Εγγραφές μαθητών-μαθητριών

 

Οι  ΕΓΓΡΑΦΕΣ των μαθητών γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων στη διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr

Οι εγγραφές πρέπει να είναι εμπρόθεσμες, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες (γονείς, κηδεμόνες) ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes και οφείλουν να παρουσιαστούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ,  για την οριστική εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ: τον κωδικό σας TAXISNET και τη διεύθυνση email σας.

Εγγραφές Α´ Τάξης

Στην Α´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. Συγκεκριμένα εγγράφονται:

 • Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου
 • Μαθητές της Α´ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
 • Μαθητές της Α´& Β´ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
 • Μαθητές της Α´& Β´ Τάξης των ΤΕΣ.
 • Μαθητές της Δ´ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 • Απορριπτόμενοι μαθητές της Α? Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 • Μαθητές της Α? και Β? τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

Στην Α´ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α´ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

ΠΟΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α´ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 6ου ΕΠΑ.Λ:

  • α) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή (παρέχεται από το σχολείο μας). Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.
  • β) Υπεύθυνη δήλωση για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο μαθητής (παρέχεται από το σχολείο μας και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή τον ιδιο αν είναι ενήλικας).
  • γ) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής (στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα)
  • δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (παρέχεται από το σχολείο μας), το οποίο κατατίθεται στο ΕΠΑ.Λ το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
  • ε) Τίτλος Σπουδών: Ανάλογα με το αν ο μαθητής είναι απόφοιτος Γυμνασίου,ή σπουδαστής ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ κλπ, πρέπει να προσκομίσει:

 

   • Απολυτήριο γυμνασίου (ή ενδεικτικό Γ´ τάξης του παλαιού 6-ταξίου γυμνασίου) ή
   • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν για την εγγραφή του μαθητή.
    (Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου) ή
   • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.

 

   • (Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής).

Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου) αυτός δεν επιστρέφεται.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

 • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στην Α´ τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα «Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής», στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

Εγγραφές Β´ Τάξης

Στην Β´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ  εγγράφονται:

 1. Οι προαγόμενοι στη Β´ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου
 2. Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
  • Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ), Επαγγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), Α´ κύκλου ΤΕΕ κσι Β´ κύκλου ΤΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

  Ένας μαθητής που φοίτησε στο 6ο ΕΠΑΛ, μπορεί να εγγραφεί στη Β´ Τάξη, σε ειδικότητα του τομέα του.
Κατά την εγγραφή ενός μαθητή, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας: παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ:

 • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στη Β´ Τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα «Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής», στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • α) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (παρέχεται από το σχολείο μας) που συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή
 • β) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης
 • γ) Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, συμπληρωμένο από το σχολείο προέλευσης
 • δ) Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας (Εάν προέρχεται από Γενικό Λύκειο)

Εγγραφές Γ´ Τάξης

Στη Γ´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ  εγγράφονται:

 1. Οι προαγόμενοι στη Γ´ τάξη των ΕΠΑΛ.
 2. Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Α´ κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου Β´ κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

  Ένας μαθητής που φοίτησε στο 6ο ΕΠΑΛ, μπορεί να εγγραφεί στη Γ´ Τάξη, σε ειδικότητα του τομέα του.
Κατά την εγγραφή του μαθητή, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας: παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ:

 • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στη Γ´ Τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα «Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής», στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

 • α) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (παρέχεται από το σχολείο μας) που συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή
 • β) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης
 • γ) Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, συμπληρωμένο από το σχολείο προέλευσης
 • δ) Τίτλοι σπουδών: Αν ο μαθητής είναι:
  • Kάτοχος πτυχίου Α´ κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
  • Kάτοχος πτυχίου Β´ κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Kάτοχος πτυχίου ΤΕΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
  • Kάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.

  τότε πρέπει να καταθέσει πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του.
  (Σε περίπτωση πρωτότυπου τίτλου, επικυρώνεται ένα φωτοαντίγραφο και το πρωτότυπο επιστρέφεται στο μαθητή)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

 • Μαζί με την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη, γίνεται και η εγγραφή του κηδεμόνα του στο σύλλογο γονέων.