Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) διοργανώνει σειρά πιστοποιημένων επιμορφωτικών προγραμμάτωνΔείτε εδώ τα προγράμματα που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και στελέχη. Η επιμόρφωση συνήθως γίνεται απογευματινές ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ έχουν:

  • Υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ, μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των Δ.Ε.Κ.Ο.
  • Υπάλληλοι που απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ των οποίων τη διοίκηση ορίζει κάποιο Υπουργείο ή άλλος φορέας του Δημοσίου, με συμβάσεις ιδιωτικού ορισμένου χρόνου.
  • Ειδικοί Σύμβουλοι Αιρετών που απασχολούνται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  • Μετακλητοί υπάλληλοι (π.χ. Γενικοί Γραμματείς φορέων του Δημοσίου).
  • Εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου και οι συμβάσεις stage.

Με ποια κριτήρια γίνεται η επιλογή  στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

  • Η συνάφεια των αρμοδιοτήτων και των εργασιών που επιτελεί ο υπάλληλος με τους στόχους και το αντικείμενο της επιμόρφωσης (ομάδα-στόχος, όπως αυτή περιγράφεται στην εγκύκλιο του επιμορφωτικού προγράμματος).
  • Υπηρεσιακή ανάγκη για επιμόρφωση.
  • Ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  • Συνέπεια στις υποχρεώσεις κατά την παρακολούθηση προηγούμενων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

 Οι υπάλληλοι των φορέων που έχουν καταθέσει Σχέδιο Εκπαίδευσης επιλέγονται κατά προτεραιότητα για να συμμετέχουν στις επιμορφωτικές δράσεις του ΙΝΕΠ.

Δείτε εδώ όλα τα πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγραμμάτα του ΙΝ.ΕΠ.