Αναζήτηση προμηθευτή ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Κορυδαλλός, 20-11-2018

Στα πλαίσια λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν  Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018), την υπ’ αριθμόν  141413/Β9/Φ2/883/ 31-08-2018 και 141413/Β9/Φ2/883/31-08-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καλούμε τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο «της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού της βιβλιοθήκης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού» όπως αυτό αναφέρεται στην υπ΄ αριθμόν:  141427/Β9/Φ8/885/31-08-2018 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και περιγράφεται παρακάτω:

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 1.250,00€

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Προμήθεια ειδών με ενδεικτικό κόστος ανά είδος και ανά ωφελούμενη βιβλιοθήκη σχολικής μονάδας:

1. ένας (1) σταθερός Η/Υ, (πυρήνες (cores) ≥ 2, RAM ≥ 4GB) με σύνδεση στο διαδίκτυο

2. μία (1) έγχρωμη οθόνη

3. ένα (1) πληκτρολόγιο

4. ένα (1) ποντίκι

5. ηχεία

Ενδεικτική τιμή για τα σύνολο των ειδών (1),(2),(3),(4), και (5): 600,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%

6. ένας (1) βιντεοπροβολέας με βάση και τοποθετημένος σε σταθερό σημείο Ανάλυση ≥ 1920×1080 pixel, Είσοδοι τουλάχιστον: 1xHDMI ή 1xDVI ή 1xDP.

Ενδεικτική τιμή 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

7. ένας (1) ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser/scanner.

Ενδεικτική τιμή 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Στα ανωτέρω περιλαμβάνεται και το απαραίτητο λογισμικό

Μοναδικό κριτήριο επιλογής του προμηθευτή είναι η χαμηλότερη τιμή. Προσφορές με τιμή μεγαλύτερη της αναγραφόμενης θα απορρίπτονται.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την προσφορά τους με τιμή συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ με e- mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της σχολικής βιβλιοθήκης του 6ου  Δ.Σ. Κορυδαλλού:

dimotikokorudallou6bibliothiki@yahoo.com

με τίτλο ηλεκτρονικού μηνύματος:

υπόψη κας Παπαστάθη Χρυσούλας – Χρυσοβαλάντου – Προσφορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τη σχολική βιβλιοθήκη, μέχρι την Παρασκευή  7 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 24.00.

Οι προσφορές θα αναρτηθούν κατά αύξουσα σειρά στο ιστολόγιο του σχολείου μας.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                 Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ               ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