Ολοήμερο πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2018-19

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες.

Για τον έγκαιρο και έγκυρο προγραμματισμό λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος, στη σχολική μας μονάδα κατά την προσεχή σχολική χρονιά 2018 -19 (Εγκύκλιος Α.Π.70279/Δ1/3 – 5 – 2018), σας ενημερώνουμε ότι:

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω) σύμφωνα με την ΥΑ 69345/Δ1/2-5-2018 (ΑΔΑ:6Β114653ΠΣ-23Φ) δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.
  2. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων. Η ώρα λήξης του Ολοημέρου προγράμματος και αποχώρησης των παιδιών είναι στις 16:00.
  3. Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες μαθητές.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

  1. οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.
  2. οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως, πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι, πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούνσε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι νταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π.  Η εγγραφή των μαθητών Ρομά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Πρωινή Ζώνη

Δύναται, επίσης, να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00), σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ζήτηση. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές/-τριες που είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λεοτουργία του Τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι 10 παιδιά για σχολεία με λειτουργικότητα από  9/θεσια και άνω. (16ζ του άρθρου 11Α του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α).

Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 12-06-2018 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. Δ΄ Δ/νσης Αθήνας και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Από τη Διεύθυνση

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση