Ιούν 10 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εγγραφή σε Γυμνάσια εκτός των αστικών κέντρων

 

Για την εγγραφή μαθητή στην Α΄ τάξη των εκτός των αστικών κέντρων Γυμνασίων, καθένας από τους ενδιαφερόμενους μαθητές καταθέτει διά του κηδεμόνα του μέχρι 15 Ιουνίου, το βραδύτερο, στο Δημοτικό Σχολείο, στη ΣΤ΄ τάξη του οποίου φοιτά, σχετική δήλωση εγγραφής σε ένα από τα Γυμνάσια. Με τη μέριμνα και ευθύνη του Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, οι δηλώσεις παραμένουν εις το στο σχολείο που κατατέθηκαν, ενώ τα απολυτήρια των απολυομένων διαβιβάζονται στο Γυμνάσιο του προορισμού τους βάσει ονομαστικής καταστάσεως υπηρεσιακώς και επί αποδείξει. Για μαθητές που αποφοίτησαν από το Δημοτικό Σχολείο κατά τα παρελθόντα έτη και επιθυμούν να φοιτήσουν στο Γυμνάσιο, ο εις χείρας τους πρωτότυπος απολυτήριος τίτλος κατατίθεται απ’ ευθείας στο Γυμνάσιο στο οποίο δικαιούνται να εγγραφούν.

Εγγραφή σε Γυμνάσια των αστικών κέντρων

Για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη των Γυμνασίων των αστικών κέντρων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, πλην του ότι η διαβίβαση των τίτλων στα Γυμνάσια γίνεται επί τη βάσει κοινής αποφάσεως των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης με την οποία ορίζεται ποιων Δημοτικών Σχολείων οι απόφοιτοι εγγράφονται υποχρεωτικώς σε κάθε Γυμνάσιο. Προκειμένου περί εγγραφής μαθητών στα Ιδιωτικά Γυμνάσια των αστικών κέντρων, ο περιοριστικός αυτός όρος δεν ισχύει.

 

Με τον όρο «αστικά κέντρα» νοούνται οι πόλεις εντός των οποίων λειτουργούν περισσότερα από ένα ομοιότυπα σχολεία.

Εγγραφή σε Εσπερινά Γυμνάσια

Για την εγγραφή μαθητή σε Εσπερινό Γυμνάσιο απαιτείται δήλωση του εργοδότη, θεωρημένη, για το γνήσιο της υπογραφής, από Αστυνομική Αρχή ή από τον Διευθυντή του εσπερινού σχολείου στο οποίο αιτείται την εγγραφή ο μαθητής, ή επίσημη βεβαίωση της υπηρεσίας, της οποίας τυγχάνει υπάλληλος ο μαθητής, ή προκειμένω περί μαθητή που  ασκεί δικό του επάγγελμα, βεβαίωση αστυνομικής αρχής ότι αυτός κατά τη διάρκεια της ημέρας εργάζεται βιοποριστικώς.

Εγγραφή σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία

Η πλήρωση των κενών θέσεων των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν γι’ αυτά.

Εκπρόθεσμη εγγραφή

Όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμίας για την κατάθεση της δηλώσεως εγγραφής, δύναται με έγκριση του Διευθυντή του οικείου Γυμνασίου, να πραγματοποιηθεί η εγγραφή μέχρι και την παραμονή της ενάρξης των μαθημάτων. Πέραν της ημερομηνίας αυτής και εντός 10 ημερών από αυτή η εκπρόθεσμος εγγραφή υπόκειται στην έγκριση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Εγγραφή μαθητή μετά την 10η ημέρα από της ενάρξεως των μαθημάτων δεν επιτρέπεται. Για το χρονικό διάστημα από της ενάρξεως των μαθημάτων μέχρι της ημέρας της εκπροθέσμου εγγραφής οι απουσίες των μαθητών λογίζονται στο ακέραιο.

Σε όλως έκτακτες περιπτώσεις, λόγω απροβλέπτων γεγονότων, δύναται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης, με απόφασή του, να εγκρίνει οποτεδήποτε εντός του διδακτικού έτους την εκπρόθεσμη εγγραφή μαθητών προερχομένων από ξένα ή ανεγνωρισμένα ελληνικά σχολεία που λειτουργούν στην αλλοδαπή, εφ’ όσον αυτοί έχουν τέτοιο δικαίωμα κατά τις ειδικές  περί γι΄ αυτά διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η περί καταλογισμού των απουσιών λόγω εκπρόθεσμης εγγραφής διάταξη δεν έχει εφαρμογή.

Ολοκλήρωση της εγγραφής

Μετά την παραλαβή των υπηρεσιακώς διαβιβαζόμενων τίτλων, κάθε Γυμνάσιο καταχωρίζει  αυτεπαγγέλτως τα προβλεπόμενα στοιχεία τόσο στο Ατομικό Δελτίο, όσο και στο Μητρώο των Μαθητών.

Μετά την πρώτη εγγραφή μαθητή σε Γυμνάσιο, η φοίτηση αυτού σε άλλο Γυμνάσιο γίνεται μόνο με μετεγγραφή.

Η φοίτηση εις δημόσια και ιδιωτικά Γυμνάσια μαθητών οι οποίοι δεν ενεγράφησαν νομίμως απαγορεύεται. Εξαίρεση χωρεί μόνον για τους μαθητές που βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της μετεγγραφής τους.

Προσέλευση κηδεμόνων κάθε σχολικό έτος

Ο κηδεμόνας του μαθητή που εγγράφεται πρώτη φορά στο Γυμνάσιο, οφείλει να προσέλθει στη Διεύθυνση του Σχολείου μέχρι την προηγούμενη της ενάρξεως των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι τυγχάνει νόμιμος κηδεμόνας του μαθητή.

Οι κηδεμόνες των ήδη εγγεγραμμένων μαθητών υποχρεούνται να προσέρχονται στο σχολείο κάθε σχολικό έτος, προκειμένου να δηλώσουν ενυπογράφως ότι η άσκηση της  κηδεμονίας από αυτούς είναι νόμιμη.

Η προσέλευση των κηδεμόνων των μαθητών δύναται να πραγματοποιείται και κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, κατά τις ημέρες που είναι ανοιχτά τα σχολεία.

Στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ατομικό Δελτίο

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στα Ατομικά Δελτία των μαθητών, κατά την πρώτη εγγραφή τους και τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο, είναι τα εξής: α) Στοιχεία ταυτότητος, ήτοι: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, επάγγελμα πατρός, όνομα μητρός, έτος γεννήσεως, Δήμος στον οποίο φέρεται εγγεγραμμένος ο μαθητής, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα. β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το είδος του τίτλου, δυνάμει του οποίου εγγράφεται ο μαθητής. γ) Στοιχεία επιδόσεως ήτοι: Αναλυτική και γενική κατά μάθημα ετησία προφορική και γραπτή βαθμολογία. δ) Στοιχεία φοιτήσεως και διαγωγής, ήτοι: Σύνολον απουσιών κατά τρίμηνα, καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις ή απονεμόμενες τιμητικές διακρίσεις. ε) Στοιχεία κηδεμόνα, ήτοι: Επώνυμο, όνομα, διεύθυνση κατοικίας του κηδεμόνα.

Στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώο Μαθητών

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Μητρώον Μαθητών, κατά την πρώτη εγγραφή τους και τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο, είναι τα εξής: α) Στοιχεία ταυτότητας, ήτοι: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός, έτος γεννήσεως, Δήμος στον οποίο φέρεται εγγεγραμμένος, αριθμός μητρώου ή δημοτολογίου, θρήσκευμα. β) Στοιχεία εισόδου, ήτοι: Το είδος του τίτλου, δυνάμει του οποίου εγγράφεται το μαθητής. γ) Στοιχεία εξόδου, ήτοι: Το είδος τίτλου δυνάμει του οποίου απολύεται ή μετεγγράφεται ο μαθητής. δ) Στοιχεία επιδόσεως, ήτοι: Η ετησία βαθμολογία σε καθένα από τα μαθήματα, καθώς και ο γενικός ετήσιος βαθμός αυτών. ε) Στοιχεία διαγωγής, ήτοι: Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής κάθε  μαθητή.

Αποκατάσταση τυχόν εσφαλμένων στοιχείων

Μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο έξοδο των μαθητών από το σχολείο μπορεί να γίνει αποκατάσταση στο ορθό τυχόν εσφαλμένων στοιχείων ταυτότητάς τους, με αίτηση του κηδεμόνα τους. Η αποκατάσταση αυτή ενεργείται από το Διευθυντή του σχολείου, με   ερυθρά γραφή, βάσει του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητού, ή, ελλείψει τοιούτου, βάσει πιστοποιητικού του οικείου Δήμου. Η διόρθωση σφραγίζεται και μονογραφείται από το Διευθυντή του Σχολείου.

Περιοχή σχολείων

Οι μαθητές φοιτούν στο Γυμνάσιο, εις την περιοχή του οποίου ευρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. Σε πόλεις, στις οποίες λειτουργούν περισσότερα του ενός ομοιότυπα σχολεία, τα όρια της περιοχής τους, όπως και ο αριθμός των μαθητών που δύνανται να φοιτήσουν σε αυτά, κατ’ ανώτατο όριο, καθορίζονται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εάν ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών υπερβεί, για οποιοδήποτε λόγο, τις δυνατότητες στέγασης ενός σχολείου, ο οικείος Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίρει την υπεραριθμία με αυτεπαγγέλτη υποχρεωτική μετεγγραφή ανάλογου αριθμού μαθητών. Κατά την ως άνω αυτεπάγγελτη μετεγγραφή μαθητών λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά χωροταξικά δεδομένα, σε συνδυασμό προς τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών.

Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών

Κηδεμόνας του ανήλικου μαθητή είναι ο πατέρας του και, όταν αυτός ελλείπει ή  κωλύεται σύμφωνα με το νόμο, αυτός που κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα έχει την επιμέλειά του, ή ενήλικο μέλος της οικογενείας του, το οποίο εξουσιοδοτείται από αυτόν νομίμως, επί εκτάκτου ή παγίας βάσεως.

Εφόσον ο κατά την προηγούμενη παράγραφο κηδεμόνας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο που κατοικεί στην έδρα του σχολείου και εξουσιοδοτείται εγγράφως.

Κανένα στοιχείο για τη σχολική κατάσταση του ανήλικου μαθητή δε γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο πλην του κηδεμόνα του ή άλλου συγγενικού προσώπου, κατά την κρίσιν του Διευθυντή του Σχολείου.

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Μετεγγραφές από δημόσιο σε δημόσιο Γυμνάσιο

  1. Μετεγγραφή μαθητή δημοσίου Γυμνασίου σε δημόσιο Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτικά για τη υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) Ότι ο μαθητής μετοίκησε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή τη φοίτησή του στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή

β) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης κατεύθυνσης που δεν υφίσταται  στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή

γ) Ότι ο μαθητής άρχισε να εργάζεται για βιοπορισμό κατά την ημέρα και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο.

δ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου έπαυσε να εργάζεται για βιοπορισμό την ημέρα και αιτείται την μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο.

ε) Ότι ο μαθητής απέκτησε δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.

Οι μετεγγραφές αυτές ενεργούνται με  έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του μαθητού, που συνοδεύεται από τα στοιχεία που αποδεικνύουν το λόγο της μετεγγραφής. Ο Διευθυντής αυτός δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς σχηματισμό πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.

  1. Μετεγγραφές μαθητών δημοσίου Γυμνασίου σε δημόσιο Γυμνάσιο ενεργούνται από υπηρεσιακή ανάγκη ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων τους σε περίπτωση:

α) καταργήσεως Γυμνασίου

β) ιδρύσεως Γυμνασίου

γ) επιβολής σε μαθητή της ποινής της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος

δ) υπεραριθμίας τους στο σχολείο όπου φοιτούν

Για τις μετεγγραφές αυτές την αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις ενεργούμενες  προς υλοποίηση των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τις οποίες, πλην της επιλογής του σχολείου υποδοχής, η αρμοδιότητά του είναι μόνο εκτελεστική.

