Επίσκεψη στο Δημαρχείο / An album of my Homeland

ALBUM OF MY HOMELAND

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού

Προγράμματος ETwinning

«An album of my Homeland»,

που υλοποιήθηκε φέτος 2021 – 2022

τα συστεγαζόμενα 5ο & 7ο Νηπιαγωγεία

και 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου,

0ι μαθητές και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί,

επισκέφθηκαν τον Δήμαρχο της πόλης μας

για να του δώσουν το βιβλίο

των συνεργαζόμενων χωρών.

Ο Δήμαρχος κ. Γ. Κόκουρας, αφού το υπέγραψε,

συγχαίρει τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς,

για την πολύ όμορφη προσπάθεια να γνωρίσουν

και να παρουσιάσουν τον τόπο τους στους συνεργάτες.

ALBUM OF MY HOMELAND4ALBUM6ALBUM OF MY HOMELAND2

In the framework of the European

ETwinning Program

«An album of my Homeland»,

implemented this year 2021 – 2022

the co-located 5th & 7th Kindergartens

and 4th Primary School of Tyrnavos,

the students and the teachers involved,

visited the Mayor of our city to present him

with the book of the cooperating countries.

The Mayor, Mr. G. Kokouras, after signing it,

congratulates the children and the teachers,

for the very beautiful effort to get to know

and present their place to the partners.

ALBUM OF MY HOMELAND1

ALBUM OF MY HOMELAND3

WEB NEWS

 

PAIDIS .COM

TIRNAVOSPRESS

TIRNAVITIKA NEA