«Προετοιμασία για τις εγγραφές μαθητών στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία σχ. έτους 2023-24»

1. Φ.6/15012/Δ1/9-2-2023 «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό
έτος 2023-24» (ΑΔΑ: 6ΥΖΤ46ΜΤΛΗ-6ΣΝ)
2. Φ.6/15035/Δ1/9-2-2023 ««Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος
2023-24» (ΑΔΑ: 6ΧΤΨ46ΜΤΛΗ-4Λ9)
Κατόπιν της έκδοσης των ανωτέρω σχετικών σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:
Α. Ενέργειες Προϊσταμένων Πειρ.Νηπιαγωγείων
Όπως αναφέρεται στο κεφ. Ζ του σχετικού (1) και συγκεκριμένα στην περ. (γ) οι Προϊστάμενες των
Πειρ. Νηπιαγωγείων θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των γονέων κηδεμόνων των
νηπίων, ώστε όσοι δεν επιθυμούν το παιδί τους να εγγραφεί στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο, να
καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις (και από τους δυο γονείς) το αργότερο μέχρι 21 Φεβρουαρίου
στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο. Ακολούθως τους ενημερώνουν ότι πρέπει να εγγράψουν τους/τις
μαθητές/τριες στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά σύμφωνα με τα τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια Α, Β, και Γ του σχετικού (1), κατά το διάστημα 1-20 Μαρτίου 2023.