Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μάρο Ευθύμιο για την κατασκευή μιας βιβλιοθήκης την οποία δώρισε στο σχολείο και συγκεκριμένα στη Δ΄ τάξη, στην οποία φοιτά ο γιος του.

Παρόμοιες πράξεις είναι ευπρόσδεκτες και φανερώνουν τις άριστες σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογενειών των μαθητών.