ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2023-24

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
8ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού    Λειτουργικά 4/θέσιο Διεύθυνση A’/θμιας Πειραιά
  Κωδικός Σχολείου (Υ.ΠAI.Θ) 9520283
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση) Κοζάνης 30 Κορυδαλλός
Τηλέφωνο 2104969370 Fax 2104969370
e-mail: mail@8nip-koryd.att.gr Ιστοσελίδα https://blogs.sch.gr/8nipkoryd/
Διευθυντής/ντρια,

Προϊστάμενος/μένη

Σχολικής Μονάδας

Καλλιόπη Σόρογκα
Πρόεδρος Συλλόγου

Γονέων/Κηδεμόνων

Αθανασία Κουρκουμέλη

Ο σύλλογος διδασκόντων του 8ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα :

1) ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021

2) ΙΕΠ Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου 2020-2021 

3) ΠΔ 79/2020, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»

4) Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείων 2020-2021 (Αρ.Πρωτ.Φ7/74054/Δ1/15-06-2020/ΥΠΑΙ

5) Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

Συνέταξε τον κάτωθι Εσωτερικό Κανονισμό τον οποίο και κοινοποίησε στο σύλλογο γονέων του 8ου Νηπιαγωγείου και στον αντιδήμαρχο παιδείας του δήμου Κορυδαλλού .

 1. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών.

Η έγκαιρη προσέλευση και η οργανωμένη αποχώρηση, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ79/2017) και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, είναι απαραίτητες τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο και για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.

Για τους λόγους αυτούς, οι είσοδοι του σχολείου κλείνουν στις 8:30π.μ, ώστε να μην παρακωλύεται το παιδαγωγικό του έργο, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν μπορούν  να αποχωρήσουν πριν την λήξη του ωραρίου, που ορίζεται στις 13:00μ.μ για το Υποχρεωτικό πρόγραμμα, στις 16:00μ.μ για το Ολοήμερο και στις 17:30 για το Διευρυμένο Ολοήμερο πρόγραμμα. Σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξης λόγω έκτακτης ανάγκης, η είσοδος μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του γονέα/κηδεμόνα με την εκπαιδευτικό της τάξης. Ανάλογα, αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης του μαθητή/μαθήτριας από το σχολείο (π.χ ασθένεια) και αφού ενημερωθεί ο γονέας/κηδεμόνας να προσέλθει στο σχολείο, ο τελευταίος παραλαμβάνει το παιδί έχοντας πρώτα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο γονέας επιθυμεί το παιδί του να αποχωρήσει νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρόνο λήξης του ωραρίου, θα πρέπει να έχει ενημερώσει έγκαιρα την εκπαιδευτικό της τάξης και την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και να έχει υπογράψει το σχετικό έντυπο αναφέροντας τους λόγους αποχώρησης.

Σε κάθε περίπτωση, η φοίτηση των παιδιών στο Νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, καθημερινά, πριν την προσέλευση στο σχολείο η οικογένεια βεβαιώνεται για την καλή υγεία του μαθητή. Παιδιά με ενδείξεις ασθένειας δεν προσέρχονται στο σχολείο και ενημερώνεται το προσωπικό.

Οι εκπαιδευτικοί υποδέχονται του μαθητές/μαθήτριες στην είσοδο των τάξεων και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Όσον αφορά την αποχώρηση, οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα και χωρίς καθυστερήσεις για την παραλαβή των μαθητών/μαθητριών  χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης.

Τέλος, σε περιπτώσεις έκτακτων συνθηκών ή δυσμενών καιρικών φαινομένων, το σχολείο, ακολουθώντας ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς,  δύναται να τροποποιήσει τη διαδικασία προσέλευσης/αποχώρησης, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών, έχοντας φυσικά ενημερώσει τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

 

 1. Προσέλευση- Παραμονή στο σχολείο και Αποχώρηση από αυτό.

Προετοιμασία γεύματος-Γεύμα.

Οι γονείς/κηδεμόνες των νηπίων έχουν την ευθύνη για την προετοιμασία και παρασκευή του γεύματος των νηπίων από το σπίτι. Ο/η νηπιαγωγός που αναλαμβάνει το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δίνει έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης των νηπίων. Πιο συγκεκριμένα υποστηρίζει τα νήπια στις διαδικασίες που αφορούν το γεύμα με στόχο, μέσα από την  απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, να οδηγηθούν σταδιακά σε πλήρη αυτονομία.

Φαρμακευτική Αγωγή.

Οι νηπιαγωγοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις ώστε να προβαίνουν σε εξειδικευμένες ιατρικές πράξεις. Για το λόγο αυτό δεν χορηγούν φάρμακα στους μαθητές ( είτε από στόμα, είτε σε ενέσιμη μορφή). Σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται ιατροφαρμακευτική αγωγή οι γονείς/κηδεμόνες οφείλουν να αιτούνται άδεια από τους διευθυντές των σχολείων προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι ή άλλο πρόσωπο το οποίο θα υποδείξουν στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν.

Η χορήγηση ιατροφαρμακευτικής αγωγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δύναται να ανατεθεί σε Σχολικό/ή  Νοσηλευτή/τρια .

Σε έκτακτα σοβαρά περιστατικά δεν αποκλείεται η υποχρέωση των εκπαιδευτικών να παρέχουν τις Πρώτες Βοήθειες.

Προστασία Προσωπικών δεδομένων(που αφορούν σε φωτογραφήσεις /βιντεοσκοπήσεις/κάμερες ασφαλείας)Σύμφωνα με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων η ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο νηπίων στους δικτυακούς τόπους της σχολικής μονάδας θα πρέπει να αποφεύγεται.

Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, όπως για παράδειγμα αναμνηστικού τύπου φωτογραφίες, βίντεο και γενικά δραστηριότητες της σχολικής ζωής, επιτρέπεται η ανάρτηση, επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σε ψηφιακά μέσα μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των νηπίων.

Άλλες ρυθμίσεις

 • Αν ένας μαθητής/τρια χρειαστεί να αλλάξει ρούχα (ειδικά εσώρουχα) και δεν μπορεί να το κάνει με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού, καλείται στο σχολείο ο γονέας για να τον/την βοηθήσει.
 • Στις περιπτώσεις εορτών και γενεθλίων, τα τυχόν κεράσματα (συστήνονται συσκευασμένα) δίνονται λίγο πριν το σχόλασμα και καταναλώνονται εκτός σχολείου με την συναίνεση πλέον των γονέων.
 • Όταν ο καιρός δεν το επιτρέπει ή ο προαύλιος χώρος είναι βρεγμένος, το διάλειμμα γίνεται στις τάξεις ή στον κοινόχρηστο χώρο του σχολείου.
 1. Συμπεριφορά μαθητών/τριών-παιδαγωγικός έλεγχος.

Οι μαθητές /τριες επιδεικνύουν σεβασμό, με τη στάση τους, προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της τάξης, συμμετέχουν ενεργά μέσα από δημοκρατικές, συλλογικές διαδικασίες διαλόγου και συναπόφασης. Με τις πράξεις τους σέβονται κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας, συνδιαμορφώνουν , προασπίζονται και τηρούν τους κανόνες της τάξης. Συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις καθημερινές εκπαιδευτικές διαδικασίες.

Αποφεύγεται κάθε μορφή βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική). Επιζητούν βοήθεια ή τη συμβουλή του εκπαιδευτικού σε περίπτωση “άλυτης” διαμάχης που τους δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή.

Διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους και δείχνουν ενδιαφέρον για την υλική περιουσία του σχολείου.

Σε περίπτωση βίαιης λεκτικής, ψυχολογικής ή σωματικής συμπεριφοράς αποτελεί αντικείμενο συνεργασίας της εκπαιδευτικού της τάξης με τον /την Προϊστάμενο /η της σχολικής μονάδας, τον ΣΔ, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Ενημερώνονται οι γονείς /κηδεμόνες από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους λαμβάνοντας πάντοτε πριν από κάθε απόφαση υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των παιδιών.

 1. Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού.

Η ανάπτυξη θετικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.

Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού κλίματος.

Οι μαθητές/μαθήτριες αποφεύγουν κάθε λογής εκφοβιστικές πράξεις, φράσεις ή συμπεριφορά, που προσβάλλουν, πληγώνουν και περιθωριοποιούν συμμαθητή τους ή παρακινούν άλλους για την απομόνωση του, τόσο εντός του σχολικού χώρου όσο και εκτός αυτού. Δεσμεύονται να συμβουλεύονται έναν εκπαιδευτικό σε περίπτωση διαμάχης και να αποδέχονται την απόφαση που θα ληφθεί και τις συνέπειες των πράξεων τους.

Δεν γίνονται αποδεκτές συμπεριφορές, χειρονομίες ή εκφράσεις από μέλη της σχολικής κοινότητας που δεν θα σέβονταν τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά ή τις οικογένειες.

Κανένας ενήλικας δεν έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί παιδί στο χώρο του σχολείου. Για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει ενημερώνουν το δάσκαλο της τάξης ή τον διευθυντή, οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα.

