Ας γνωριστούμε καλύτερα…

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

Προφίλ σχολείου

 • Αστικό σχολείο με σχετικά μικρή δύναμη μαθητών, συστεγάζεται με το 2ο Γυμνάσιο και το 2ο Λύκειο σε μια αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία.
 • Παρέχει υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης στους μαθητές.
 • Το διδακτικό προσωπικό επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον, αφοσίωση και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και απαιτητικό περιβάλλον για τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, να διαμορφώσουν δομημένη προσωπικότητα και να θέσουν τις βάσεις για την μελλοντική τους προσωπική ανάπτυξη.
 • Προσπαθεί να επιτύχει υπεροχή σε όλα, μέσα σε ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, δίνοντας κίνητρα στους μαθητές.
 • Είναι ένα εξωστρεφές σχολείο με αρκετές δραστηριότητες εθελοντισμού, εκδηλώσεις πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, έχει παράδοση στην Ευρωπαϊκή διάσταση και είναι ανοικτό στην τοπική κοινότητα.

 

Περιγραφή της τρέχουσας κατάστασης του σχολείου

 • Διαθέτει γυμναστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα πληροφορικής, αίθουσα ξένων γλωσσών και βιβλιοθήκη. Οι αίθουσες έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο και είναι εφοδιασμένες με projectors ή διαδραστικούς πίνακες.
 • Το διδακτικό προσωπικό συμμετέχει σε σεμινάρια που αφορούν στη χρήση των web tools για τη διδασκαλία και τη μάθηση, σε σεμινάρια για την αξιολόγηση των μαθητών, για την υλοποίηση projects, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και σε σεμινάρια δια χείρισης σχολικής τάξης.

 

Δραστηριότητες στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων:

 • Oργάνωση συνδιάσκεψης εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης /Comenius 1.3, School Development Project με τίτλο: “Τeaching Citizenship”, με τη συμμετοχή του Δήμου, της Νομαρχίας, της Ιεράς Μητρόπολης και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2002.
 • Δραστηριότητες εθελοντισμού σε τοπικά Ιδρύματα το 2012, έρευνα για την επίδραση της χρήσης του ευρώ στην διαμόρφωση της Ευρωπαϊκότητάς μας το 2013, και έρευνα για την επίδραση της Ευρωπαίκής ένωσης στην καθημερινή ζωή των Ελλήνων το 2014, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαίκού Προγράμματος European Studies Junior Programme.
 • Yποδοχή και mentoring του καθηγητή, βοηθού γλωσσών, Claudio Russo, 2003-2004, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης/Comenius 2.2b.
 • Υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του etwinning, 2014-2015.
 • Οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων Αγωγής Σταδιοδρομίας με τη συμμετοχή της Σχολής Αστυφυλάκων και επαγγελματιών από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, 2013, 2014 και 2015.
 • Επισκέψεις των μαθητών σε τοπικές επιχειρήσεις και φορείς στο πλαίσιο του ΣΕΠ.
 • Δράση eTwinning Οκτώβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018 “Digiventurer Teens”
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος erasmus + με τίτλο “Analysing moral values in films and acting out” Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2019

 

Αποστολή και Όραμα του σχολείου

 • Ευρωπαϊκή διάσταση
 • Εκσυγχρονισμός
 • Διεθνοποίηση

 

Στόχοι

 • Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού
 • Μεταφορά καλών πρακτικών και ενσωμάτωση αυτών στο σχολικό πρόγραμμα
 • Επέκταση των οριζόντων των μαθητών
 • Ενδυνάμωση του προφίλ του σχολείου
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς

 

Σχεδιαζόμενες δράσεις

 • Υλοποίηση δράσεων και παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη χρήση και την εφαρμογή των etools στη μάθηση και την αξιολόγηση των μαθητών, και προγραμμάτων για elearning methodology types, τα οποία αποσκοπούν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού του σχολείου, στην ανταλλαγή και την εφαρμογή καλών πρακτικών στη μάθηση, την εκπαίδευση και τη διοίκηση.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς εκπαίδευσης άλλων χωρών για τη μεταφορά καλών πρακτικών και τη χρήση καινοτόμων μεθόδων.

 

EUROPEAN DEVELOPMENT FRAMEWORK

 

5ο Gymnasiο Karditsas

 

School Profile

– Urban school with a relatively small force of students, co-located with the 2nd Junior High School and the 2nd Lyceum in an harmonious coexistence and cooperation.

– Provides high quality education to students.

– The teaching staff demonstrates a real interest, dedication and high level of professionalism ensuring a safe and challenging environment for students to acquire knowledge, develop structured personality and to lay the foundations for their future personal development.

– Strives to achieve excellence in all, in a pleasant and supportive learning environment, motivating students.

– it is an extroverted school with several volunteer activities, cultural and informative events, it has a tradition in the European dimension and is open to the local community.

 

Description of the current school situation

 

– It has a gym, a multipurpose room, a computer room, a language room and a library. The classrooms have an internet connection and are equipped with projectors and interactive whiteboards.

– The Teaching staff participate in seminars relating to the use of web tools for teaching and learning, in seminars about student assessment, for projects implementation, in seminars about prevention and tackling violence at school and in seminars about classroom management.

