Σας κοινοποιούμε (βλ. επισυναπτόμενο αρχείο) το με αριθμό πρωτ.179959/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ 28η ΟΚΤΩΒΡΙOY