Οι μετεγγραφές που γίνονται κατάργησης ή ίδρυσης σχολείων ή για άρση υπεραριθμίας των μαθητών ενεργούνται βάσει των χωροταξικών δεδομένων σε συνδυασμό, κατά το δυνατόν και προς τις τυχόν προτιμήσεις των κηδεμόνων των μαθητών.

  Μετεγγραφές από ιδιωτικό σε δημόσιο Γυμνάσιο

  1. Μετεγγραφή μαθητή ιδιωτικού Γυμνασίου σε δημόσιο Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτικά για τη υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) Ότι ανέκυψε αδυναμία καταβολής των δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η φοίτησης του μαθητή σε ιδιωτικό σχολείο.

β) Ότι ο μαθητής μετοίκησε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή τη φοίτησή του στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή

γ) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου έπαυσε να εργάζεται για βιοπορισμό την ημέρα και αιτείται την μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο.

δ) Ότι ο μαθητής άρχισε να εργάζεται για βιοπορισμό κατά την ημέρα και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο.

ε) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης κατεύθυνσης που δεν υφίσταται  στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή

ζ) Ότι ο μαθητής απέκτησε δικαίωμα φοίτησης σε Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο.

Οι μετεγγραφές αυτές ενεργούνται με  έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του μαθητού, που συνοδεύεται από τα στοιχεία που αποδεικνύουν το λόγο της μετεγγραφής. Ο Διευθυντής αυτός δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς σχηματισμό πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.

2.Μετεγγραφές μαθητών ιδιωτικού Γυμνασίου σε Δημόσιο Γυμνάσιο ενεργούνται εξ υπηρεσιακής υποχρεώσεως ακόμη και χωρίς αίτηση των κηδεμόνων τους σε περίπτωση:

α) παύσεως της λειτουργίας ιδιωτικού Γυμνασίου ή τάξεως αυτού

β) υπερβάσεως του καθορισμένου υπέρτατου αριθμητικού ορίου μαθητών

γ) επιβολής σε μαθητή της κυρώσεως της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Για τις μετεγγραφές αυτές την αποφασιστική αρμοδιότητα έχει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τις ενεργούμενες  προς υλοποίηση των κυρώσεων αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τις οποίες, πλην της επιλογής του σχολείου υποδοχής, η αρμοδιότητά του είναι μόνο εκτελεστική.

Οι μετεγγραφές των παραπάνω περιπτώσεων μπορεί να ενεργούνται και σε Ιδιωτικά Γυμνάσια της προτιμήσεως του κηδεμόνα των μαθητών, αλλά μόνο σε περίπτωση κατάθεσης από αυτόν έγγραφης σχετικής δηλώσεως.                         

   Μετεγγραφές από ιδιωτικό σε ιδιωτικό Γυμνάσιο

Μετεγγραφή μαθητή ιδιωτικού Γυμνασίου σε ιδιωτικό Γυμνάσιο γίνεται υποχρεωτικά για τη υπηρεσία κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του, υπό τον όρο ότι η μετεγγραφή αύτη δεν συνεπάγεται υπέρβαση του επιτρεπομένου αριθμού μαθητών, εάν διαπιστωθεί ότι συντρέχει ένας από τους παρακάτω λόγους:

α) Ότι ο μαθητής μετοίκησε σε απόσταση που καθιστά αδύνατη ή εξαιρετικώς δυσχερή τη φοίτησή του στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή

β) Ότι ο μαθητής Εσπερινού Γυμνασίου έπαυσε να εργάζεται για βιοπορισμό την ημέρα και αιτείται την μετεγγραφή του σε ημερήσιο Γυμνάσιο.

γ) Ότι ο μαθητής άρχισε να εργάζεται για βιοπορισμό κατά την ημέρα και, ως εκ τούτου, έχει ανάγκη μετεγγραφής σε εσπερινό Γυμνάσιο.

ε) Ότι η μετεγγραφή επιδιώκεται για φοίτηση σε σχολείο άλλης κατεύθυνσης ή σε τμήμα άλλης κατεύθυνσης που δεν υφίσταται  στο σχολείο από το οποίο ζητείται η μετεγγραφή

Οι μετεγγραφές αυτής της κατηγορίας ενεργούνται με έγκριση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται το σχολείο από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.?

