Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που φοιτούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση και χαμηλά εισοδήματα

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

 Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

(Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/37645/0020/08-07-2002 Υ.Α.)

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεικών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε. , που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του από κάθε πηγή.

Ως υποχρεωτική εκπαίδευση, νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

(Σύμφωνα με την αρίθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α.)

  • Βεβαίωση του/της Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας περί εγγραφής και κανονικής φοίτησης του τέκνου κατά το σχολικό έτος που έληξε. (2014-2015)
  • Αίτηση δικαιούχου
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (2015)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο τουλάχιστον 3 μηνών).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 περί μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για το ίδιο έτος .
  • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

Συνεπώς με τη λήξη του διδακτικού έτους (μετά τη 15η Ιουνίου 2015) οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο Διευθυντή του οικείου Σχολείου. Τα έντυπα των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι τα προμηθεύονται από τα Σχολεία.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση