ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Σχολικό Έτος δημιουργίας και λειτουργίας της: 2022-23)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Σχολικό Έτος δημιουργίας και λειτουργίας της: 2022-23)

Τον παρόντα κανονισμό λειτουργίας συνέταξε η Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων Αμαλία Κ. Ηλιάδη , φιλόλογος-ιστορικός.

Εισαγωγή

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της σχολικής μας βιβλιοθήκης είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας, απαντά στις τρέχουσες ανάγκες των χρηστών και μπορεί να ανανεωθεί μερικώς ή στο σύνολό του, κάθε φορά που οι συνθήκες το επιβάλλουν, όπως αυτές εκτιμώνται και αναλύονται από τις υπεύθυνες καθηγήτριες της Σχολικής Βιβλιοθήκης και τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Ο Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου και αντίγραφό του διατηρείται στο αρχείο της Σχολικής Μονάδας. Οι μαθητές/τριες ενημερώνονται για την λειτουργία της Βιβλιοθήκης στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς.

Σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Σκοπός της Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι:

Α) Η παροχή σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες της σχολικής μονάδας ενός χώρου που επιτρέπει τη φυσική και διανοητική πρόσβαση στην πληροφόρηση, στην μόρφωση και στον κόσμο των ιδεών.

Β) Η καλλιέργεια μιας μακρόχρονης σχέσης των μαθητών/τριών με τον κόσμο του έντυπου λόγου και της εικόνας, μέσα από την απόλαυση του διαβάσματος.

Γ) Η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου.

Για να πετύχει τα παραπάνω η Σχολική Βιβλιοθήκη, μέσω του υπευθύνου/ης-ων, αλλά και του Συλλόγου Διδασκόντων, επιδιώκει:

 1. Να αγκαλιάσει η σχολική βιβλιοθήκη όσο το δυνατόν περισσότερες πλευρές-πτυχές του εκπαιδευτικού έργου.
 2. Να ενημερώσει τους χρήστες και να εμπλουτίσει την συλλογή της βιβλιοθήκης.
 3. Να εξοικειώσει τους μαθητές/τριες με τη λειτουργία μιας βιβλιοθήκης.

 

Αρμοδιότητες των υπευθύνων της σχολικής βιβλιοθήκης

Οι υπεύθυνοι καθηγητές της σχολικής βιβλιοθήκης έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

Α) τη συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και την φροντίδα για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία της σχολικής βιβλιοθήκης.

Β) την εποπτεία των διαδικασιών συγκρότησης της συλλογής και της επεξεργασίας του υλικού.

Γ) την αναζήτηση υλικών και άυλων πόρων για τη βιβλιοθήκη και την εξασφάλιση δημιουργικών και εποικοδομητικών συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες, εκδότες/εκδοτικούς οίκους και συγγραφείς.

Δ) την πρόληψη και διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με την λειτουργία της βιβλιοθήκης.

Ε) την οργάνωση του χώρου της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τους υπευθύνους και με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

Στ) την διάθεση υλικού για δανεισμό.

 

Χρήστες της βιβλιοθήκης:

Ως χρήστες ορίζονται τα μέλη της σχολικής κοινότητας και συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες, το διδακτικό- εκπαιδευτικό προσωπικό, προς όφελος των οποίων λειτουργεί η Σχολική Βιβλιοθήκη. Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της βιβλιοθήκης. Από τα μέλη της σχολικής κοινότητας οι μαθητές/τριες καλύπτουν, κατά προτεραιότητα, έναντι των άλλων χρηστών, τις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες τους. Για κάθε μέλος της βιβλιοθήκης εκδίδεται η κάρτα δανεισμού, μέσω της οποίας ο χρήστης έχει το δικαίωμα να δανείζεται το υλικό.

Ωράριο λειτουργίας για τα μέλη της σχολικής κοινότητας:

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί με την παρουσία του/της υπευθύνου/ης που έχει ορισθεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων, σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες (εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου), οι οποίες αναρτώνται σε εμφανή σημεία του σχολείου.

Κάθε εκπαιδευτικός με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, μπορεί να έχει πρόσβαση στον χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από σχετική συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητος ο προγραμματισμός εκ των προτέρων, με συμπλήρωση σχετικού πλάνου, ώστε να μην υπάρχει σύμπτωση χρήσεων.

Δυνατότητες της Σχολικής Βιβλιοθήκης:

Ο χώρος της σχολικής βιβλιοθήκης παρέχει τις εξής δυνατότητες στους χρήστες: α) Αναζήτηση βιβλίων, περιοδικών, λευκωμάτων για ανάγνωση, μελέτη, δανεισμό β)Χρήση του χώρου για διενέργεια δράσεων (εκπόνηση εργασιών στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας, δραστηριότητες μάθησης-παρουσιάσεις βιβλίων, οργάνωση εκθέσεων, φιλοξενία συγγραφέων, σχεδιασμό προαιρετικών, καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων κ.α.)

Κανόνες δανεισμού:

 • Οι χρήστες μπορούν, με την καθοδήγηση του υπευθύνου/ης, να αναζητήσουν το υλικό που τους ενδιαφέρει στα ράφια. Ο δανεισμός, η παραγωγή φωτοαντιγράφων και η χρήση τεκμηρίων που χαρακτηρίζονται ως σπάνια πραγματοποιούνται μόνο με την παρουσία και την επίβλεψη του/της υπεύθυνου/ης της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
 • Στον χώρο της βιβλιοθήκης τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπεται η κατανάλωση φαγητών και ροφημάτων. Απαραίτητος και αυτονόητος, επίσης, είναι και ο σεβασμός στο υλικό της βιβλιοθήκης.
 • Το υλικό της συλλογής της διατίθεται στα μέλη για διάβασμα και για δανεισμό. Οι χρήστες δεν ξαναβάζουν στα ράφια τα βιβλία, αλλά τα αφήνουν σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης.
 • Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό της, ιδιαίτερα για τα λογοτεχνικά βιβλία, εκτός από τα λευκώματα, τα σπάνια βιβλία, τα ψηφιακά μέσα καταγραφής υλικού (CD), τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά και τα περιοδικά.
 • Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν ένα βιβλίο για 14 ημέρες. Τα βιβλία που έχουν αυξημένη ζήτηση είναι δυνατόν να δανείζονται για χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.
 • Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μια μόνο φορά για επιπλέον επτά (7) ημέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Για την ανανέωση ο χρήστης υποχρεούται να φέρει το υλικό στην βιβλιοθήκη και να ζητάει την ανανέωση προσωπικά.
 • Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις ή σημειώσεις στα βιβλία δεν επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή επιστρέφει υλικό κατεστραμμένο, υποχρεούται να το αντικαταστήσει.
 • Η ιδιότητα του μέλους μπορεί να ανασταλεί με απόφαση του/της υπευθύνου αν παραβιαστεί ο κανονισμός.
 • Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμα βιβλία δεν έχουν το δικαίωμα άλλου δανεισμού.
 • Ο καθένας δανείζεται για τον εαυτό του. Δεν επιτρέπεται να δώσει το βιβλίο σε άλλους και επιστρέφει το βιβλίο ο ίδιος, εκτός κι αν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν και έχει συμφωνηθεί εξαρχής με τον/την υπεύθυνο/η άλλος τρόπος συνεννόησης και «συναλλαγής».
 • Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή βιβλίου ή άλλου υλικού, αν δεν έχει περάσει από τη διαδικασία δανεισμού από τον/την υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης.