ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2023-24

Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2023-24
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
8ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού    Λειτουργικά 4/θέσιο Διεύθυνση A’/θμιας Πειραιά
  Κωδικός Σχολείου (Υ.ΠAI.Θ) 9520283
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση) Κοζάνης 30 Κορυδαλλός
Τηλέφωνο 2104969370 Fax 2104969370
e-mail: mail@8nip-koryd.att.gr Ιστοσελίδα https://blogs.sch.gr/8nipkoryd/
Διευθυντής/ντρια,

Προϊστάμενος/μένη

Σχολικής Μονάδας

Καλλιόπη Σόρογκα
Πρόεδρος Συλλόγου

Γονέων/Κηδεμόνων

Αθανασία Κουρκουμέλη

Ο σύλλογος διδασκόντων του 8ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα :

1) ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021

2) ΙΕΠ Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου 2020-2021 

3) ΠΔ 79/2020, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»

4) Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείων 2020-2021 (Αρ.Πρωτ.Φ7/74054/Δ1/15-06-2020/ΥΠΑΙ

5) Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

Συνέταξε τον κάτωθι Εσωτερικό Κανονισμό τον οποίο και κοινοποίησε στο σύλλογο γονέων του 8ου Νηπιαγωγείου και στον αντιδήμαρχο παιδείας του δήμου Κορυδαλλού .

  1. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών.

Η έγκαιρη προσέλευση και η οργανωμένη αποχώρηση, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ79/2017) και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, είναι απαραίτητες τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο και για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.

Περισσότερα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2023-24

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (σχολ. έτος 2024-2025)

Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (σχολ. έτος 2024-2025)

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στα νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 1/3/2024 έως και την Τετάρτη 20/3/2024 και αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2020.

Οι αιτήσεις από τους γονείς γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Οι μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως προνήπια το τρέχον σχολικό έτος ΔΕΝ επανεγγράφονται.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου 210 4969370 μεταξύ 10:30-12:30

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την εγγραφή του νηπίουπρονηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
• Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
• Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του
άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)):
α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το
Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο
των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο
Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι
συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο
που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου προνηπίου

και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με
ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο
σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον
υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη
Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό
Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη
σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική
μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε
αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για
το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)), οι
γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται
από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η
υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο
Νηπιαγωγείο (παρ.7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)). Για τον σκοπό αυτό ο/η
Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά
που του/της προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

!ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ!

Αρχική / Ανακοινώσεις / !ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

  1. την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό λόγω της επιμορφωτικής ημερίδας στην οποία θα συμμετάσχουν οι νηπιαγωγοί του δήμου Κορυδαλλού,
  2. την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 8:30-9:30π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 17 Νοέμβρη. Οι μαθητές θα έρθουν χωρίς τις τσάντες τους και θα φέρουν μαζί μόνο το νερό τους. Μετά το τέλος της γιορτής, θα αποχωρήσουν.

Με εκτίμηση,

Οι νηπιαγωγοί

!Ανακοίνωση για την Τετάρτη 8/11/2023!

Αρχική / Ανακοινώσεις / !Ανακοίνωση για την Τετάρτη 8/11/2023!

Σας ενημερώνουμε ότι αύριο Τετάρτη 8/11/2023 το νηπιαγωγείο μας θα παραμείνει κλειστό λόγω του εορτασμού των Αγίων Ταξιαρχών, πολιούχων του δήμου Κορυδαλλού.

Με εκτίμηση, οι νηπιαγωγοί

Θεατρική παράσταση από τη Ζαχαρένια Ανέμη

Αρχική / Ανακοινώσεις / Θεατρική παράσταση από τη Ζαχαρένια Ανέμη

Η Ζαχαρένια Ανέμη υφαίνει μέσα από το παιχνίδι, παραμύθια, παραστάσεις και προγράμματα για παιδιά, με τις πολύχρωμες κλωστές που της δωρίζουν η τέχνη, οι θρύλοι και οι παραδόσεις.

Περιπλανηθήκαμε μαζί τους στη χώρα της φαντασίας, των χρωμάτων, της χαράς και του γέλιου με βιωματικό παιχνίδι και χορό με την ιστορία Πίκα-Πίκα Μπλουμ που παρακολουθήσαμε τις δύο μάγισσες να μας ταξιδεύουν στον κόσμο των συναισθημάτων μέσα από διάφορα ευτράπελα και συμφορές έχοντας αίσιο τέλος.

Ευχαριστούμε την Κιβωτού Αγγελική-Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, ηθοποιό και συγγραφέα θεατρικών για παιδιά.

1698927151511

Η μαθητευόμενη μάγισσα Λουλούκα

1698927292520

1698927183551

Η μάγισσα Πίκα

Ανακοίνωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Αρχική / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 8.30-9.30π.μ.

Οι μαθητές θα προσέλθουν χωρίς τις τσάντες τους και θα φέρουν μαζί μόνο το νερό τους. Μετά το τέλος της γιορτής, οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά και θα αποχωρήσουν.

