα βιβλία δεν επανατοποθετούνται στα ράφια αλλά παραμένουν σε ειδικό χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
 • Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι 1 βιβλίο για διάστημα 15 ημερών. Ο δανειζόμενος που επιστρέφει υλικό μπορεί να το δανειστεί εκ νέου στον επόμενο δανεισμό με την προϋπόθεση να μην έχει ζητηθεί από άλλο μέλος.
 • Τα μέλη είναι υπεύθυνα για το υλικό που δανείζονται. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
 • Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του υπεύθυνου αν παραβιαστεί ο κανονισμός.
 • Όλα τα μέλη που χρωστούν υλικό δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού.
 • Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του.
 • Στο χώρο της βιβλιοθήκης κάνουμε ησυχία και σεβόμαστε τους συμμαθητές μας που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.
 • Στο χώρο της βιβλιοθήκης μπορούν να παραμένουν οι μαθητές για διάστημα 10 λεπτών και αφού συμπληρώσουν το «πάσο» της βιβλιοθήκης με την σωστή ώρα άφιξης και αναχώρησης.
 • Όποιος μαθητής/τρια το επιθυμεί μπορεί να ζωγραφίζει ότι του αρέσει από το βιβλίο στην ειδική σελίδα που θα του δίνεται μαζί με το βιβλίο. (Αφήνουμε το παιδί να εκφραστεί ελεύθερα και μόνο του εφόσον το επιθυμεί χωρίς να εγκλωβίζουμε τη φαντασία του στις δικές μας σκέψεις / απόψεις).

Η Βιβλιοθήκη του 92ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για το Σχ. Έτος 2019-2020 θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα την 3η , 5η και 6η διδακτική ώρα για δανεισμό και επιστροφές και κάθε Παρασκευή στο 1ο διάλειμμα 09:40-10:00 μόνο για επιστροφές.

ο Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός

Κατσιρντάκης Μιχάλης (ΠΕ86)