Το σχολείο είτε με οργανωμένες δραστηριότητες (6η Μαρτίου Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού αλλά και μέσα από το Αναλυτικό Πρόγραμμα), είτε σε έκτακτες περιπτώσεις όταν προκύπτει ανάλογο προβληματικό γεγονός (με την ενεργοποίηση του Συλλόγου Διδασκόντων), προωθεί την πραγμάτωση των ανθρωπιστικών αξιών καθώς και την εξάλειψη των προκαταλήψεων και του ρατσισμού απέναντι σε κάθε είδους διαφορετικότητα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας, στην ενδυνάμωση των μαθητών, στην ειρηνική επίλυση των διαφορών και στην αποδοχή του άλλου.

 1. Σχολικές εκδηλώσεις-Δραστηριότητες

  Το νηπιαγωγείο οργανώνει σειρά εκδηλώσεων που σκοπό έχουν τη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των μαθητών-τριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίηση τους σε κοινωνικά θέματα, γι’αυτό η συμμετοχή τους κρίνεται απαραίτητη.

Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα είναι καλό να γίνονται με πρωτοβουλίες και ιδέες  των ίδιων των μαθητών-τριών, διότι έτσι αισθάνονται υπεύθυνοι, εκδηλώνουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους.

Οι ανοιχτές στου γονείς εορταστικές εκδηλώσεις γίνονται εναλλάξ: Χριστούγεννα και 25η Μαρτίου τη μία χρονιά, 28η Οκτωβρίου και Καλοκαίρι την επόμενη.

Στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές επισκέψεις, εκτός νηπιαγωγείου, οι μαθητές-τριες ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου για τη μετακίνηση με μισθωμένα τουριστικά λεωφορεία, που τηρούν τους προβλεπόμενους όρους ασφαλείας, απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη (δήλωση) των γονέων και κηδεμόνων τους.

Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να συνοδεύουν, με τον περιοριστικό αριθμό των δύο (2) γονέων ανά τμήμα τους μαθητές στις εξωσχολικές δραστηριότητες.

 1. Συνεργασία σχολείου-οικογένειας-συλλόγου γονέων/ κηδεμόνων (1)

Το σχολείο πρέπει να βρίσκεται, σε κάθε περίπτωση, σε αρμονική σχέση με την οικογένεια του κάθε μαθητή/τριας με τον σύλλογο γονέων-κηδεμόνων και φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Πολύ σημαντική παράμετρος της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και του κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με τους γονείς-κηδεμόνες. Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική τους στάση προς το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Οι ενημερωτικές συναντήσεις των γονέων-κηδεμόνων με τους εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του ΣΔ και οι γονείς-κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για αυτές. Κάθε φορά που δημιουργείται κάποιο ζήτημα που έχει σχέση με κάποιον μαθητή-τρια, ο πρώτος που πρέπει να  ενημερωθεί, σχετικά, είναι ο γονέας-κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Οι γονείς-κηδεμόνες: Ενημερώνουν εγκαίρως το σχολείο για κάθε ειδικό θέμα που αφορά το παιδί τους – θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης- τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τη φοίτηση, την επίδοση ή τη συμπεριφορά του παιδιού και να ζητούν τη συνδρομή του σχολείου. Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις, έντυπες και ηλεκτρονικές, αξιοποιούν κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας  που παρέχεται από το Νηπιαγωγείο ώστε να ενημερώνονται για τα θέματα λειτουργίας του σχολείου.

Για κάθε αίτημα τους απευθύνονται στην Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και ενημερώνουν άμεσα τους εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Νηπιαγωγείο να έχει τα ισχύοντα τηλέφωνα και τις σωστές ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή υπεύθυνων δηλώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων/δράσεων/εκδηλώσεων.

Για αιτήματα που αφορούν την εκπαίδευση του τέκνου τους ενημερώνουν πρωτίστως την εκπαιδευτικό, η οποία είναι η καθ’ ύλην αρμόδια για την εκπαίδευση των μαθητών του τμήματος που της έχει ανατεθεί. Δευτερευόντως, εφόσον κριθεί απαραίτητο, πάντα σε συνεργασία με την ως άνω αναφερόμενη εκπαιδευτικό, απευθύνονται στην προϊσταμένη του νηπιαγωγείου. Τέλος αν απαιτείται, με τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων, κοινοποιούν το αίτημα στον Σύμβουλο Εκπαίδευσης.

 1. Συνεργασία σχολείου-οικογένειας-συλλόγου γονέων/κηδεμόνων(2).

Οι εκπαιδευτικοί: Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών-τριων, και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των παιδιών τους.

