Εσωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα από τη διεύθυνση του σχολείου.

Προγραμματισμός και Σχέδια Δράσης Σχολικού Έτους 2021-2022

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης για το Σχολικό Έτος 2021 – 2022:

 

Τελική Έκθεση Αξιολόγησης Σχολικού Έτους 2021 – 2022