 

Με εκτίμηση,

Οι εκπαιδευτικοί

Λειτουργία σχολικών μονάδων

Αρχική / Ανακοινώσεις / Λειτουργία σχολικών μονάδων

Το με αρ. πρωτ. 71995/04-09-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών της 8ης Οκτωβρίου 2023, τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δε θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2023 και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.

Επισημαίνεται ότι σε όσες περιφέρειες ή δήμους θα διεξαχθεί επαναληπτική ψηφοφορία την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, δε θα λειτουργήσουν τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 αντίστοιχα.

Ανακοίνωση Αγιασμού

Αρχική / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση Αγιασμού

Καλησπέρα σας και καλή σχολική χρονιά!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγιασμός μας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11/9/2023 στις 9: 30 π.μ. στον αύλειο  χώρο του σχολείου μας.

Την ημέρα αυτή τα παιδιά θα αποχωρήσουν με τους γονείς τους μετά τον αγιασμό

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023

Αρχική / Ανακοινώσεις / Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2022-2023Λήψη αρχείου

Ενημέρωση γονέων για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Αρχική / Ανακοινώσεις / Ενημέρωση γονέων για εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

Αγαπητοί γονείς καλημέρα σας.

Σύμφωνα με οδηγίες που εστάλησαν στο νηπιαγωγείο μας, η εκπαίδευση των μαθητών μας θα συνεχιστεί, εξ αποστάσεως, μέσω webex, καθόσον χρόνο το νηπιαγωγείο θα παραμείνει κλειστό, προς αποφυγή διασποράς του κορονοϊού.
Οι εκπαιδευτικοί του κάθε τμήματος θα στείλουν σε κάθε μαθητή έναν υπερσύνδεσμο στον οποίο θα μπείτε τις ημέρες και ώρες που θα ενημερώσουν, μέσω του μηνύματός τους.
Η είσοδος και η εγγραφή στην πλατφόρμα του webex είναι εξαιρετικά εύκολη και δεν αφορά την εγγραφή του μαθητή στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, όπου θα χρειαζόταν ο αριθμός μητρώου μαθητή-μαθήτριας.
Παρακαλούμε:
1ο.Να  γράψετε το όνομα του μαθητή δίπλα στο όνομά σας , στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, προκειμένου να γνωρίζει η κάθε εκπαιδευτικός το μαθητή που αφορά η ηλεκτρονική διεύθυνση.
2ο.Καθόλη τη διάρκεια του μαθήματος οι γονείς να παραμείνουν εντός του χώρου αλλά με διακριτική απόσταση από τον υπολογιστή, προκειμένου να διεξαχθεί απρόσκοπτα η εξ αποστάσεως διδασκαλία.
3ο.Να μη φωτογραφίσετε-βιντεοσκοπήσετε-δημοσιεύσετε την τηλεσυνάντηση, καθότι απαγορεύεται, σύμφωνα με το νόμο περί προσωπικών δεδομένων.
4ο. Αν το τέκνο σας δεν παρακολουθήσει την εξ αποστάσεως διδασκαλία, να μας ενημερώσετε, μέσω μαιλ για τον ακριβή λόγω της μη συμμετοχής του. Παρακαλώ μη στέλνετε email σε περίπτωση που θα παρακολουθήσει κανονικά το παιδί σας  ή και με κάποιες απουσίες, γιατί η χωρητικότητα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΠΣΔ είναι μικρή.
Πληροφορούμε ότι τα μαθήματα θα διεξάγονται, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 14:00-16:20 με εναρκτήρια ημερομηνία την Τετάρτη  18-11-2020. Οι ημέρες και ώρες των μαθημάτων δεν υπάρχει δυνατότητα να υποστούν οποιαδήποτε μετατροπή, καθότι έχουν έτσι οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας
Σας ενημερώνουμε, τέλος ότι το νηπιαγωγείο δεν έχει λάβει από το Ελληνικό δημόσιο, αν και έχει γίνει αίτημα από τη διεύθυνσή του, οιονδήποτε  ηλεκτρονικό εξοπλισμό προς διευκόλυνση των μαθητών που δεν δύνανται να έχουν Η.Υ.

Αν κάποιοι γονείς δεν έχουν λάβει το παρόν μήνυμα και στο email τους  από το νηπιαγωγείο μας παρακαλώ να στείλουν το email τους με το όνομα του παιδιού τους στο  ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: “mail@8nip-koryd.att.sch.gr”

Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά κατά το δύσκολο, για όλους μας, αυτό διάστημα.

 

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί του 8ου νηπιαγωγείο Κορυδαλλού

 

Ανακοίνωση για εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Αρχική / Ανακοινώσεις / Ανακοίνωση για εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, θα γίνουν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 8:30-10:00. Οι μαθητές θα έρθουν χωρίς τις τσάντες τους και θα φέρουν μαζί τους μόνο το νερό τους. Μετά το τέλος της γιορτής, θα αποχωρήσουν.

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί