Σχέδιο Δράσης

Το Σχέδιο Δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 θα αναρτηθεί το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.

Για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του σχολείου για το Σχολικό Έτος 2021-2022,  έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω Εργαστήρια Δεξιοτήτων:

Η τελική μορφή του Σχεδίου Δράσης του σχολείου μας για το Σχολικό Έτος 2021-2022 αποτυπώνεται στο παρακάτω έγγραφο: