Παιδαγωγικά μέτρα

Για κάθε παρέκκλιση από την προσήκουσα διαγωγή και από το Πλαίσιο οργάνωσης σχολικής ζωής και αναλόγως του βαθμού της παρέκκλισης είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν α) παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες και β) παιδαγωγικά μέτρα.

Οι παιδαγωγικού χαρακτήρα ενέργειες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών με περισσότερο ήπια μέσα από τα παιδαγωγικά μέτρα, (όπως έκφραση συγγνώμης, αποκατάσταση ζημιών, έμπρακτη μεταμέλεια, διαμεσολάβηση κτλ.) και για τον λόγο αυτό καλό είναι να αποφασίζονται μετά από συζήτηση και σε συμφωνία με όποιον/α μαθητή/τρια αφορούν και μπορούν να περιγράφονται εκτενέστερα στο Πλαίσιο Οργάνωσης Σχολικής Ζωής του σχολείου.  Τα παιδαγωγικού χαρακτήρα μέτρα καταχωρίζονται ξεχωριστά στο Βιβλίο Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας και τίθενται υπόψη των γονέων των μαθητών/τριών.

Επισημαίνεται ότι το σχολείο (Υπεύθυνοι τμημάτων, συμβούλια τμημάτων, Δ/ντής/ντρια, Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών), πριν προχωρήσει στη λήψη παιδαγωγικών μέτρων, πρέπει να εξαντλεί όλες τις δυνατότητες παιδαγωγικής παρέμβασης και αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς και συγκρούσεων που αναφύονται εντός της σχολικής κοινότητας, στοχεύοντας οι μαθητές/-τριες να συνειδητοποιήσουν τα λάθη τους και να αλλάξουν στάση/συμπεριφορά. Επιδιώκεται η  επίλυση προβλημάτων και η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, αλλά και μεταξύ καθηγητών/τριών και μαθητών/τριών και η δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο, ώστε το σχολείο να αποτελεί κοινότητα όχι μόνο μάθησης, αλλά και προσωπικής ανάπτυξης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Όσον αφορά τα παιδαγωγικά μέτρα, καταργείται το μέτρο της αποβολής από τα μαθήματα πέραν των δυο ημερών.  Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται αποκλειστικά από τον Σύλλογο Διδασκόντων/ουσών και μόνο εάν κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος. Το μέτρο της προφορικής παρατήρησης μπορεί να συνοδεύεται από την απομάκρυνση του/της μαθητή/τριας από την τάξη, εφόσον παρακωλύεται η διεξαγωγή του μαθήματος, οπότε απασχολείται με την ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας του σχολείου, λαμβάνοντας απουσία. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από τρεις απομακρύνσεις από τον/την ίδιο/α διδάσκοντα/ουσα ή πέντε συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση