Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 είναι δυναμικό και μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.


Λήψη αρχείου