Μετεγγραφές από δημόσιο σε ιδιωτικό Γυμνάσιο 

Η μετεγγραφή από δημόσιο σε ιδιωτικό Γυμνάσιο χωρεί ελευθέρως. Οι μετεγγραφές αυτής της κατηγορίας ενεργούνται με έγκριση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον οποίο υπάγεται το σχολείο από το οποίο γίνονται..

Προθεσμίες μετεγγραφών

Οι πάσης φύσεως μετεγγραφές Γυμνασίων διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι και την 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή Γραφείου Δ.Ε., στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου – Ιουνίου.

Διαδικασία μετεγγραφών

  1. Οι μετεγγραφές ενεργούνται μετά από έγκριση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή, κατόπιν αιτήσεως του κηδεμόνα του μαθητή, η οποία συνοδεύεται από τα στοιχεία που αποδεικνύουν το λόγο της μετεγγραφής. Ο Διευθυντής αυτός δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο προς σχηματισμό πεποιθήσεως ότι υφίσταται ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής. Η έγκριση της μετεγγραφής γνωστοποιείται με υπηρεσιακό σημειώματος στο Διευθυντή του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.
  2. Μετεγγραφές μαθητών εκτός των ορίων του Νομού υπόκεινται αποκλειστικά εις την έγκριση του Διευθυντή του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.
  3. Οι μετεγγραφές από δημόσιο προς ιδιωτικό και από ιδιωτικό προς ιδιωτικό σχολείο ενεργούνται με έγκριση του Διευθυντή Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή.
  4. Ο Διευθυντής του σχολείου από το οποίο γίνεται η μετεγγραφή υποχρεούται αμέσως μετά την έγκριση της μετεγγραφής, το ταχύτερο:

α) Να εφοδιάσει τον μαθητή με ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα, δυνάμει του οποίου ο μαθητής αυτός δύναται να παρακολουθήσει τη διδασκαλία των μαθημάτων στο σχολείο όπου μετεγγράφεται, μέχρι να λάβει το Ατομικό Δελτίο του.

β) Να συμπληρώσει και να επισημοποιήσει, με σφραγίδα και υπογραφή, το προς διαβίβαση πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο του μετεγγραφόμενου μαθητή

γ) Να μεταφέρει από το πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο επί ομοιότυπο Δελτίο τα στοιχεία, επώνυμο, όνομα – όνομα πατρός και μητρός, τον αριθμόν Μητρώου Μαθητών, τα τυχόν υπάρχοντα στοιχεία επιδόσεως (βαθμούς) που αφορούν στο σχολικό έτος που γίνεται η μετεγγραφή και τα διαβιβαστικά στοιχεία του Ατομικού Δελτίου (αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, σχολείο προορισμού, απόφαση). Το συντασσόμενο αντίγραφο Ατομικού Δελτίου, που μπορεί να είναι και πλήρες φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου, επισημοποιημένο και αυτό, καταλαμβάνει τη θέση του αποσταλέντος πρωτοτύπου

δ) Να ενημερώσει περί της μεταβολής αυτής, το Μητρώο Μαθητών και

ε) Να αποστείλει υπηρεσιακώς και επί αποδείξει στο σχολείο όπου μετεγγράφεται ο μαθητής το κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένο πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο.

Προκειμένου περί ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων, το κατά τα ανωτέρω πρωτότυπο Ατομικό Δελτίο, προ της αποστολής του, θεωρείται και υπό τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης

  1. Ο Διευθυντής του σχολείου στο οποίο γίνεται η μετεγγραφή μετά τη λήψη του Ατομικού Δελτίου καταχωρίζει τα στοιχεία του μαθητή στο Μητρώο Μαθητών και εντάσσει το Ατομικό Δελτίο τούτο στην προσήκουσα σειρά μεταξύ των Ατομικών Δελτίων των μαθητών της ίδιας τάξεως.

Μετά την περαίωση της παραπάνω διαδικασίας, η μετεγγραφή θεωρείται ότι έχει συντελεσθεί ο δε μαθητής λογίζεται εγγεγραμμένος στη δύναμη του σχολείου.

 

 

7 Σχόλια
RSS Σχόλιων

Αφήστε μια απάντηση