ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

εξετασεις

Αγαπητοί γονείς,

Η διενέργεια των ενδοσχολικών εξετάσεων γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 126/2016 (ΦΕΚ 211/Β/11-11-2016)

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το Ν. 4876/2021, Ν.4823/2021, άρθρο 86, άρθρο 122, Ν.4692/2020,

άρθρο 4, Ν.4610/2019, άρθρο 206.

Οι μαθητές πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής :

 • Η Α΄τάξη γράφει στην 1η βάρδια (8.30-10.30)
 • Εξαιρέσεις :

Την Πέμπτη 1/6  θα συνεξεταστούν σε 2 μαθήματα –ΓΛΩΣΣΑ + ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-όπου η εξέταση είναι τρίωρη και ως εκ τούτου θα γράφουν από 8.30-11.30.

Το ίδιο ισχύει και την Τρίτη ,13/6 όπου θα εξεταστούν σε 2 μαθήματα- ΑΡΧΑΙΑ + ΟΔΥΣΣΕΙΑ.

-Την Τετάρτη 14/6 θα γράψουν 2 ξεχωριστά μαθήματα :ΑΓΓΛΙΚΑ στην 1η βάρδια (8.30-10.30) και ΒΙΟΛΟΓΙΑ στη 2η βάρδια (10.30-12.30).

 

 • Η Β’ τάξη γράφει στην 2η βάρδια ( 10.30-12.30 )
 • Εξαιρέσεις :

Την Πέμπτη 1/6  θα συνεξεταστούν σε 2 μαθήματα –ΓΛΩΣΣΑ + ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-όπου η εξέταση είναι τρίωρη και ως εκ τούτου θα γράφουν από 10.30-13.30.

Το ίδιο ισχύει και την Παρασκευή  9/6 όπου θα εξεταστούν σε 2 μαθήματα- ΑΡΧΑΙΑ + ΙΛΙΑΔΑ.

-Την Πέμπτη 15/6 θα γράψουν 2 ξεχωριστά μαθήματα :ΒΙΟΛΟΓΙΑ στην 1η βάρδια (8.30-10.30) και ΑΓΓΛΙΚΑ στη 2η βάρδια (10.30-12.30).

 

 • Η Γ’ τάξη γράφει στην 2η βάρδια ( 10.30-12.30 )
 • Εξαιρέσεις:

Την Πέμπτη 1/6  θα συνεξεταστούν σε 2 μαθήματα –ΑΡΧΑΙΑ + ΕΛΕΝΗ-όπου η εξέταση είναι τρίωρη και ως εκ τούτου θα γράφουν από 10.30-13.30.

-Το ίδιο ισχύει και την Παρασκευή  9/6 όπου θα εξεταστούν σε 2 μαθήματα- ΓΛΩΣΣΑ + ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.

-Την Τετάρτη 14/6 θα γράψουν 2 ξεχωριστά μαθήματα :ΒΙΟΛΟΓΙΑ στην 1η βάρδια (8.30-10.30) και ΑΓΓΛΙΚΑ στη 2η βάρδια (10.30-12.30).

 

 • Οι μαθητές απαγορεύεται να έχουν μαζί τους κινητά, ηλεκτρονικές συσκευές, διορθωτικό (blanco),

βιβλία, τετράδια, σημειώσεις ή άλλα αντικείμενα, εκτός από αυτά που επιτρέπει ο  Σύλλογος

Διδασκόντων (άρθρο 7, §2).Προφανώς όταν γράφουν Μαθηματικά θα έχουν μαζί τους τα γεωμετρικά όργανα που τους έχουν υποδείξει οι καθηγητές τους.

Εικόνες της Παναγίας,του Χριστού και όλων των Αγίων,σταυρουδάκια,ματόχαντρα,επιτρέπονται!

 

 • Μαθητής που φέρει αντικείμενο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 7, §2, αντιγράφει κατά τη διάρκεια της

εξέτασης ή θορυβεί και δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των επιτηρητών επιχειρώντας να αντιγράψει ή δολιεύεται με άλλο τρόπο την εξέτασή του, απομακρύνεται από την αίθουσα εξέτασης με

αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή του Γυμνασίου, των επιτηρητών και των διδασκόντων το

εξεταζόμενο μάθημα. Το γραπτό δοκίμιο βαθμολογείται με τον βαθμό ένα (01) με απόφαση του

Διευθυντή του Γυμνασίου και μετά από εισήγηση των διδασκόντων το εξεταζόμενο μάθημα. Ο

Διευθυντής του Γυμνασίου, οι επιτηρητές και οι διδάσκοντες το εξεταζόμενο μάθημα πριν από την

επιβολή της ανωτέρω ποινής καλούν σε προφορική απολογία τον μαθητή και συντάσσουν σχετικό

πρακτικό που υπογράφεται από τους ανωτέρω. Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία επισυνάπτονται

στο πρακτικό. (άρθρο 7, §3).

 

 • Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ΠΔ 126 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του Ν. 4692/2020

«Μαθητής που απουσιάζει σε γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση ή προσέρχεται μετά την ανακοίνωση

των θεμάτων δεν γίνεται δεκτός σε αυτήν και βαθμολογείται από τον Σύλλογο Διδασκόντων με τον

βαθμό ένα (1)» (§1)

 • ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.

Το κουδούνι για την 1η βάρδια θα χτυπάει για την 1η βάρδια στις 8.15 και για την 2η βάρδια στις 10.15 ,έτσι ώστε στις 8.30 και 10.30 αντίστοιχα, οι μαθητές να έχουν ξεκινήσει κανονικά τη γραπτή τους εξέταση.Μαθητής που θα καθυστερήσει να προσέλθει στις εξετάσεις και έχουν δοθεί τα θέματα,ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ.

 • «Μαθητές που απουσιάζουν ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ από γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση εξετάζονται

άλλη ημέρα μέχρι την 30η Ιουνίου, την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος Διδασκόντων. Αν

δεν προσέλθουν δικαιολογημένα σε εξέταση την ημέρα που ορίστηκε με απόφαση του Συλλόγου των

Διδασκόντων ,έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη

των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο (δεύτερη εξεταστική περίοδος), και να εξετασθούν γραπτά σε όσα

μαθήματα της Ομάδας Α ́ δεν εξετάσθηκαν. Για τους μαθητές αυτούς

 • ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
 • απαιτείται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των

              αποτελεσμάτων στην οποία αναγράφεται ότι θα εξετασθούν στην εξεταστική περίοδο του                     Σεπτεμβρίου.

 

Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που αποχωρούν μετά την

ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας (§2)

 

Δικαιολογημένη απουσία, λόγω 

 • ασθενείας βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις
 • άλλου σοβαρού κωλύματος κρίνεται από τον Σύλλογο των Εκπαιδευτικών ότι συνιστά

ανωτέρα βία

 • απαιτείται αίτηση του κηδεμόνα και στις 2 περιπτώσεις
 • ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

              Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΔ 126 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του Ν. 4692/2020

α) Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης,

-όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10) ή

– όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία (13).

β) Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής

παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου (δεύτερη εξεταστική περίοδος) σε

επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος

από δέκα (10), εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4). Αν δεν

πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας

επίδοσης μικρότερο από δέκα (10) σε περισσότερα από τέσσερα (4) μαθήματα, τότε δεν κρίνεται

άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την

τάξη.

γ) Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου μαθητής της Α ́ και Β ́ τάξης δεν κριθεί

άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ ́ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, σύμφωνα με την περ. α ́ της

παρ.4 του ΠΔ 126 , επαναλαμβάνει την τάξη.

 • ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων θα συνεδριάσει την Τρίτη 30/5 και θα εξετάσει ξεχωριστά την κάθε περίπτωση μαθητή που έχει ξεπεράσει το σύνολο των 114 απουσιών.Αφού συνυπολογίσει τη νομοθεσία που αναφέρεται σε ειδικές περιπτώσεις μαθητών,θα αποφασίσει ποιοι μαθητές εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες όπου η νομοθεσία τους επιτρέπει μείωση των απουσιών τους  και αναλόγως θα βγάλει απόφαση για το αν θα επαναλάβουν την τάξη ή όχι.Σε κάθε περίπτωση οι γονείς θα ενημερωθούν προσωπικώς.

 

 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!!!!!!!

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση