Ψυχολόγος στο 5ο Νηπιαγωγείο

Είμαστε και εμείς από τα σχολεία στα οποία τοποθετήθηκε προσωπικό
κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  για το σχολικό έτος 2020-2021 στο
πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς» για την αντιμετώπιση των
συνεπειών του COVID- 19.

Έχουμε λοιπόν την ευκαιρία υποστήριξης από ειδικευμένο προσωπικό και να συνεργαστούμε για το καλύτερο της σχολικής κοινότητας του Νηπιαγωγείου μας, ειδικά και σε σχέση με τα όσα βιώνουμε λόγω της πανδημίας.

Από το διάστημα της  τηλεκπαίδευσης και από αρχές Δεκέμβρη η Ψυχολόγος έχει ξεκινήσει τις δράσεις της, γνωριμία και επικοινωνία με μαθητές και γονείς.

Κάθε Τρίτη είναι στο σχολείο μας και μοιράζει τον χρόνο στα δύο τμήματα καθώς και σε ατομική συμβουλευτική με όσους γονείς το επιθυμούν μέσω webex.

‘Ένα πολύ θετικό βήμα που ευχόμαστε να έχει και συνέχεια!

Από το Καθηκοντολόγιο των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών

<<δ. Παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση
και συμβουλευτική καθοδήγηση για ενδυνάμωση της
σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις
δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων, όπως
η πανδημία του COVID-19, δημιουργώντας ένα ασφαλές
σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
ε. Προωθούν τη συνεργασία των εμπλεκόμενων μαθητών και εκπαιδευτικών και ομάδων της σχολικής κοινότητας, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία με την οικογένεια
και όταν αυτό απαιτείται την υποστήριξη, τη διαμεσολάβηση και τη διασύνδεση αυτής με τους κατάλληλους
φορείς.
στ. Διασφαλίζουν τη συμπερίληψη των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, αλλά και των οικογενειών τους στις προτεινόμενες ενημερωτικές ενέργειες και δράσεις προσομοίωσης.
ζ. Ευαισθητοποιούν τη σχολική κοινότητα για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας μέσα από την
αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ανταλλαγή και υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών που θα προάγουν
την ποιότητα των παρεχόμενων υποστηρικτικών και διαμεσολαβητικών υπηρεσιών στο χώρο της εκπαίδευσης.
Επιπλέον, ο ρόλος των ψυχολόγων και των κοινωνικών
λειτουργών θα είναι ανιχνευτικός, ενημερωτικός, υποστηρικτικός, διαμεσολαβητικός.
η. Σχεδιάζουν και επαναπροσδιορίζουν, ανάλογα με
τις επικρατούσες συνθήκες, βασικές και κρίσιμες προτεραιότητες υποστηρίζοντας σε ατομικό, ομαδικό και
διομαδικό επίπεδο όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
θ. Ευαισθητοποιούν τον Σύλλογο Διδασκόντων σε
θέματα σχεσιο-δυναμικής και κοινωνικής συνδιαλλαγής της ομάδας-τάξης, επικοινωνίας με τους μαθητές/
τριες, καθώς και σχέσεων λειτουργικής συνεργασίας στη
σχολική κοινότητα, μέσω εισηγήσεων, διαθεματικώνβιωματικών σεμιναρίων, ομαδικής συμβουλευτικής και
ατομικών συναντήσεων ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης.
ι. Ενημερώνουν, συμβουλεύουν και υποστηρίζουν την
οικογένεια σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση
κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων και σχέσεων
σε επίπεδο ατομικών συνεδριών, ομάδων σχετικού ενδιαφέροντος, σχολών γονέων και ειδικών εκδηλώσεων.
ια. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της σωματικής, ψυχοσυναισθηματικής υγείας και προστασίας των μαθητών
σε συνεργασία με: α) τους υπεύθυνους για την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη
του σχολείου και β) με σχετικούς αρμόδιους φορείς και
υπηρεσίες.
ιβ. Αποτυπώνουν τις υφιστάμενες Δομές Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης της κοινότητας με στόχο τη δημιουργία
Τεύχος B’ 4716/26.10.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51651
τοπικών δικτύων υποστήριξης των σχολικών μονάδων
είτε με υπηρεσίες και φορείς της ευρύτερης κοινότητας
είτε με άλλες σχολικές μονάδες ανεξαρτήτως βαθμίδας.
ιγ. Ενεργοποιούν συνεργατικές μεθόδους εντός των
σχολικών μονάδων ή και σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες, με γονείς, φορείς και υπηρεσίες, τοπικές
αρχές ή ομάδες (όπως αρμόδια υπουργεία, τοπικές αρχές, υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, συλλόγους γονέων
και κηδεμόνων, φυσικά πρόσωπα και ομάδες που έργο
τους είναι η προστασία του πολίτη).
ιδ. Σχεδιάζουν διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες αξιοποιώντας την υπάρχουσα γνώση και
εμπειρία, προωθώντας ταυτόχρονα σύγχρονες πρακτικές, όπως ενδεικτικά εργαστήρια, παιχνίδια ρόλων, εξ
αποστάσεως εφαρμογές.
ιε. Φροντίζουν ώστε ο σκοπός, οι στόχοι, η μεθοδολογία, οι ρόλοι και οι διαδικασίες να διέπονται από τους
βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και να είναι
εναρμονισμένοι με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο, την
ευρωπαϊκή πολιτική και τις προτεραιότητές της καθώς
και την διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών
δεδομένων των μαθητών και των οικογενειών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
ιστ. Συνεργάζονται με τον Σύλλογο Διδασκόντων καθ’
όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και εισηγούνται
για θέματα που άπτονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Δεν υποχρεούνται να αναλαμβάνουν καθήκοντα και αρμοδιότητες διοικητικής φύσεως και δεν τους
ανατίθενται καθήκοντα που σχετίζονται με διδακτικό ή
εξωδιδακτικό έργο, όπως ενδεικτικά εφημερίες, αναπληρώσεις εκπαιδευτικών που απουσιάζουν.>>

Αφήστε μια απάντηση