ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023-24

Νοέ 202321

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Εισαγωγή
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020) επιδιώκει να
εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να
πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο οι
στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικοί, άλλο
επιστημονικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).
Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη
λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές
αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου
και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή
του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου
της Δημοτικής μας Ενότητας . Εγκρίνεται από τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την
παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και
αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του αμέσως μετά
την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με την έναρξη του σχολικού έτους. Μια
συνοπτική
μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλους τους/τις
μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας
κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού
προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.
Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης
από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι
ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές
των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων
συλλογικών οργάνων του.
Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών,
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να
διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την
απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και
τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας
ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών,
διδακτικών, και άλλων πρακτικών.
Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την
προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να
αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή
διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο
αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος
σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε
κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας,
καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.
Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων του Κανονισμού του Σχολείου μας
επιδιώκεται:
➢ Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με
επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
➢ Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας
του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας αλλά και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
➢ Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της
σχολικής κοινότητας.
➢ Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών
συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.
1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία είναι υποχρεωτική και
εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις
καθημερινές απουσίες και τις παραδίδει στον διευθυντή ο οποίος τις καταχωρίζει στο
πληροφοριακό σύστημα (myschool)) του ΥΠΑΙΘΑ. Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς
σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των
μαθητών/μαθητριών. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και
την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.
Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και στις
αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού
Δελτίου Υγείας για τους μαθητές των τάξεων Α’, και Δ’ σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο.
Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του
ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε
διδακτικού αντικειμένου καθώς και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους
καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του ΥΠΑΙΘΑ.
Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του διδακτικού έτους και
αναρτώνται στο ιστολόγιο του Σχολείου.
Για το σχολικό έτος 2023-2024 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:
Υποχρεωτικό πρόγραμμα
• Πρωινή υποδοχή 07:15-08:00
• υποδοχή των μαθητών και των μαθητριών στο σχολείο: 08.00- 08:15.
• έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15.
• λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών και μαθητριών: 13:15
(εξάωρο)
Ολοήμερο πρόγραμμα
(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο
Ολοήμερο)
• έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20
• Λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00. Οι γονείς/
κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο
πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα
αναχώρησης
από το σχολείο στις 15.00, στις 16.00 .
Η ώρα προσέλευσης των μαθητών και μαθητριών είναι 08:00 έως 08:15. Η ώρα
προσέλευσης για την Πρωινή Ζώνη είναι 07:00 έως 07:15.
Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι
απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα, είναι δε μαζί με την υπηρεσία των
εφημερευόντων εκπαιδευτικών ο μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια των
μαθητών και μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.
Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), με ευθύνη των εφημερευόντων, κλείνει η είσοδος του
σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και
τις μαθήτριες στην είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί αποχωρούν. Για
λόγους ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών αλλά και για την ομαλή λειτουργία του
προγράμματος η είσοδος του σχολείου κλείνει στις 8:25.Σε περίπτωση που
μαθητής/μαθήτρια προσέρχεται χωρίς αιτιολογία με καθυστέρηση, για να μην
δημιουργείται αναστάτωση στο παιδαγωγικό έργο του τμήματος που φοιτά, εισέρχεται στο
σχολείο συνοδευόμενος από τον κηδεμόνα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας (9:00).
Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν παρευρίσκεται
κανένας επισκέπτης χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου.
Η επίσκεψη και η παραμονή των γονέων στις αίθουσες, την ώρα του μαθήματος δεν
επιτρέπεται. Οι γονείς εισέρχονται στο σχολείο μόνο κατά τις προγραμματισμένες ώρες
συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και μετά από άδεια του Διευθυντή.
Ο Διευθυντής είναι υποχρεωμένος για την ασφάλεια των παιδιών να διατηρεί τις θύρες
εισόδου και εξόδου του σχολείου τους κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του
σχολείου.
Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου
Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τις εγκυκλίους
του ΥΠΑΙΘ και εξειδικεύεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή.
Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται έγκαιρα για προγραμματισμένες ή έκτακτες (γνωστές
όμως εκ των προτέρων) αλλαγές που προκύπτουν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα, κατά της
διάρκεια του σχολικού έτους, όπως επίσης και αλλαγές που σχετίζονται με αλλαγή
διδασκόντων ως προς τα γνωστικά αντικείμενα.
Η κατανομή των διδακτικών ωρών και των διαλειμμάτων του σχολείου, καθώς και η
διάρκειά τους, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ωράριο Λειτουργίας Διευρυμένου
Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
07.00-07.15 15΄ Υποδοχή μαθητών Πρωινής Ζώνης
07.15-08.00 45′ Προαιρετική Πρωινή Ζώνη
08.00΄-08.15΄ 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15΄-09.40΄ 90΄ 1η διδακτική περίοδος
(1η διδακτική ώρα 45′-2η διδακτική ώρα 40′)
09.40΄-10.00΄ 20΄ Διάλειμμα
10.00΄-11.30΄ 90΄ 2η διδακτική περίοδος , 3-4η ώρα
11.30΄-11.45΄ 15΄ Διάλειμμα
11.45΄-12.25΄ 40΄ 5η ώρα
12.25΄-12.35΄ 10΄ Διάλειμμα
12.35΄-13.15΄ 40΄ 6η ώρα – Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος
ΟΛΟΗΜΕΡΟ
13:15΄ –13:20΄ 5΄ Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης
13:20΄ –14:00΄ 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος – Γεύμα- Διατροφική Αγωγή
14.00΄-14.15΄ 15΄ Διάλειμμα
14.10΄-15:00΄ 45΄ 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη – Προετοιμασία
15:00΄-15:15΄ 10΄ Διάλειμμα
15.15΄-16:-00΄ 45΄ 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος- Μελέτη – Προετοιμασία
Προσευχή
Πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και
του διδακτικού προσωπικού με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν.
Αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν στην πρωινή
προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, όσο αυτή διαρκεί και να
σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
Διάλειμμα
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές/μαθήτριες βγαίνουν στο προαύλιο. Σε
περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές παραμένουν στην τάξη με τον/την δάσκαλο/α
που διδάσκει την επόμενη ώρα.
Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται
τελευταίος/τελευταία. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών και των μαθητριών στις
αίθουσες ή στους διαδρόμους του σχολείου.
Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και χρόνος
ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών, τουαλέτα). Οι
μαθητές και οι μαθήτριες αλληλοεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε
πρόβλημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους εφημερεύοντες
εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.
Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να
παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές και μαθήτριες του σχολείου
από τα κάγκελα του προαύλιου χώρου. Εάν επιθυμεί να δώσει φαγητό στο παιδί του
παραδίδεται αυτό από τον γονέα/κηδεμόνα σε εφημερεύοντα εκπαιδευτικό του σχολείου.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στους
προκαθορισμένους χώρους συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οιεκπαιδευτικοί των τάξεων και τους οδηγούν στο εσωτερικό του σχολείου . Οι
μαθητές/τριες παραμένουν στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.
Σχολική εργασία
Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή
διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των
συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του
μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι είναι
απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.
Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκων εργασία) αυτή είναι
σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του
κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκων εργασίες ενίοτε αποτελούν
συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται
μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες
συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να
αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει
αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας
καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί
αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ
γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με
ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη
των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη
διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να
προσέλθει στο σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους
περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη
συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των
μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να
των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών
που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε
περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους
αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να μειωθεί
στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε
κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.
Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ιδίως τηρούν την ώρα
έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή,
εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος
(ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν
τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Όλοι οι μαθητές/τριες προσέρχονται και αναχωρούν από την έξοδο του σχολείου στις
κάτωθι ώρες:
8:15 έναρξη μαθημάτων, προσευχή
13:15 αποχώρηση
Εξωσχολικά υλικά
Μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου
προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό
παρέχεται από το σχολείο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο
αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση
σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Κάθε
κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα
του μαθητή.
2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές και μετά από κάθε
διάλειμμα συγκεντρώνονται στις καθορισμένες θέσεις στην αυλή για κάθε
τμήμα.
2. Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι
μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη και συνωστισμό.
3. Απαγορεύεται οι μαθητές να παραμένουν στα διαλείμματα στο προαύλιο
τάξεων που δεν ανήκουν.
4. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας
κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους, όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή
να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων.
5. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν στις αίθουσές τους χωρίς να
τρέχουν παρουσία του δασκάλου/ας.
6. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο
χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης.
7. Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και
όχι βίαιη.
8. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
9. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν σηκώνονται όρθιοι,
δε συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία.
10. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να μην
τα ξεχνούν συχνά.
Τα δικαιώματα των μαθητών
Κάθε μαθητής δικαιούται:
1. Να απολαμβάνει τον σεβασμό των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του τόσο
κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά τον χρόνο εκτός τάξης
(διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.τ.λ.).
2. Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να
εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του
μαθήματος.
3. Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και
σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει μόνος ή με συμμαθητές του
να παρουσιάσει ένα μάθημα.
4. Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη
βοήθεια των εκπαιδευτικών του για τη μέθοδο, τον σχεδιασμό, τις βιβλιογραφικές
πηγές κ.τ.λ.
5. Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του
σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές,
εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και
κοινωνικών φορέων κ.τ.λ.)
6. Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, αν οι εκπαιδευτικοί του
κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη. Ακόμα δικαιούται να ζητήσει τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευμένες απορίες για το
μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις κ.τ.λ., που θα τον διευκολύνουν να
παρακολουθήσει καλύτερα την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθήματος. Η βοήθεια αυτή
μπορεί να δοθεί, ύστερα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό, στο τέλος του ημερησίου
προγράμματος, ή στον χρόνο που θα θεωρήσει ο εκπαιδευτικός κατάλληλο και φυσικά
στον χώρο του σχολείου.
7. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test,
ωριαίο διαγώνισμα κ.τ.λ.) και να ζητά καλόπιστα διευκρινίσεις για τον βαθμό του.
8. Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν θέλει να
εμπεδώσει κάποια ενότητα καλύτερα.
• Μέσα σ’ ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του.
• Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του.
• Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
• Να χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του σχολείου.
• Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει
προς όφελος δικό του ή των συμμαθητών του.
• Να του παρέχεται περιβάλλον ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.
Παιδαγωγικός έλεγχος
Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο
συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο
της τάξης,τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον
Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Επίσης στο σχολείο κάθε Τρίτη
λειτουργεί ΕΔΥ, όπου οι γονείς μπορούν μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς
να καθορίζουν ραντεβού για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων καθώς και
συμπεριφοράς.
Σύμφωνα δε με την νέα νομοθεσία οι γονείς πρώτα απευθύνονται στο σχολείο για
μαθητική-εκπαιδευτική αξιολόγηση και έπεται η παραπομπή στο ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ,
εφόσον κριθεί αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση,
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των
δικαιωμάτων του παιδιού.
Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και
μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να
αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η
συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα
και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε
αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και
παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.
Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή
συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή
συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.
Τα πειθαρχικά μέτρα:
Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που
βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους γονείς.
• Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή.
• Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.
• Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του
μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου.
• Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση
της βαθμολογίας στα μαθήματα.
Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στο μαθητή ανάλογα με την παραβατική
συμπεριφορά του από το δάσκαλο, τον Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων. Συνοπτικά
τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή που συνεχίζει να έχει συστηματικά
μη αποδεκτή συμπεριφορά είναι:
1ο Στάδιο
Παρατήρηση από τον δάσκαλο ( 1η και 2η ). Επίπληξη από τον δάσκαλο.
Παρατήρηση από τον Διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
Επίπληξη από τον Διευθυντή και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή
αντιμετώπιση του προβλήματος.
2ο Στάδιο
Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη
συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα
παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:
• Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
• Καλεί τον/την ΣΕ και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
• Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου
ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή
κηδεμόνα.
• Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων
μέτρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική απόφαση. Ο Σύλλογος
Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και
επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του μαθητή ή την αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος.
3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Γενικά
Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας είναι
σημαντικός, δεδομένου ότι το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη
συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός πρόληψης στην προσπάθεια
αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.
Χρειάζεται γι’ αυτό να αναπτυχθούν άμεσα προληπτικές και παρεμβατικές πρακτικές για
αντιμετώπιση, αλλά και μείωση του προβλήματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βίας (π.χ.
λεκτική βία, απειλή για σωματική βλάβη, συγκρούσεις στο σχολικό χώρο).
Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης κοινής τακτικής σε σχέση με τη βία και τον εκφοβισμό
στο σχολείο είναι σήμερα αναγκαιότητα. Αυτό προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου
από όλους όσοι εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προϋποθέτει μεταξύ άλλων την
καταγραφή, τη μελέτη, αλλά και την αντιμετώπιση των φαινομένων σε πρώιμο
στάδιο, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ολόκληρης της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Η σε βάθος κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η συντονισμένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων.
Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Στο σχολείο λειτουργεί ομάδα εκπαιδευτικών πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων ,η
οποία έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των απαραίτητων ενεργειών για την
πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και την άμεση
παρέμβαση όπου απαιτείται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου. Ένα σχολείο για όλα τα
παιδιά, που να προάγει την ενεργό συμμετοχή όλων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών) και
να καλλιεργεί εμπράκτως με τη λειτουργία του τις αξίες της συνεργατικότητας, της
αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, τις ανθρωπιστικές αξίες της κοινότητας και της
ομαδικής εργασίας.
Ένα σχολείο που να αποδέχεται τη διαφορετικότητα, σέβεται την πολυπολιτισμικότητα και
να στοχεύει στη διαπολιτισμική επικοινωνία, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.
Βασική επιδίωξή μας είναι η Σχολική Μονάδα να έχει όλες τις δυνατότητες της πρόληψης,
αλλά και της αντιμετώπισης των φαινομένων της βίας και του εκφοβισμού. ώστε να
διαπαιδαγωγήσει τους μαθητές για τους τρόπους με τους οποίους θα προστατεύουν
αποτελεσματικά τον εαυτό τους από τις βίαιες συμπεριφορές των άλλων και θα
συμμετέχουν στην αναζήτηση της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και στην αποτροπή βίαιων
συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα σε ποικίλα περιβάλλοντα της ζωής τους.
Να διατηρούμε διακριτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών,
ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, όχι μόνο ως προς την μαθησιακή πρόοδό
τους, αλλά και ως προς την γενικότερη. ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και εξέλιξή τους
Να συνεργαζόμαστε με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την τήρηση κοινών κανόνων,
την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο σχολείο και την ανατροφοδότησή τους, σχετικά με
αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων και κρίσεων.
Να αξιοποιούμε στο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες και τα προγράμματα των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Ι.Ε.Π., των Κ.Ε.ΔΑΣ.Υ.,τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες των
Δήμων, το Συνήγορο του παιδιού, το Χαμόγελο του παιδιού, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, κ.λ.π.).
Να αναζητούμε στο διαδίκτυο, από αξιόπιστες πηγές αρμοδίων φορέων, χρήσιμο υλικό το
οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν (παρουσιάσεις, βίντεο, εκπαιδευτικές ασκήσεις,
βιβλιογραφία, δράσεις προγράμματα κλπ) τόσο για την επικοινωνία μεταξύ των
εκπαιδευτικών σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης που μπορούν να αναλάβουν, όσο και για
την ευαισθητοποίηση και θετική ενεργοποίηση των μαθητών τους.
Να εξηγούμε στους μαθητές την έννοια και το περιεχόμενο των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
έτσι ώστε να κατανοούν την αξία του σεβασμού στη ζωή τους. Να δίνουν έμφαση στα
δικαιώματα του σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης,
εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, στο δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή
αθέμιτης διάκρισης (λόγω φύλου, καταγωγής, εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης κλπ)
και βίας, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδομένων, στο δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση, κ.λπ.
Το Σχολείο να συνεργάζεται και με τους Συντονιστές Δράσεων που βρίσκονται στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και ενημερώνουν αν πρόκειται για περιστατικά
αυξημένης βαρύτητας
4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση
του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό
λόγο και ειδοποιούν τον εκπαιδευτικό ή την διευθύντρια. Η συμπεριφορά τους κι οι
υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό
πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση
γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των
μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε
κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η
συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες,
ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται
υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα
ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.
5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ /ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της
μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος
πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με
συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί
σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των
μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η
υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός,
η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός σε κοινούς
συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγεία κ.τ.λ..
Ενημέρωση Γονέων
Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και
συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι
ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας, μία φορά κάθε μήνα.
Προτείνεται να γίνονται συχνότερες συναντήσεις στη διάρκεια κάθε τριμήνου. Διαβάζουν
προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή μέσω των emails τους.
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή κάθε
ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Κανένας ενήλικας δεν
έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς
του στο χώρο του σχολείου.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον/την δάσκαλο/α της τάξης ή τον
διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος
δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει
άδεια μέσω τηλεφώνου
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως
επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση
μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.
Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
Παρακαλούμε ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς με τις αλλαγές τηλεφώνων σας ώστε οι
εκπαιδευτικοί να έχουν τα σωστά τηλέφωνα. Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό
κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.
Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και
εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη τηλεφωνική επικοινωνία , σε χρόνο μη
διδακτικής εργασίας. Οι γονείς οφείλουν να επικοινωνούν με το σχολείο στις παρακάτω
περιπτώσεις:
Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που
αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.
Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία.
Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον/την Εκπαιδευτικό. Στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Σχολείου
Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου σπουδών Επίσκεψη των Γονέων
μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό.
Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και
κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση του Σχολείου.
Επίδοση –Αξιολόγηση μαθητών
Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία
ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο
είναι ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Το θετικό περιβάλλον στο σχολείο είναι πολύ
σημαντικό διότι διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις
αξίες που έχει ανάγκη ο μαθητής για την αποδοχή και την αναγνώρισή του από τη σχολική
κοινότητα.
Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του
ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο
και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησης του μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε
πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι
κάθε φορά πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς
χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών
του, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
Ο εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την
τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική
συνεργασία επιτυγχάνεται με τη δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τον παιδαγωγικό
τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τους μαθητές του.
Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από:
Τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης Την καθημερινή
προφορική επίδοσή του στο μάθημα της ημέρας
Την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι Τη συμμετοχή και
συμπεριφορά του στην ομάδα που ανήκει
Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους του Στο τέλος
κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών του και
παραδίδει τη βαθμολογία στον διευθυντή.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα
ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης
του μαθητή και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής.
Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο
είναι απαραίτητη. Ο εκπαιδευτικός ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε μήνα, εκτός
διδακτικού ωραρίου, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας να ενημερώνεται για την πρόοδο
του παιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον
εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν
στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.
Πρέπει να
διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους
σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η
ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και
επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τον Διευθυντή του
σχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις
προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με
επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που
συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Αυτή
η δημοκρατική αρχή πρέπει να αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα
τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν
μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να
προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων
επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν
ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία
όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη καθώς το ενιαίο ολοήμερο σχολείο
έχει όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε όλες τις τάξεις . Το σχολείο μας ,
επομένως, πρέπει να μεθοδεύει και να οργανώνει τον τρόπο της οριζόντιας συνεργασίας
των εκπαιδευτικών του.
4. Όσα αναφέρονται για την αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και του
ταλέντου των μαθητών ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αυτά μαζί με
την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται για την
καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.
5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η
επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με
το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν
περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.
6. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η
γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές. Είναι,
επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την
εικόνα του εκπαιδευτικού.
7. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα
υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας
περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει
να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους
μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.
8. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του
ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό καθιστά
εξαιρετικά
δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι’ αυτό ο
εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα
προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι
θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς
χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
9. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι
πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει
να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των
μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η
ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται απολύτως αναγκαία,
γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον
προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.
10. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να
οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις
διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
11. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές
μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του
σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του
σχολείου.
12. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με
ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, που
σημαίνει: (α) Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη
για το μαθητή.
(β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές,
πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που
επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.
(γ) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να
υπάρχει σεβασμός σ’ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.
(δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με
τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
(ε) Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική
λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της
αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
13. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος
επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά
στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:
(α) Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις
απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουν τους μαθητές.
(β) Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.
(γ) Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην
τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία
αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.
(δ) Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στον Διευθυντή του σχολείου για να
αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν
να επιλύσουν οι ίδιοι.
14. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της
περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία
διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την
υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
15. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που
γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και
την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς
και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.
16. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό, τι αφορά τις αποφάσεις του
συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική
επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις
και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
17. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται
συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα
μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας
Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική
κοινότητα και γι’ αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που ενδιαφέρεται
για τη οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο καθώς και για την
ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. Για να
φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης και παράλληλα να ασκεί επιρροή στους
εκπαιδευτικούς, πρέπει να διαθέτει υψηλό κύρος και πειθώ, να είναι κοινά αποδεκτός και
να μην αμφισβητείται. Οι εντολές και οι οδηγίες του Διευθυντή που απορρέουν μόνο από
τη νόμιμη εξουσία του είναι συχνά ατελέσφορες για την επίτευξη των σκοπών και των
στόχων του σχολείου, αν δε στηρίζονται στις αρετές και στην προσωπική επίδραση του σε
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του
Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική
νομοθεσία. Στον κανονισμό λειτουργίας σχετικά με τον Διευθυντή θα μπορούσαν να
αναφερθούν τα εξής:
1. Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ’ αυτούς
ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’
αυτούς. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι εκτός από συμβουλευτική είναι και να διδάξει
στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.
2. Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, με αυταρχικό πνεύμα και
χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς, πρέπει να θεωρείται αρνητικό
στοιχείο.
Περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και,
γενικότερα, θετικά κίνητρα.
3. Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη
ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την
παρουσία του. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική
συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις
αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και τους
νουθετεί.
4. Ο γενικός κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι
περισσότερο αποτελεσματικά από τα αρνητικά. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει υπόψη του
ότι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή ακόμη και
η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν από το ρόλο του.
Όταν απαιτείται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει να το πράξει, γιατί
διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη
συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
5. Η πρόσβαση των μαθητών στο Γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται άνετα. Η
συζήτηση με τους μαθητές και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα αλλά
και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η επικοινωνία αυτή δε σημαίνει υιοθέτηση
της απόλυτης ισοπέδωσης, η οποία αποδυναμώνει την παιδαγωγική λειτουργία του
ρόλου του.
6. Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του
προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για
ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και
χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά.
7. Ο Διευθυντής έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη
πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία και
την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα
που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για θέματα που
αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος, όταν
προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.
8. Ο Διευθυντής του σχολείου στον τομέα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου θα
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να ικανοποιούν
την ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον.
Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη σχεδίαση και
οργάνωση της εργασίας τους καθώς και στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.
Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη.
9. Ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το
σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, να
παραδέχεται και να εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου, να αναπτύσσει θετικές στάσεις
απέναντι στους υφισταμένους του και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους.
Σχολικό Συμβούλιο
Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο
Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο
εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή
του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό
Συμβούλιο συνέρχεται τρείς φορές το χρόνο, λειτουργεί συλλογικά και προτείνει
παρεμβάσεις για την
επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της
σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο
καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.
Πολιτική Άμυνα
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες
συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι
φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο
βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.
Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται
τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση σεισμών πυρκαγιών, ακραίων
καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών το οποίο
κοινοποιείται
στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Σε περίπτωση κινδύνου, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο, που
έχει εκπονηθεί και εκτελείται κατά τις ασκήσεις για την καλύτερη ετοιμότητα
προσωπικού και μαθητών.
Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν βρίσκονται στις δικές τους αίθουσες, αλλά σε
άλλο χώρο του διδακτηρίου, όπως κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, ή στην αίθουσα
εκδηλώσεων ή στους Η/Υ κ.α. τότε ακολουθούν όσα προβλέπονται από το σχέδιο
εκκένωσης. Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.
Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους
αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.
Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους, αλλά
παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι
γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί,
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, οφείλουν να
συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι
φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
Κάτοψη σχολείου (βρίσκεται στο παράρτημα)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ –ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Η σειρά με την οποία θα εκκενώνεται το σχολείο είναι η εξής:
ΙΣΟΓΕΙΟ: Α’ , Β1, Β2 πίσω αυλή
1ΟΣ όροφος
Σκάλα κυλικείου :Ε2, ΣΤ1,ΣΤ2 πίσω αυλή
Σκάλα Τ.Ε.: Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε1 πίσω αυλή
6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι
μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε
καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και
υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα.
Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων ,αυλής , τουαλετών, σχολικής
περιουσίας διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο καλλιεργείται η
ψυχή των παιδιών μας.
Μαθητές που κατ’ εξακολούθηση προκαλούν ζημιές και δε συμμορφώνονται με τους
κανονισμούς σωστής συμπεριφοράς εθίζονται στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας
περιουσίας. Οι μαθητές ελέγχονται για την συμπεριφορά τους και η δαπάνη
αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες τους ή τους ίδιους.
Η ποιότητα του σχολικού χώρου είναι συνευθύνη και αποτέλεσμα συνεργασίας της
εκπαιδευτικής κοινότητας-εκπαιδευτικών ,γονέων και μαθητών –αλλά και της συνδρομής
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατασκευάστηκε τουαλέτα ΑΜΕΑ και ράμπα πρόσβασης από την πίσω αυλή.
Μεταφορά μαθητών
Κάθε πρωί και στο τέλος της ημέρας μαθητές μετακινούνται με ΤΑΞΙ και ΑΤΙΚΑ ΚΤΕΛ από τα
χωριά Μεσιανό και Αρχοντικό.
Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων που απαιτείται η μεταφορά των μαθητών με
λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και
να μη μετακινούνται. Ο σεβασμός και η υπακοή προς τον/τη συνοδό είναι απαραίτητη
προϋπόθεση. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά ελέγχεται και τιμωρείται ανάλογα από το
Σύλλογο Διδασκόντων. Η παιδαγωγική αξία της εκδρομής – επίσκεψης δίνει την ευκαιρία
της . Οι μετακινήσεις προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.
Βιβλιοθήκη
Στο χώρο του σχολείου λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη ενταγμένη στο δίκτυο σχολικών
βιβλιοθηκών και λειτουργεί με την παρουσία του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού
που έχει οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων.
Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία από την σχολική βιβλιοθήκη ή τις βιβλιοθήκες
των τάξεων, για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης. Τα
δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς
ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούρια.
Κάθε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, μπορεί να έχει
πρόσβαση στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης, μετά από συνεννόηση με τον/την
υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο
προγραμματισμός εκ των προτέρων, με συμπλήρωση σχετικού πλάνου, ώστε να μην
υπάρχει σύμπτωση χρήσεων.
Παραχώρηση χώρου του σχολείου
Οποιοσδήποτε τοπικός φορέας (σύλλογος γονέων , πολιτιστικός σύλλογος κ.ά. )μπορεί να
κάνει χρήση των χώρων του σχολικού συγκροτήματος και της αυλής εφόσον
εγκαίρως( πριν ένα μήνα τουλάχιστον ) έχει καταθέσει το αίτημά του στη Διεύθυνση του
σχολείου που θα κρίνει και θα εισηγηθεί θετικά ,εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία
του σχολείου και διασφαλίζεται η σωστή χρήση του χώρου ,στη Σχολική Επιτροπή . Η Σ.Ε.
θα εγκρίνει τη χρήση με τις προϋποθέσεις της, τήρησης μέτρων ασφάλειας ,
καθαριότητας και παράδοσης του χώρου στην κατάσταση της παραλαβής.
Δημιουργούνται τμήματα εκγύμνασης ενηλικών καθώς και τμήματα θεατρικών τμημάτων
σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πολιτιστικών δράσεων της πόλης μας.
Προσωπικά δεδομένα
Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών
της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η ), επιβάλλεται η ), επιβάλλεται η
γραπτή), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή,
επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους
Εμβολιασμός μαθητών/τριών
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα
εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα
δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο
από το ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Βοηθητικό Προσωπικό
Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες ) οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στο
καθορισμένο ωράριο και να ασκούν σχολαστικά τα καθήκοντά τους.
Οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και
να κρατά την αποθήκη πάντα κλειδωμένη.
Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται εντολές και
παρατηρήσεις για το έργο της μόνο από αυτόν.
Ιστοσελίδα του Σχολείου
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστολόγιο : blogs.sch.gr/8dimgian/ στη βάση
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου
μας στο Διαδίκτυο.
Υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας είναι ο Διευθυντής του σχολείου και οι
δάσκαλοι Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά, σε συνεννόηση με τον
Διευθυντή, στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό και
παιδαγωγικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και
οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνοι είναι οι
διαχειριστές του ιστότοπου.
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (TηλεκπαίδευσηTηλεκπαίδευσηηλεκπαίδευση )Tηλεκπαίδευσηηλεκπαίδευση) λεκπαίδευση)
Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση αναστολής
λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέσω της Πλατφόρμας (Webex) καλύπτοντας τη ) καλύπτοντας τη ) καλύπτοντας τη
καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη για το σχολικό έτος 2023-24
Η εξ Αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη συνέχιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε έκτακτες συνθήκες.
Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/
ουσών διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ
Αποστάσεως διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το
καθορίζουν και το αποστέλλουν στην οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που συντάχθηκε ύστερα από
εισήγηση του Διευθύντη του σχολείου και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου
Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας, ισχύει για ένα σχολικό έτος και
θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Παρακαλούμε όλους τους φορείς για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω
κανόνων, ώστε το σχολείο να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να
αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της σχολικής κοινότητας.
Τηλ επικοινωνίας σχολείου :2382028124
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 25/9/2023
Ο Διευθυντής
Χατζηγεωργίου Μ.
Κυριάκοεκπαιδευτικοί των τάξεων και τους οδηγούν στο εσωτερικό του σχολείου . Οι
μαθητές/τριες παραμένουν στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.
Σχολική εργασία
Οι μαθητές και μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή
διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των
συμμαθητών και συμμαθητριών τους για μάθηση. Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του
μαθήματος φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι είναι
απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους.
Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για το σπίτι (κατ’ οίκων εργασία) αυτή είναι
σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό της τάξης σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του
κάθε μαθητή και της κάθε μαθήτριας. Οι κατ’ οίκων εργασίες ενίοτε αποτελούν
συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά μαθαίνουν να εργάζονται
μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες
συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς το, βοηθώντας το να
αναστοχάζεται επί των πρακτικών μελέτης του. Στόχος είναι το παιδί να μάθει να διαβάζει
αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας
καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί
αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ
γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την υγιή ανάπτυξη παιδιών με
ολοκληρωμένη προσωπικότητα.
Αποχώρηση από το σχολείο
Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν τη λήξη
των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης κατά τη
διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να
προσέλθει στο σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή τους
περιμένουν τον γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς τη
συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των
μαθητών και των μαθητριών και παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να
των μαθητών/μαθητριών που ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών
που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε
περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών το σχολείο προβλέπει χώρους
αναμονής και τροποποίηση της διαδικασίας ώστε να μειωθεί
στο ελάχιστο η έκθεση γονέων και μαθητών στις καιρικές συνθήκες δίχως να τεθεί σε
κίνδυνο η ασφάλεια των μαθητών.
Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος ιδίως τηρούν την ώρα
έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (πρωινή προσευχή,
εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
Η απουσία από τα μαθήματα δικαιολογείται μόνον όταν συντρέχει σοβαρός λόγος
(ασθένεια, έκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.ά.).
Τέλος, εάν κάποιος γονέας/κηδεμόνας χρειαστεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν
τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου.
Όλοι οι μαθητές/τριες προσέρχονται και αναχωρούν από την έξοδο του σχολείου στις
κάτωθι ώρες:
8:15 έναρξη μαθημάτων, προσευχή
13:15 αποχώρηση
Εξωσχολικά υλικά
Μπάλες και παιχνίδια ή άλλα υλικά εκτός των σχολικών ειδών για χρήση του ημερήσιου
προγράμματος, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν οι μαθητές στο σχολείο. Το ανάλογο υλικό
παρέχεται από το σχολείο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο σχολείο
αντικείμενα πολύτιμα ή επικίνδυνα. Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων, με βάση
σχετική νομοθεσία του υπουργείου παιδείας δεν επιτρέπεται για τους μαθητές. Κάθε
κινητό που εντοπίζεται θα παρακρατείται από τη Δ/νση και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα
του μαθητή.
2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ –ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1. Μόλις χτυπήσει το κουδούνι οι μαθητές και μετά από κάθε
διάλειμμα συγκεντρώνονται στις καθορισμένες θέσεις στην αυλή για κάθε
τμήμα.
2. Μετά το τέλος της προσευχής ή με τη λήξη των διαλειμμάτων οι
μαθητές κατευθύνονται προς τις τάξεις χωρίς τρέξιμο, βιασύνη και συνωστισμό.
3. Απαγορεύεται οι μαθητές να παραμένουν στα διαλείμματα στο προαύλιο
τάξεων που δεν ανήκουν.
4. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας
κατά την ώρα των διαλειμμάτων ή στους διαδρόμους, όταν ο καιρός είναι κατάλληλος ή
να εισέρχονται στις αίθουσες άλλων τάξεων.
5. Σε περίπτωση βροχής οι μαθητές παραμένουν στις αίθουσές τους χωρίς να
τρέχουν παρουσία του δασκάλου/ας.
6. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η έξοδος μαθητή από το Σχολείο
χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου δασκάλου ή της Διεύθυνσης.
7. Η συμπεριφορά των μαθητών και των μαθητριών πρέπει να είναι ευγενική και
όχι βίαιη.
8. Λεκτική και σωματική βία απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.
9. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων οι μαθητές δεν σηκώνονται όρθιοι,
δε συνομιλούν, δεν προκαλούν άσκοπα φασαρία.
10. Οι μαθητές οφείλουν να έχουν τα απαραίτητα για το πρόγραμμά τους και να μην
τα ξεχνούν συχνά.
Τα δικαιώματα των μαθητών
Κάθε μαθητής δικαιούται:
1. Να απολαμβάνει τον σεβασμό των εκπαιδευτικών και των συμμαθητών του τόσο
κατά την ώρα του μαθήματος στην τάξη, όσο και κατά τον χρόνο εκτός τάξης
(διαλείμματα, μετακίνηση με τα σχολικά λεωφορεία, περίπατοι, εκδρομές κ.τ.λ.).
2. Να ζητά διευκρινίσεις για το μάθημα, να διατυπώνει σκέψεις και κρίσεις, να
εκφράζει απορίες και γενικότερα να επιδιώκει την πληρέστερη κατανόηση του
μαθήματος.
3. Να προτείνει τρόπους για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος και
σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει μόνος ή με συμμαθητές του
να παρουσιάσει ένα μάθημα.
4. Να αναλαμβάνει εργασίες για αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν και να ζητά τη
βοήθεια των εκπαιδευτικών του για τη μέθοδο, τον σχεδιασμό, τις βιβλιογραφικές
πηγές κ.τ.λ.
5. Να παίρνει μέρος σε όλες τις σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του
σχολείου (εκδρομές, θεατρικές επισκέψεις, ανταλλαγές, σχολικές γιορτές,
εκπαιδευτικά προγράμματα, αθλητικές συναντήσεις, διαγωνισμούς επιστημονικών και
κοινωνικών φορέων κ.τ.λ.)
6. Να παρακολουθεί την ενισχυτική διδασκαλία του σχολείου, αν οι εκπαιδευτικοί του
κρίνουν ότι είναι απαραίτητη ή χρήσιμη. Ακόμα δικαιούται να ζητήσει τη βοήθεια του
εκπαιδευτικού του σε προσωπική βάση, ώστε να επιλύσει συσσωρευμένες απορίες για το
μάθημα και να ζητήσει απαντήσεις, διευκρινήσεις κ.τ.λ., που θα τον διευκολύνουν να
παρακολουθήσει καλύτερα την εξέλιξη του συγκεκριμένου μαθήματος. Η βοήθεια αυτή
μπορεί να δοθεί, ύστερα από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό, στο τέλος του ημερησίου
προγράμματος, ή στον χρόνο που θα θεωρήσει ο εκπαιδευτικός κατάλληλο και φυσικά
στον χώρο του σχολείου.
7. Να λαμβάνει γνώση του αξιολογημένου γραπτού δοκιμίου του (test,
ωριαίο διαγώνισμα κ.τ.λ.) και να ζητά καλόπιστα διευκρινίσεις για τον βαθμό του.
8. Να ζητά περισσότερες ασκήσεις για τον εαυτό του, όταν θέλει να
εμπεδώσει κάποια ενότητα καλύτερα.
• Μέσα σ’ ένα δημοκρατικό περιβάλλον να εκφράζει την άποψή του.
• Να συμμετέχει δημιουργικά στην ομάδα του.
• Να παίζει και να ψυχαγωγείται κατά την ώρα των διαλειμμάτων.
• Να χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα του σχολείου.
• Να επαινείται και να αμείβεται ηθικά για κάθε προσπάθεια που καταβάλλει
προς όφελος δικό του ή των συμμαθητών του.
• Να του παρέχεται περιβάλλον ψυχολογικής και σωματικής ασφάλειας.
Παιδαγωγικός έλεγχος
Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο
συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο
της τάξης,τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον
Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη
δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος. Επίσης στο σχολείο κάθε Τρίτη
λειτουργεί ΕΔΥ, όπου οι γονείς μπορούν μετά από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς
να καθορίζουν ραντεβού για την αντιμετώπιση παιδαγωγικών θεμάτων καθώς και
συμπεριφοράς.
Σύμφωνα δε με την νέα νομοθεσία οι γονείς πρώτα απευθύνονται στο σχολείο για
μαθητική-εκπαιδευτική αξιολόγηση και έπεται η παραπομπή στο ΚΕΔΑΣΥ ΠΕΛΛΑΣ,
εφόσον κριθεί αναγκαία. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση,
λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των
δικαιωμάτων του παιδιού.
Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί έτσι ώστε οι μαθητές και
μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει συνέπειες, να μάθουν να
αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. Αν η
συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται με τα αποδεκτά πρότυπα
και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, τότε
αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της ψυχολογίας και
παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.
Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια μη αποδεκτή
συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα αναληφθούν. Η στενή
συνεργασία σχολείου- γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.
Τα πειθαρχικά μέτρα:
Επιβάλλονται μόνο όταν ο δάσκαλος έχει εξαντλήσει όλα τα παιδαγωγικά μέσα που
βασίζονται στον διάλογο και την πειθώ με το μαθητή και τους γονείς.
• Δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή.
• Δε χρησιμοποιούνται ως απειλές ή εκφοβισμό, αλλά ως συνέπεια.
• Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του
μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου.
• Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση
της βαθμολογίας στα μαθήματα.
Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στο μαθητή ανάλογα με την παραβατική
συμπεριφορά του από το δάσκαλο, τον Διευθυντή και το Σύλλογο Διδασκόντων. Συνοπτικά
τα στάδια επιβολής των πειθαρχικών ποινών σε μαθητή που συνεχίζει να έχει συστηματικά
μη αποδεκτή συμπεριφορά είναι:
1ο Στάδιο
Παρατήρηση από τον δάσκαλο ( 1η και 2η ). Επίπληξη από τον δάσκαλο.
Παρατήρηση από τον Διευθυντή και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα ή κηδεμόνα.
Επίπληξη από τον Διευθυντή και κλήση του γονέα ή κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή
αντιμετώπιση του προβλήματος.
2ο Στάδιο
Εάν, παρά τη λήψη των παραπάνω πειθαρχικών μέτρων, ο μαθητής δε βελτιώσει τη
συμπεριφορά του και συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια παραβατικότητα, τότε το θέμα
παραπέμπεται προς συζήτηση στο Σύλλογο Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα και προχωρεί στις παρακάτω ενέργειες:
• Καλεί τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή και μαζί προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
• Καλεί τον/την ΣΕ και σε συνεργασία με τους γονείς ή κηδεμόνες προσπαθούν
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
• Έχει τη δυνατότητα, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει τη βοήθεια παιδοψυχολόγου
ή άλλου ειδικού επιστήμονα με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα ή
κηδεμόνα.
• Μετά τη αναλυτική εξέταση του θέματος και τη λήψη όλων των απαιτούμενων
μέτρων, ο Σύλλογος Διδασκόντων παίρνει την τελική απόφαση. Ο Σύλλογος
Διδασκόντων μπορεί να αποφασίσει, αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και
επαναλαμβανόμενο, την αλλαγή τμήματος του μαθητή ή την αλλαγή σχολικού
περιβάλλοντος.
3. ΠΡΟΛΗΨΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Γενικά
Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας είναι
σημαντικός, δεδομένου ότι το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη
συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός πρόληψης στην προσπάθεια
αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.
Χρειάζεται γι’ αυτό να αναπτυχθούν άμεσα προληπτικές και παρεμβατικές πρακτικές για
αντιμετώπιση, αλλά και μείωση του προβλήματος, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις βίας (π.χ.
λεκτική βία, απειλή για σωματική βλάβη, συγκρούσεις στο σχολικό χώρο).
Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης κοινής τακτικής σε σχέση με τη βία και τον εκφοβισμό
στο σχολείο είναι σήμερα αναγκαιότητα. Αυτό προϋποθέτει καλή γνώση του αντικειμένου
από όλους όσοι εμπλέκονται ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού προϋποθέτει μεταξύ άλλων την
καταγραφή, τη μελέτη, αλλά και την αντιμετώπιση των φαινομένων σε πρώιμο
στάδιο, καθώς και την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ολόκληρης της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Η σε βάθος κατανόηση ζητημάτων που άπτονται της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού, η συντονισμένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη στοχευμένων δράσεων.
Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας σε επίπεδο σχολικής μονάδας
Στο σχολείο λειτουργεί ομάδα εκπαιδευτικών πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων ,η
οποία έχει την ευθύνη συντονισμού και εποπτείας των απαραίτητων ενεργειών για την
πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων, τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και την άμεση
παρέμβαση όπου απαιτείται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας.
Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου. Ένα σχολείο για όλα τα
παιδιά, που να προάγει την ενεργό συμμετοχή όλων (μαθητών, εκπαιδευτικών, γονιών) και
να καλλιεργεί εμπράκτως με τη λειτουργία του τις αξίες της συνεργατικότητας, της
αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασμού, τις ανθρωπιστικές αξίες της κοινότητας και της
ομαδικής εργασίας.
Ένα σχολείο που να αποδέχεται τη διαφορετικότητα, σέβεται την πολυπολιτισμικότητα και
να στοχεύει στη διαπολιτισμική επικοινωνία, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους.
Βασική επιδίωξή μας είναι η Σχολική Μονάδα να έχει όλες τις δυνατότητες της πρόληψης,
αλλά και της αντιμετώπισης των φαινομένων της βίας και του εκφοβισμού. ώστε να
διαπαιδαγωγήσει τους μαθητές για τους τρόπους με τους οποίους θα προστατεύουν
αποτελεσματικά τον εαυτό τους από τις βίαιες συμπεριφορές των άλλων και θα
συμμετέχουν στην αναζήτηση της ειρηνικής επίλυσης διαφορών και στην αποτροπή βίαιων
συμπεριφορών που λαμβάνουν χώρα σε ποικίλα περιβάλλοντα της ζωής τους.
Να διατηρούμε διακριτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς των μαθητών,
ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, όχι μόνο ως προς την μαθησιακή πρόοδό
τους, αλλά και ως προς την γενικότερη. ψυχοσυναισθηματική κατάσταση και εξέλιξή τους
Να συνεργαζόμαστε με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς για την τήρηση κοινών κανόνων,
την καλλιέργεια θετικού κλίματος στο σχολείο και την ανατροφοδότησή τους, σχετικά με
αποτελεσματικές μεθόδους επίλυσης συγκρούσεων και κρίσεων.
Να αξιοποιούμε στο δυνατό βαθμό τις υπηρεσίες και τα προγράμματα των Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Α., του Ι.Ε.Π., των Κ.Ε.ΔΑΣ.Υ.,τις ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες των
Δήμων, το Συνήγορο του παιδιού, το Χαμόγελο του παιδιού, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες, κ.λ.π.).
Να αναζητούμε στο διαδίκτυο, από αξιόπιστες πηγές αρμοδίων φορέων, χρήσιμο υλικό το
οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν (παρουσιάσεις, βίντεο, εκπαιδευτικές ασκήσεις,
βιβλιογραφία, δράσεις προγράμματα κλπ) τόσο για την επικοινωνία μεταξύ των
εκπαιδευτικών σχετικά με τις ενέργειες πρόληψης που μπορούν να αναλάβουν, όσο και για
την ευαισθητοποίηση και θετική ενεργοποίηση των μαθητών τους.
Να εξηγούμε στους μαθητές την έννοια και το περιεχόμενο των Δικαιωμάτων του Παιδιού,
έτσι ώστε να κατανοούν την αξία του σεβασμού στη ζωή τους. Να δίνουν έμφαση στα
δικαιώματα του σεβασμού της προσωπικότητας, της ελεύθερης έκφρασης της γνώμης,
εφόσον δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων, στο δικαίωμα προστασίας από κάθε μορφή
αθέμιτης διάκρισης (λόγω φύλου, καταγωγής, εμφάνισης, κοινωνικής προέλευσης κλπ)
και βίας, στο δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των
προσωπικών δεδομένων, στο δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση, κ.λπ.
Το Σχολείο να συνεργάζεται και με τους Συντονιστές Δράσεων που βρίσκονται στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. και ενημερώνουν αν πρόκειται για περιστατικά
αυξημένης βαρύτητας
4. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην αποτελεσματική πραγματοποίηση
του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές απουσιάζουν από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό
λόγο και ειδοποιούν τον εκπαιδευτικό ή την διευθύντρια. Η συμπεριφορά τους κι οι
υποχρεώσεις τους είναι ανάλογες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, όπως και στο σχολικό
πρόγραμμα. Σε περίπτωση επίσκεψης τηρείται το σχολικό ωράριο, ενώ σε περίπτωση
γιορτής το ωράριο διαμορφώνεται ανάλογα.
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των
μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε
κοινωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η
συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες,
ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται
υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα
ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.
5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ –ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ /ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της
μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος
πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με
συγκεκριμένο μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί
σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
Το σχολείο θα πρέπει να λειτουργεί ως μια κοινότητα αγωγής. Κοινός στόχος όλων των
μετεχόντων στη σχολική κοινότητα είναι όχι μόνο η πρόοδος των μαθητών, αλλά κι η
υιοθέτηση σημαντικών αξιών, όπως η συνεργασία κι η αλληλεγγύη, ο αμοιβαίος σεβασμός,
η αποδοχή της ιδιαιτερότητας του «άλλου», η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός σε κοινούς
συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η αγωγή υγεία κ.τ.λ..
Ενημέρωση Γονέων
Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν και πρέπει να ενημερώνονται τακτικά για την πρόοδο και
συμπεριφορά του παιδιού τους από τον δάσκαλο της τάξης. Εκείνος ορίζει ημερομηνία κι
ώρα τακτικής συνάντησης κι επικοινωνίας, μία φορά κάθε μήνα.
Προτείνεται να γίνονται συχνότερες συναντήσεις στη διάρκεια κάθε τριμήνου. Διαβάζουν
προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις που μεταφέρουν οι μαθητές ή μέσω των emails τους.
Οφείλουν ακόμη να γνωστοποιούν στον δάσκαλο της τάξης και στον διευθυντή κάθε
ιδιαιτερότητα που αφορά τη σωματική και ψυχική υγεία του μαθητή. Κανένας ενήλικας δεν
έχει δικαίωμα να επιπλήττει ή να τιμωρεί ή να νουθετεί άλλο παιδί εκτός της οικογένειάς
του στο χώρο του σχολείου.
Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει ενημερώστε τον/την δάσκαλο/α της τάξης ή τον
διευθυντή οι οποίοι και θα διευθετήσουν το θέμα. Γενικότερα κανένας ανήλικος ή ενήλικος
δεν έχει δικαίωμα να βρίσκεται στο κτίριο ή στο προαύλιο του σχολείου χωρίς να έχει πάρει
άδεια μέσω τηλεφώνου
Σε περίπτωση απουσίας μαθητή είναι καλό να ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, όπως
επίσης και το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια ιδιαίτερα σε περίπτωση
μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.
Το τηλέφωνο του σχολείου είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση.
Παρακαλούμε ενημερώστε τους εκπαιδευτικούς με τις αλλαγές τηλεφώνων σας ώστε οι
εκπαιδευτικοί να έχουν τα σωστά τηλέφωνα. Οφείλουμε όλοι να δημιουργήσουμε καλό
κλίμα συνεργασίας σχολείου – σπιτιού.
Για οποιοδήποτε παιδαγωγικό ή διδακτικό θέμα αλληλοενημέρωσης γονέων και
εκπαιδευτικών, πραγματοποιείται ανάλογη τηλεφωνική επικοινωνία , σε χρόνο μη
διδακτικής εργασίας. Οι γονείς οφείλουν να επικοινωνούν με το σχολείο στις παρακάτω
περιπτώσεις:
Στην αρχή του διδακτικού έτους, όπου λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που
αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Μια φορά τον μήνα για να πληροφορούνται για την πρόοδο και τη διαγωγή των μαθητών.
Στο τέλος κάθε τριμήνου για τη βαθμολογία.
Όσες φορές κληθούν εκτάκτως από τον Δ/ντή ή τον/την Εκπαιδευτικό. Στις πολιτιστικές
εκδηλώσεις του Σχολείου
Στις ειδικές συγκεντρώσεις Γονέων και Κηδεμόνων.
Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους για τους τίτλους προόδου σπουδών Επίσκεψη των Γονέων
μπορεί να γίνει σε χρόνο που έχουν ορίσει οι εκπ/κοί και έχουν κάνει έγκαιρα γνωστό.
Για οποιαδήποτε έκτακτη περίπτωση οι γονείς επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και
κανονίζουν ραντεβού με τη Δ/νση του Σχολείου.
Επίδοση –Αξιολόγηση μαθητών
Η οργάνωση της σχολικής ζωής, το κλίμα μέσα και έξω από την τάξη, η επικοινωνία
ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο
είναι ανάγκη να ενταχθεί ο μαθητής. Το θετικό περιβάλλον στο σχολείο είναι πολύ
σημαντικό διότι διαμορφώνει, κατά κύριο λόγο, τη συμπεριφορά, τη σχολική επίδοση, τις
αξίες που έχει ανάγκη ο μαθητής για την αποδοχή και την αναγνώρισή του από τη σχολική
κοινότητα.
Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη ξεχωριστή προσωπικότητα και έχει τις δικές του
ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό κάνει πολύ δύσκολο
και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης και αξιολόγησης του μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε
πρόβλημα προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων. Έτσι
κάθε φορά πρέπει να επιλέγει τους κατάλληλους διδακτικούς και παιδαγωγικούς
χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
Ο εκπαιδευτικός που γνωρίζει την οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση των μαθητών
του, αντιμετωπίζει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματά τους.
Ο εκπαιδευτικός με την καθημερινή επαφή και επικοινωνία, φροντίζει να εξασφαλίσει την
τάξη, την ησυχία, το ήρεμο κλίμα και την αρμονική συνεργασία όλων. Η αρμονική
συνεργασία επιτυγχάνεται με τη δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού, τον παιδαγωγικό
τρόπο επικοινωνίας και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί τους μαθητές του.
Η αξιολόγηση των μαθητών συνδιαμορφώνεται από:
Τη συμμετοχή του στο μάθημα και τις καθημερινές εργασίες της τάξης Την καθημερινή
προφορική επίδοσή του στο μάθημα της ημέρας
Την επίδοσή του στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες
Την επιμέλεια και τη συνέπεια στις εργασίες που έχει για το σπίτι Τη συμμετοχή και
συμπεριφορά του στην ομάδα που ανήκει
Τη γενική συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές και τους δασκάλους του Στο τέλος
κάθε τριμήνου ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τη συνολική επίδοση των μαθητών του και
παραδίδει τη βαθμολογία στον διευθυντή.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα
ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους και θα πάρουν τους ελέγχους προόδου.
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει κατά κύριο μέρος την περιγραφική αξιολόγηση της επίδοσης
του μαθητή και ύστερα προχωρά στην αριθμητική αποτίμηση αυτής.
Η προσέλευση των γονέων και κηδεμόνων στις συναντήσεις που ορίζονται από το σχολείο
είναι απαραίτητη. Ο εκπαιδευτικός ορίζει συγκεκριμένη ημέρα και ώρα κάθε μήνα, εκτός
διδακτικού ωραρίου, κατά την οποία μπορεί κάθε γονέας να ενημερώνεται για την πρόοδο
του παιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης ο γονέας ή κηδεμόνας μπορεί να επισκεφτεί τον
εκπαιδευτικό, αφού πρώτα τον ενημερώσει τηλεφωνικά για την επίσκεψή του.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
1. Οι εκπαιδευτικοί με την εν γένει συμπεριφορά τους οφείλουν να συνεισφέρουν
στη διαμόρφωση ήρεμου, ευχάριστου και συνεργατικού κλίματος μέσα στο σχολείο.
Πρέπει να
διαθέτουν αξιοπρέπεια και κύρος που συμβιβάζονται με το ρόλο τους. Τις μεταξύ τους
σχέσεις είναι απαραίτητο να τις διέπει ο αμοιβαίος σεβασμός και να τις χαρακτηρίζει η
ειλικρινής, συναδελφική και ανθρώπινη επικοινωνία. Ανάλογη σχέση συνεργασίας και
επικοινωνίας πρέπει επίσης να καλλιεργείται ανάμεσα σε αυτούς και τον Διευθυντή του
σχολείου.
2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να σέβονται τις απόψεις, τις ιδέες και τις
προτάσεις των άλλων. Όταν έχουν άλλη άποψη, πρέπει να την υπερασπίζονται με
επιχειρήματα και διάλογο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να θεωρείται ισχυρή η άποψη που
συγκεντρώνει την αποδοχή της πλειοψηφίας και αυτή ισχύει για τη σχολική μονάδα. Αυτή
η δημοκρατική αρχή πρέπει να αποτελεί κανόνα της συλλογικής λειτουργίας του σχολείου.
3. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα και εκείνοι που διδάσκουν στα
τμήματα της ίδιας τάξης έχουν ένα χώρο κοινής ευθύνης. Είναι απαραίτητο να συζητούν
μεταξύ τους για τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην τάξη, να
προβληματίζονται και να επιλέγουν κοινούς τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων
επιλήψιμης συμπεριφοράς μαθητών ή ορισμένων ειδικών περιπτώσεων που απαιτούν
ιδιαίτερη φροντίδα, ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς εκ μέρους τους. Η συνεργασία
όλων είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά και επιβεβλημένη καθώς το ενιαίο ολοήμερο σχολείο
έχει όλες τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών σε όλες τις τάξεις . Το σχολείο μας ,
επομένως, πρέπει να μεθοδεύει και να οργανώνει τον τρόπο της οριζόντιας συνεργασίας
των εκπαιδευτικών του.
4. Όσα αναφέρονται για την αξιοποίηση των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και του
ταλέντου των μαθητών ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία αυτά μαζί με
την πείρα και την ειδικότητα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιοποιούνται για την
καλύτερη οργάνωση της σχολικής ζωής.
5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού μέσα στη σχολική κοινότητα είναι ηγετικός και η
επίδρασή του καθοριστική. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγεί με
το παράδειγμα και την καθημερινή του παρουσία. Επομένως, οι υποχρεώσεις του δεν
περιορίζονται ούτε στην άρτια επιστημονική του κατάρτιση ούτε στην αποτελεσματικότητα
της διδασκαλίας του. Επεκτείνονται και πολύ πέρα από αυτά.
6. Η μορφή και το ύφος της γλώσσας των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους ζωή και η
γενικότερη παρουσία τους δημιουργούν πρότυπα αναφοράς για τους μαθητές. Είναι,
επομένως, ανάγκη να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα που διαμορφώνουν την
εικόνα του εκπαιδευτικού.
7. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών, οι σχέσεις τους με τα
υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας και της εκπαιδευτικής ιεραρχίας
περιγράφονται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική νομοθεσία. Η σχολική μονάδα πρέπει
να είναι ευνομούμενη ομάδα, για να έχει αποτελεσματικότητα και να αποτελεί για τους
μαθητές παράδειγμα δημοκρατικής λειτουργίας και πρότυπο δημοκρατικής αγωγής.
8. Κάθε μαθητής αποτελεί μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και έχει τις δικές του
ανάγκες, τα δικά του προβλήματα και τη δική του ψυχοσύνθεση. Αυτό καθιστά
εξαιρετικά
δύσκολο και πολυσύνθετο το έργο της διαπαιδαγώγησης του μαθητή. Γι’ αυτό ο
εκπαιδευτικός οφείλει να παρατηρεί, να κατανοεί και να ερμηνεύει σωστά κάθε πρόβλημα
προσαρμογής των μαθητών και αφομοίωσης των κοινωνικών κανόνων εκ μέρους τους. Έτσι
θα μπορεί να επιλέγει τους κατάλληλους κάθε φορά διδακτικούς και παιδαγωγικούς
χειρισμούς και να τους προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών του.
9. Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι
πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει
να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των
μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η
ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται απολύτως αναγκαία,
γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον
προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.
10. Σημαντική αρετή του εκπαιδευτικού είναι να προωθεί, να ενθαρρύνει και να
οργανώνει τόσο στο μάθημα όσο και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες την ενεργό
συμμετοχή των μαθητών. Χρέος του είναι να αξιοποιεί τη φαντασία και τη
δημιουργικότητα των μαθητών, να διευρύνει διαρκώς τα όρια της συμμετοχής τους στις
διάφορες δραστηριότητες και να τους ωθεί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
11. Ο εκπαιδευτικός έχει συχνή καθημερινή επαφή και επικοινωνία με τους μαθητές
μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος, στην αυλή και τους διαδρόμους του
σχολείου κατά τα διαλείμματα, και στις ομαδικές εκδηλώσεις εντός και εκτός του
σχολείου.
12. Αυτή η πολλαπλή επικοινωνία του με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με
ιδιαίτερη προσοχή και με τους όρους που επιβάλλει μια έντιμη παιδαγωγική σχέση, που
σημαίνει: (α) Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, δικαιοσύνη και αγάπη
για το μαθητή.
(β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές,
πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που
επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.
(γ) Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να
υπάρχει σεβασμός σ’ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.
(δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με
τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.
(ε) Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική
λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της
αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.
13. Η δίκαιη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού καθώς και ο παιδαγωγικός τρόπος
επικοινωνίας εκπαιδευτικών-μαθητών είναι χρήσιμο να επιβεβαιώνεται καθημερινά
στην πράξη και πρέπει να στηρίζεται στα εξής κυρίως στοιχεία:
(α) Στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί απευθύνουν τις ερωτήσεις και δίνουν τις
απαντήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος και γενικά στον τρόπο με τον οποίο
αντιμετωπίζουν τους μαθητές.
(β) Στον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούν και αξιολογούν τους μαθητές τους.
(γ) Στον τρόπο με τον οποίο εκτονώνουν τις εντάσεις που παρουσιάζονται μέσα στην
τάξη και στην αποφασιστικότητα με την οποία
αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες.
(δ) Στη συχνότητα με την οποία καταφεύγουν στον Διευθυντή του σχολείου για να
αντιμετωπίσει προβλήματα που αναφύονται μέσα στην τάξη και τα οποία θα μπορούσαν
να επιλύσουν οι ίδιοι.
14. Οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για την προστασία του σχολικού χώρου και της
περιουσίας του σχολείου καθώς και για την ευκοσμία της τάξης μέσα στην οποία
διδάσκουν αλλά και του σχολείου γενικότερα. Παράλληλα, προσπαθούν να
ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την
υγιεινή και την αισθητική του χώρου μέσα στον οποίο φοιτούν.
15. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που
γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και
την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς
και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.
16. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ό, τι αφορά τις αποφάσεις του
συλλόγου των διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική
επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις
και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.
17. Η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών πρέπει να γίνεται
συστηματικά, προγραμματισμένα και όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωστοποιήσει τις ώρες της εβδομάδας κατά τις οποίες θα
μπορεί να δέχεται τους γονείς και να τους ενημερώνει λεπτομερώς και υπεύθυνα
Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας
Ο Διευθυντής του σχολείου βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας μέσα στη σχολική
κοινότητα και γι’ αυτό έχει και τις πιο πολλές ευθύνες. Είναι ο ηγέτης που ενδιαφέρεται
για τη οργάνωση και την πραγματοποίηση του έργου μέσα στο σχολείο καθώς και για την
ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού. Για να
φέρει σε πέρας το πολύπλοκο έργο της διοίκησης και παράλληλα να ασκεί επιρροή στους
εκπαιδευτικούς, πρέπει να διαθέτει υψηλό κύρος και πειθώ, να είναι κοινά αποδεκτός και
να μην αμφισβητείται. Οι εντολές και οι οδηγίες του Διευθυντή που απορρέουν μόνο από
τη νόμιμη εξουσία του είναι συχνά ατελέσφορες για την επίτευξη των σκοπών και των
στόχων του σχολείου, αν δε στηρίζονται στις αρετές και στην προσωπική επίδραση του σε
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Οι αρμοδιότητες, οι ευθύνες και τα καθήκοντά του
Διευθυντή του σχολείου περιγράφονται και προβλέπονται από την εκπαιδευτική
νομοθεσία. Στον κανονισμό λειτουργίας σχετικά με τον Διευθυντή θα μπορούσαν να
αναφερθούν τα εξής:
1. Όταν ο Διευθυντής επικοινωνεί με τους μαθητές, όταν απευθύνεται σ’ αυτούς
ή αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα, πρέπει να δείχνει αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα γι’
αυτούς. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι εκτός από συμβουλευτική είναι και να διδάξει
στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.
2. Ακραία συμπεριφορά προς τους μαθητές, με αυταρχικό πνεύμα και
χαρακτηρισμούς απαξιωτικούς και προσβλητικούς, πρέπει να θεωρείται αρνητικό
στοιχείο.
Περισσότερο πρέπει να χρησιμοποιεί τον έπαινο, τις παραινέσεις, τις συμβουλές και,
γενικότερα, θετικά κίνητρα.
3. Ο Διευθυντής στις σχέσεις του με τους μαθητές δεν πρέπει να δείχνει έλλειψη
ενδιαφέροντος για όσα γίνονται στο σχολείο ούτε να αμελεί να κάνει αισθητή την
παρουσία του. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική
συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις
αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και τους
νουθετεί.
4. Ο γενικός κανόνας ο οποίος πρέπει να ισχύει είναι ότι τα θετικά κίνητρα είναι
περισσότερο αποτελεσματικά από τα αρνητικά. Ο Διευθυντής πρέπει να έχει υπόψη του
ότι οι παρατηρήσεις, οι υποδείξεις, η αποδοκιμασία πράξεων και φαινομένων ή ακόμη και
η επιβολή ποινής εντάσσονται μέσα στα καθήκοντά του και απορρέουν από το ρόλο του.
Όταν απαιτείται να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, οφείλει να το πράξει, γιατί
διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη
συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.
5. Η πρόσβαση των μαθητών στο Γραφείο του Διευθυντή πρέπει να γίνεται άνετα. Η
συζήτηση με τους μαθητές και η επικοινωνία μαζί τους πρέπει να γίνονται ελεύθερα αλλά
και με τον πρέποντα σεβασμό εκ μέρους τους. Η επικοινωνία αυτή δε σημαίνει υιοθέτηση
της απόλυτης ισοπέδωσης, η οποία αποδυναμώνει την παιδαγωγική λειτουργία του
ρόλου του.
6. Ο Διευθυντής οφείλει να μη διαφοροποιεί κατά περίπτωση τη συμπεριφορά του
προς τους μαθητές, γιατί θέτει υπό αμφισβήτηση τη δικαιολογημένη απαίτηση για
ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά προς όλους. Οφείλει να χρησιμοποιεί με δικαιοσύνη και
χωρίς διακρίσεις τα οποιασδήποτε μορφής κίνητρα, θετικά ή αρνητικά.
7. Ο Διευθυντής έχει τακτική επαφή με τους γονείς επιδιώκοντας την ανάπτυξη
πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Με τη συνεργασία και
την κοινή προσπάθεια επιλύονται καλύτερα και αποτελεσματικότερα τα προβλήματα
που παρουσιάζονται. Οι αποφάσεις του Διευθυντή του σχολείου για θέματα που
αφορούν άμεσα τους γονείς και τους μαθητές έχουν μεγαλύτερο κύρος, όταν
προκύπτουν ύστερα από συνεργασία με τους γονείς.
8. Ο Διευθυντής του σχολείου στον τομέα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου θα
πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου του να ικανοποιούν
την ανάγκη για αναγνώριση της προσωπικότητας και της αξίας τους από το περιβάλλον.
Για να το πετύχει αυτό, πρέπει να δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη σχεδίαση και
οργάνωση της εργασίας τους καθώς και στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν.
Εξυπακούεται ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι αμφίδρομη.
9. Ο Διευθυντής του σχολείου πρέπει να έχει την ικανότητα να κατανοεί το
σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, να
παραδέχεται και να εκτιμά την προσωπικότητα του άλλου, να αναπτύσσει θετικές στάσεις
απέναντι στους υφισταμένους του και να ικανοποιεί βασικές ανάγκες τους.
Σχολικό Συμβούλιο
Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν ο
Σύλλογος Διδασκόντων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων και ο
εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έργο του Σχολικού Συμβουλίου είναι η συμβολή
του στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το Σχολικό
Συμβούλιο συνέρχεται τρείς φορές το χρόνο, λειτουργεί συλλογικά και προτείνει
παρεμβάσεις για την
επίλυση θεμάτων που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της διαδικασίας της
σίτισης, στην υγιεινή, στην ασφάλεια και στην πρόληψη ατυχημάτων στον σχολικό χώρο
καθώς και σε ζητήματα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.
Πολιτική Άμυνα
Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών
Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με ποικίλες
συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί χώροι
φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν αυξημένο
βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.
Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα επικαιροποιείται
τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη διαχείριση σεισμών πυρκαγιών, ακραίων
καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών το οποίο
κοινοποιείται
στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και υλοποιούνται ασκήσεις ετοιμότητας κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους.
Σε περίπτωση κινδύνου, το διδακτήριο εκκενώνεται σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο, που
έχει εκπονηθεί και εκτελείται κατά τις ασκήσεις για την καλύτερη ετοιμότητα
προσωπικού και μαθητών.
Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες δεν βρίσκονται στις δικές τους αίθουσες, αλλά σε
άλλο χώρο του διδακτηρίου, όπως κατά τη διάρκεια του ολοήμερου, ή στην αίθουσα
εκδηλώσεων ή στους Η/Υ κ.α. τότε ακολουθούν όσα προβλέπονται από το σχέδιο
εκκένωσης. Ο Διευθυντής του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που
προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.
Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/μαθήτριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους
αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.
Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές/μαθήτριες δεν αποχωρούν από το σχολείο μόνοι τους, αλλά
παραδίδονται στους γονείς/κηδεμόνες τους ή σε άλλα πρόσωπα που οι
γονείς/κηδεμόνες έχουν ορίσει γραπτώς για τον σκοπό αυτό.
Τέλος, σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί,
μαθητές/μαθήτριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθυντές/Διευθύντριες, οφείλουν να
συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι
φορείς/υπηρεσίες: π.χ. ΕΟΔΥ, ΥΠΑΙΘ, Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την
εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.
Κάτοψη σχολείου (βρίσκεται στο παράρτημα)
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ –ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Η σειρά με την οποία θα εκκενώνεται το σχολείο είναι η εξής:
ΙΣΟΓΕΙΟ: Α’ , Β1, Β2 πίσω αυλή
1ΟΣ όροφος
Σκάλα κυλικείου :Ε2, ΣΤ1,ΣΤ2 πίσω αυλή
Σκάλα Τ.Ε.: Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε1 πίσω αυλή
6. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Η προστασία του σχολικού κτιρίου και της περιουσίας του είναι υπόθεση όλων μας. Οι
μαθητές οφείλουν να προσέχουν τα έπιπλα και τις εγκαταστάσεις του Σχολείου. Κάθε
καταστροφή, εκτός από τη ζημιά και τη δυσκολία αποκατάστασης, ασχημίζει και
υποβαθμίζει τον χώρο στον οποίο λειτουργούν πολλές ώρες την ημέρα.
Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων ,αυλής , τουαλετών, σχολικής
περιουσίας διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο καλλιεργείται η
ψυχή των παιδιών μας.
Μαθητές που κατ’ εξακολούθηση προκαλούν ζημιές και δε συμμορφώνονται με τους
κανονισμούς σωστής συμπεριφοράς εθίζονται στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας
περιουσίας. Οι μαθητές ελέγχονται για την συμπεριφορά τους και η δαπάνη
αποκατάστασης βαρύνει τους κηδεμόνες τους ή τους ίδιους.
Η ποιότητα του σχολικού χώρου είναι συνευθύνη και αποτέλεσμα συνεργασίας της
εκπαιδευτικής κοινότητας-εκπαιδευτικών ,γονέων και μαθητών –αλλά και της συνδρομής
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κατασκευάστηκε τουαλέτα ΑΜΕΑ και ράμπα πρόσβασης από την πίσω αυλή.
Μεταφορά μαθητών
Κάθε πρωί και στο τέλος της ημέρας μαθητές μετακινούνται με ΤΑΞΙ και ΑΤΙΚΑ ΚΤΕΛ από τα
χωριά Μεσιανό και Αρχοντικό.
Σε περιπτώσεις διδακτικών επισκέψεων που απαιτείται η μεταφορά των μαθητών με
λεωφορείο, οι μαθητές θα πρέπει να φορούν ζώνες ασφαλείας, να μη διαπληκτίζονται και
να μη μετακινούνται. Ο σεβασμός και η υπακοή προς τον/τη συνοδό είναι απαραίτητη
προϋπόθεση. Κάθε ανάρμοστη συμπεριφορά ελέγχεται και τιμωρείται ανάλογα από το
Σύλλογο Διδασκόντων. Η παιδαγωγική αξία της εκδρομής – επίσκεψης δίνει την ευκαιρία
της . Οι μετακινήσεις προϋποθέτουν τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων.
Βιβλιοθήκη
Στο χώρο του σχολείου λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη ενταγμένη στο δίκτυο σχολικών
βιβλιοθηκών και λειτουργεί με την παρουσία του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού
που έχει οριστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων.
Κάθε μαθητής μπορεί να δανειστεί βιβλία από την σχολική βιβλιοθήκη ή τις βιβλιοθήκες
των τάξεων, για όσες ημέρες ορίζουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί της βιβλιοθήκης. Τα
δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή κατάσταση, αλλιώς
ο μαθητής οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα καινούρια.
Κάθε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, μπορεί να έχει
πρόσβαση στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης, μετά από συνεννόηση με τον/την
υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο
προγραμματισμός εκ των προτέρων, με συμπλήρωση σχετικού πλάνου, ώστε να μην
υπάρχει σύμπτωση χρήσεων.
Παραχώρηση χώρου του σχολείου
Οποιοσδήποτε τοπικός φορέας (σύλλογος γονέων , πολιτιστικός σύλλογος κ.ά. )μπορεί να
κάνει χρήση των χώρων του σχολικού συγκροτήματος και της αυλής εφόσον
εγκαίρως( πριν ένα μήνα τουλάχιστον ) έχει καταθέσει το αίτημά του στη Διεύθυνση του
σχολείου που θα κρίνει και θα εισηγηθεί θετικά ,εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία
του σχολείου και διασφαλίζεται η σωστή χρήση του χώρου ,στη Σχολική Επιτροπή . Η Σ.Ε.
θα εγκρίνει τη χρήση με τις προϋποθέσεις της, τήρησης μέτρων ασφάλειας ,
καθαριότητας και παράδοσης του χώρου στην κατάσταση της παραλαβής.
Δημιουργούνται τμήματα εκγύμνασης ενηλικών καθώς και τμήματα θεατρικών τμημάτων
σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των πολιτιστικών δράσεων της πόλης μας.
Προσωπικά δεδομένα
Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών
της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον Γενικό
Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η ), επιβάλλεται η ), επιβάλλεται η
γραπτή), επιβάλλεται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή,
επεξεργασία και δημοσιοποίηση οπτικού υλικού των παιδιών τους
Εμβολιασμός μαθητών/τριών
Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά είναι όλα
εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Ένα από τα
δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλο στοιχείο
από το ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
Βοηθητικό Προσωπικό
Το βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες ) οφείλουν να βρίσκονται στο σχολείο στο
καθορισμένο ωράριο και να ασκούν σχολαστικά τα καθήκοντά τους.
Οφείλουν να ασφαλίζουν κάθε υλικό που τυχόν μπορεί να βλάψει τους μαθητές και
να κρατά την αποθήκη πάντα κλειδωμένη.
Απευθύνεται στον Διευθυντή για τα τυχόν προβλήματά της και δέχεται εντολές και
παρατηρήσεις για το έργο της μόνο από αυτόν.
Ιστοσελίδα του Σχολείου
Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημο ιστολόγιο : blogs.sch.gr/8dimgian/ στη βάση
του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) που εμφανίζεται με τα στοιχεία του σχολείου
μας στο Διαδίκτυο.
Υπεύθυνος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας είναι ο Διευθυντής του σχολείου και οι
δάσκαλοι Κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου μπορεί να αναρτά, σε συνεννόηση με τον
Διευθυντή, στο διαδικτυακό τόπο του σχολείου ό,τι θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό και
παιδαγωγικό έργο του σχολείου. Οι αναρτήσεις των εκπαιδευτικών γίνονται επώνυμα και
οι ίδιοι φέρουν την ευθύνη γι’ αυτές. Για κάθε άλλη ανάρτηση υπεύθυνοι είναι οι
διαχειριστές του ιστότοπου.
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (TηλεκπαίδευσηTηλεκπαίδευσηηλεκπαίδευση )Tηλεκπαίδευσηηλεκπαίδευση) λεκπαίδευση)
Οι σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περίπτωση αναστολής
λειτουργίας τους, υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μέσω της Πλατφόρμας (Webex) καλύπτοντας τη ) καλύπτοντας τη ) καλύπτοντας τη
καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη για το σχολικό έτος 2023-24
Η εξ Αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη συνέχιση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας σε έκτακτες συνθήκες.
Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων/
ουσών διαμορφώνουν το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της σύγχρονης εξ
Αποστάσεως διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υπουργικές αποφάσεις που το
καθορίζουν και το αποστέλλουν στην οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η τήρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου μας, που συντάχθηκε ύστερα από
εισήγηση του Διευθύντη του σχολείου και με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου
Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων, καθώς και εκπροσώπου του Δήμου Πέλλας, ισχύει για ένα σχολικό έτος και
θα βοηθήσει ώστε το έργο και οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως εκπαιδευτικοί να
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό χωρίς προβλήματα κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Παρακαλούμε όλους τους φορείς για τη συνεργασία και την τήρηση των παραπάνω
κανόνων, ώστε το σχολείο να λειτουργεί χωρίς προβλήματα και επιπλέον οι μαθητές μας να
αναπτύξουν αρετές συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της σχολικής κοινότητας.
Τηλ επικοινωνίας σχολείου :2382028124
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 25/9/2023
Ο Διευθυντής
Χατζηγεωργίου Μ.
Κυριάκος

από κάτω από: Γενικά| | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2023-24    

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Νοέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

 

image004Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων