Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται κάθε φορά πριν την πραγματοποίηση μιας διδακτικής επίσκεψης από τους μαθητές  σχετικά με την κατοχή κινητών τηλεφώνων,  επισημαίνουμε πως απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων από τους μαθητές.  Αν προκύψει ανάγκη επικοινωνίας της οικογένειας με το παιδί της, αυτό μπορεί να γίνει μέσω του τηλεφώνου του σχολείου (2106818264) καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας του (08.00-16.00), ενώ οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις διδακτικές επισκέψεις φέρουν πάντα μαζί τους καταστάσεις με τα τηλέφωνα των γονέων,  για να τους ενημερώσουν,  αν χρειαστεί. Ηλεκτρονικά παιχνίδια χωρίς κάμερα, συσκευές αναπαραγωγής ήχου (π.χ. Mp3, Mp4 ) ή άλλα παιχνίδια (κάρτες κ.λπ.) μπορούν να τα πάρουν μαζί τους οι μαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, υπό την προϋπόθεση πως οι ίδιοι θα είναι υπεύθυνοι για την ορθή χρήση τους, την ασφάλεια και την ενδεχόμενη απώλειά τους.

Διαβάστε σχετικά: Το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», τον  ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής