Αρχική » Ανακοινώσεις » Γενικά » Εγγραφές μαθητών-μαθητριών

Πρόσφατα σχόλια

  Σαν σήμερα

  27/6/1913: Απελευθέρωση της Καβάλας.
  Ναυτική μοίρα με επικεφαλής τον ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη ελιμενίζεται στην Καβάλα, απελευθερώνοντας την πόλη από τη βουλγαρική κατοχή.
     - Σχετικές αναρτήσεις

  Εγγραφές μαθητών-μαθητριών

   

  Οι  ΕΓΓΡΑΦΕΣ των μαθητών γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στο σύστημα υποβολής ηλεκτρονικών δηλώσεων στη διεύθυνση: https://e-epal.minedu.gov.gr

  Οι εγγραφές πρέπει να είναι εμπρόθεσμες, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας.

  Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες (γονείς, κηδεμόνες) ενημερώνονται μέσω της εφαρμογής e-eggrafes και οφείλουν να παρουσιαστούν στο αντίστοιχο ΕΠΑ.Λ,  για την οριστική εγγραφή ή ανανέωση εγγραφής, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται.

  ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ: τον κωδικό σας TAXISNET και τη διεύθυνση email σας.

  Εγγραφές Α´ Τάξης

  Στην Α´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου, χωρίς εξετάσεις. Συγκεκριμένα εγγράφονται:

  • Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου
  • Μαθητές της Α´ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.
  • Μαθητές της Α´& Β´ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.
  • Μαθητές της Α´& Β´ Τάξης των ΤΕΣ.
  • Μαθητές της Δ´ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
  • Απορριπτόμενοι μαθητές της Α? Τάξης του ΕΠΑ.Λ.
  • Μαθητές της Α? και Β? τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

  Στην Α´ Τάξη μετεγγράφονται: Μαθητές της Α´ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

  ΠΟΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Α´ ΤΑΞΗ ΤΟΥ 6ου ΕΠΑ.Λ:

   • α) Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή (παρέχεται από το σχολείο μας). Κηδεμόνας του μαθητή, εφόσον αυτός είναι ανήλικος, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του.
   • β) Υπεύθυνη δήλωση για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει ο μαθητής (παρέχεται από το σχολείο μας και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή ή τον ιδιο αν είναι ενήλικας).
   • γ) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής (στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα)
   • δ) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής (παρέχεται από το σχολείο μας), το οποίο κατατίθεται στο ΕΠΑ.Λ το αργότερο μέχρι την έναρξη των μαθημάτων.
   • ε) Τίτλος Σπουδών: Ανάλογα με το αν ο μαθητής είναι απόφοιτος Γυμνασίου,ή σπουδαστής ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΣ κλπ, πρέπει να προσκομίσει:

   

    • Απολυτήριο γυμνασίου (ή ενδεικτικό Γ´ τάξης του παλαιού 6-ταξίου γυμνασίου) ή
    • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν για την εγγραφή του μαθητή.
     (Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του μητρώου του μαθητή από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου) ή
    • Πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης του μαθητή από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.

   

    • (Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδαστικής κατάστασης στέλνει το ατομικό δελτίο του μαθητή επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής).

  Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου) αυτός δεν επιστρέφεται.

   

  ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

  • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στην Α´ τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα «Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής», στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

  Εγγραφές Β´ Τάξης

  Στην Β´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ  εγγράφονται:

  1. Οι προαγόμενοι στη Β´ τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου
  2. Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
   • Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή τίτλου ισότιμου προς αυτό,
   • Οι κάτοχοι πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ), Επαγγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΕΠΛ), Α´ κύκλου ΤΕΕ κσι Β´ κύκλου ΤΕΕ, προκειμένου να αποκτήσουν ειδικότητα άλλου Τομέα από αυτή του οικείου τίτλου σπουδών τους.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

    Ένας μαθητής που φοίτησε στο 6ο ΕΠΑΛ, μπορεί να εγγραφεί στη Β´ Τάξη, σε ειδικότητα του τομέα του.
  Κατά την εγγραφή ενός μαθητή, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας: παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ:

  • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στη Β´ Τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα «Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής», στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

  Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

  • α) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (παρέχεται από το σχολείο μας) που συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή
  • β) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης
  • γ) Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, συμπληρωμένο από το σχολείο προέλευσης
  • δ) Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας (Εάν προέρχεται από Γενικό Λύκειο)

  Εγγραφές Γ´ Τάξης

  Στη Γ´ Τάξη των ΕΠΑ.Λ  εγγράφονται:

  1. Οι προαγόμενοι στη Γ´ τάξη των ΕΠΑΛ.
  2. Στην ίδια τάξη εγγράφονται επίσης:
   • Οι κάτοχοι πτυχίου Α´ κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
   • Οι κάτοχοι πτυχίου Β´ κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
   • Οι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
   • Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ:

    Ένας μαθητής που φοίτησε στο 6ο ΕΠΑΛ, μπορεί να εγγραφεί στη Γ´ Τάξη, σε ειδικότητα του τομέα του.
  Κατά την εγγραφή του μαθητή, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

  • Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας: παρέχεται από το σχολείο και συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ:

  • (*) ΠΡΟΣΟΧΗ !! Αν ο μαθητής έρχεται με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΕΙΟ και θέλει να εγγραφεί στη Γ´ Τάξη του σχολείου μας πρέπει, ΠΡΙΝ από την διαδικασία εγγραφής, να πάρει από το 6ο ΕΠΑ.Λ ένα «Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής», στο οποίο βεβαιώνει ο Διευθυντής μας ότι δεχόμαστε τον μαθητή στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Το Υπηρεσιακό αυτό Σημείωμα Μετεγγραφής ο μαθητής στη συνέχεια το υποβάλλει στο σχολείο που φοιτούσε το οποίο του χορηγεί ένα αντίστοιχο Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής (για να το καταθέσει στο σχολείο μας).

  Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο κηδεμόνας του πρέπει να προσκομίσει:

  • α) Υπεύθυνη Δήλωση Κηδεμονίας (παρέχεται από το σχολείο μας) που συμπληρώνεται από τον κηδεμόνα του μαθητή
  • β) Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Πιστοποιητικό Γέννησης
  • γ) Υπηρεσιακό Σημείωμα Μετεγγραφής, συμπληρωμένο από το σχολείο προέλευσης
  • δ) Τίτλοι σπουδών: Αν ο μαθητής είναι:
   • Kάτοχος πτυχίου Α´ κύκλου ΤΕΕ, αντίστοιχης ειδικότητας.
   • Kάτοχος πτυχίου Β´ κύκλου ΤΕΕ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
   • Kάτοχος πτυχίου ΤΕΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.
   • Kάτοχος πτυχίου ΕΠΑΛ, άλλης ειδικότητας, του ίδιου Τομέα.

   τότε πρέπει να καταθέσει πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου του.
   (Σε περίπτωση πρωτότυπου τίτλου, επικυρώνεται ένα φωτοαντίγραφο και το πρωτότυπο επιστρέφεται στο μαθητή)

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

  • Μαζί με την εγγραφή του μαθητή στο σχολείο σε οποιαδήποτε τάξη, γίνεται και η εγγραφή του κηδεμόνα του στο σύλλογο γονέων.
  Άνοιγμα μενού
  Top
  Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
  Αντίθεση