Οργανώνουν  ομαδικές  ενημερωτικές  συναντήσεις  γονέων ή συναντούν  όλες  τις  οικογένειες  ατομικά  στην  αρχή  της  χρονιάς  σε προγραμματισμένες  συναντήσεις.  Επίσης  δέχονται και προσκαλούν σε συνάντηση τις οικογένειες εκτάκτως, κάθε φορά που χρειάζεται κατόπιν αιτήματος.

Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού, συμπεριληπτικού εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες της ζωής των μαθητών/τριων τους στην οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών-τριων και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες, ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα.

Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς οι οικογένειες τους.

Συνεργάζονται με τον/την Προϊστάμενο/νη, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη Εκπαίδευση για την καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς, σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/τριων.

Οργανώνουν συναντήσεις σε σταθερή μηνιαία βάση για ζητήματα που αφορούν την λειτουργία της τάξης τους και καταστάσεις που προβληματίζουν σχετικά με τους μαθητές τους.

 1. Ποιότητα του σχολικού χώρου(1).

Οι σχολικές υποδομές και ο εξοπλισμός αυτών  αποτελούν  καθρέφτη για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου και της παιδαγωγικής πράξης. Επίσης σε συνέχεια αυτού άρρηκτα συνδεδεμένη είναι και η ανάπτυξη της αίσθησης  ευθύνης για την διατήρηση και την προστασία των σχολικών εγκαταστάσεων (αίθουσες, αύλειους χώρους κ.τ.λ.) αλλά και τον εξοπλισμό αυτών από το σχολικό προσωπικό αλλά και τις μαθήτριες/τες.

Όλο το οικοδόμημα αλλά και όλα όσα τον αποτελούν, ενδυναμώνουν τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας αλλά και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων των μαθητών. Η κακή χρήση, οι φθορές, η μη συνεπής συντήρηση  αυτών  από την  πλευρά  διδασκόντων αλλά και διδασκόμενων  οδηγεί στην απαξίωση τους. Ειδικότερα στο μυαλό ενός παιδιού στο οποίο καλλιεργείται αυτή η νοοτροπία  χωρίς την αίσθηση της ευθύνης και σεβασμού κάτι το οποίο αργότερα θα το αντανακλά και κοινωνικά. Τέλος καθοριστικό ρόλο για την φροντίδα όλων των παραπάνω  πέραν του σχολικού προσωπικού αλλά και των ίδιων των μαθητών αποτελεί και η συμβολή των κηδεμόνων στην καλλιέργεια αυτού του πνεύματος όχι μόνο για να βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει την αίσθηση της ευθύνης αλλά επειδή θα είναι ίδιοι που θα επωμιστούν το κόστος των φθορών που αυτά προκαλούν.

 1. Ποιότητα του σχολικού χώρου(2).

Πολιτική του σχολείου προστασίας από κινδύνους.: Για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών συντάσσονται, επικαιροποιούνται και ενεργοποιούνται πρωτόκολλα-σχέδια διαχείρισης κρίσεων. Η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με τον Σ.Δ. προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου. Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα. Ενημερώνουν τους μαθητές-τριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών και υλοποιούν ασκήσεις ετοιμότητας, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, η προϊσταμένη ενημερώνει τους μαθητές-τριες, καθώς και τους γονείς-κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης, κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.  Ως χώρος συγκέντρωσης , σε περίπτωση ανάγκης ορίζεται ο χώρος όπου προαυλίζονται οι μαθητές, όπως υποδεικνύεται στην επισυναπτόμενη κάτοψη:

  Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων όλοι οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς-υπηρεσίες: π.χ. Ε.Ο.Δ.Υ., Υ.ΠΑΙ.Θ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. Προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και η ασφάλεια των μελών της.

 

 1. Έκθεση Αποτίμησης-Ανατροφοδότηση-Προτάσεις Βελτίωσης.

Ο Ε.Κ.Λ. επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης, από το νόμο, συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνονται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου και τις ενίοτε αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.

Ο από κοινού συμπεφωνημένος Ε.Κ.Λ. βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρηση του από τους μαθητές -τριες, τις εκπαιδευτικούς και τους γονείς-κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το νηπιαγωγείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου και τον σύλλογο διδασκόντων, καθώς και από τον σύμβουλο εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

 

Ο Ε.Κ.Λ. ισχύει για ένα σχολικό έτος.

Κορυδαλλός , 29 Σεπτεμβρίου 2023

Η Προϊσταμένη

 

………………

Εγκρίνεται
Σύμβουλος Εκπαίδευσης (έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου)

…………………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………………………….

Διευθυντής/Διευθύντρια Εκπαίδευσης

…………………………………………………………

Ημερομηνία: ………………………………………………….

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023 2024