Στο τμήμα Ένταξης φοιτούν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ε.ε.α.) που χρήζουν περαιτέρω ενίσχυσης και καθοδήγηση. Πρόκειται για μαθητές που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και ως εκ τούτου, εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς και χαμηλή σχολική επίδοση. Στα Τμήματα Ένταξης φοιτούν κατά προτεραιότητα μαθητές που φέρουν γνωμάτευση από δημόσιο διαγνωστικό φορέα (ΙΠΔ, ΚΕΔΔΥ). Επιπλέον, δύναται να φοιτήσουν και μαθητές που δεν φέρουν γνωμάτευση, κατόπιν ενημέρωσης και της σύμφωνης γνώμης του σχολικού συμβούλου Ειδικής Αγωγής, με υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

   Στο Τ.Ε. χρησιμοποιούνται εναλλακτικοί τρόποι μάθησης και καθοδήγησης όπως συμβολικό-θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και εν συνεχεία γίνεται μετάβαση στο εικονικό και συμβολικό επίπεδο. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται από τον εκπαιδευτικό του Τ.Ε. σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης με τροποποιήσεις και προσαρμογές στις ανάγκες των μαθητών του Τ.Ε.

  Τα πάντα γίνονται με συνεννόηση και προς όφελος του μαθητή! Αν κρίνεται πως ο μαθητής με ε.ε.α θα επωφεληθεί περισσότερο με την παραμονή του στην γενική τάξη τότε πρέπει να παραμείνει στην γενική τάξη εκείνη την διδακτική ώρα. Επειδή όμως έχει διαγνωστεί με ε.ε.α. θα πρέπει να λάβει και την εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη κατά την περίπτωσή του διδασκαλία που μπορεί να του προσφέρει ο ειδικός παιδαγωγός. Η βαθμολόγηση γίνεται με συνεννόηση και πάντα στις περιπτώσεις αυτών των μαθητών πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της φοίτησης του.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε :

ΝΟΜΟΣ 3699/2008 – ΦΕΚ 199/Α’/2.10.2008

«Διαδικασία φοίτησης στο Τμήμα Ένταξης – Αξιολόγηση των προς φοίτηση μαθητών- Κατάρτιση του εβδομαδιαίου ωρολογίου διδακτικού προγράμματος»