ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2022-23

Ανακοινώνεται ότι λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της  παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α 109) , όπως τροποποιήθηκε με  την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25)  οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών του φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα  πραγματοποιηθούν  από  1  έως  20  Μαρτίου  2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας .

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες  που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας,

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή   στο Δημοτικό.

στ. Αίτηση για εγγραφή στο Ολοήμερο πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο σχολείο.

(2682027570)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