 

 

Activities under European programs or Programs School Activities:

 

– Conference organization for partners of the European Programe Socrates / Comenius 1.3, School Development Project entitled “Teaching Citizenship“, with the participation of the Municipality, the Prefecture, the Metropolis and the Directorate of Secondary Education, 2002.

Volunteering activities to local institutions in 2012, research on the effect of the use of the euro in shaping our Europeanness , in 2013, research on the impact of the European Union in the daily life of the Greeks in 2014, within the implementation of the European Programme European Studies Junior Programme.

– Reception and mentoring of the teacher, language assistant, Claudio Russo, 2003-2004, in the context of implementation of the European Programme Socrates / Comenius 2.2b.

– Implementation of actions under the e-twinning, 2014-2015.

– Organization and implementation of events for Career Orienteering with the participation of the Police Academy and professionals from the Parents’ Association, 2013, 2014 and 2015.

– Visits by students to local enterprises and institutions under the Career Orienteering Subject.

 

 

Mission and Vision of School

– European dimension

– Modernisation

– Internationalization

 

 

Goals

 

– Personal and professional development of staff

– Transfer of best practices and their incorporation into school curriculum

– Extension of students’ horizons

– Strengthening the school profile

– Developing partnerships with social agencies

 

 

Planned actions

– Implementation of actions and follow-up education and training programmes for the use and implementation of e-tools for learning and assessment, and programmes for e-learning methodology types, which are aimed at personal and professional development of school staff in exchange and implementation of good practices in learning, education and administration.

 • Develop partnerships with educational institutions in other countries to transfer best practices and innovative methods.

 

Κωδικός Ταυτοποίησης PIC number:

931982015

Πλήρης επωνυμία

5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας

Full legal name (English)

5o Gymnasio Karditsas

Διεύθυνση

Ν. Τεμπονέρα 5, 43131

Πόλη

Καρδίτσα

Χώρα

Ελλάδα

Περιφέρεια

EL14- Θεσσαλία (Thessalia)

Email

mail@5gym-kardits.kar.sch.gr

Ιστότοπος

http://blogs.sch.gr/5gymkard/

Τηλέφωνο

+302441073200

Fax

+302241073463

Προφίλ

Τύπος Οργανισμού

Άλλο

Ο οργανισμός είναι δημόσιος φορέας

Nαι

Συνολικός αριθμός προσωπικού

25

 

Νόμιμος εκπρόσωπος

Τίτλος

Κύριος

Φύλο

Άνδρας

Όνομα

Φώτης

Επώνυμο

Κατσάρος

Θέση

Διευθυντής

Email

fkatsaros712@gmail.com

Τηλέφωνο

+306973211448

Διεύθυνση

Ερίσσου 5, 43131 Καρδίτσα, Ελλάδα

Προφίλ και Εμπειρία

Το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας:

 • Είναι ένα εξαιρετικό σχολείο, το οποίο παρέχει υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης στους μαθητές. Το διδακτικό προσωπικό επιδεικνύει πραγματικό ενδιαφέρον, αφοσίωση και υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού διασφαλίζοντας ένα ασφαλές και απαιτητικό περιβάλλον για τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, να διαμορφώσουν δομημένη προσωπικότητα και να θέσουν τις βάσεις για την μελλοντική τους προσωπική ανάπτυξη.

 • Προσπαθεί να επιτύχει υπεροχή σε όλα, μέσα σε ένα ευχάριστο και υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, δίνοντας κίνητρα στους μαθητές.

 • Είναι ένα εξωστρεφές σχολείο με αρκετές δραστηριότητες εθελοντισμού, εκδηλώσεις πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, έχει παράδοση στην Ευρωπαϊκή διάσταση και είναι ανοικτό στην τοπική κοινότητα.

 • Το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας είναι ένα αστικό σχολείο με σχετικά μικρή δύναμη μαθητών , πράγμα που κάνει τη σχέση διδασκόντων και διδασκομένων πιο προσωπική, καθώς επίσης και τη σχέση οικογένειας και σχολείου. Αυτό επιτυχγάνεται με τις διαρκείς ενημερώτικές και επιμορφωτικές συναντήσεις για τους γονείς που διοργανώνει το σχολείο.

Υλοποίηση Προγραμμάτων:

 • Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων:

από το 1997 μέχρι σήμερα υλοποιούνται Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας, Ισότητας των Φύλων, κ.α.

 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα:

 1. από το 1999 έως το 2015 έχει υλοποιήσει το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα European Studies Junior Programme (www.european-studies.org) σε συνεργαία με σχολεία της Ιρλανδίας άλλά και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Το European Studies ήταν ένα πρόγραμμα βασισμένο στο σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, συνδέοντας σχολεία της Ιρλανδίας με σχολεία από όλη την Ευρώπη μέσω συνεχών συνεργατικών εργασιών, οι οποίες προωθούν την ανεκτικότητα, την αμοιβαία κατανόηση και εκτίμηση των πολιτιτσμών των άλλων.

2. από το 2001 έως το 2004 υλοποίησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Socrates/Comenius 1.3 ( Σχέδιο Σχολικής Ανάπτυξης) με θέμα: “Teaching Citizenship” σε συνεργασία με άλλα 5 σχολεία από διάφορες χώρες της Ευρώπης:

– Hauptschule Ebenfurth, Ebenfurth, AUSTRIA

– Gymnasium Wandlitz, Wandlitz, GERMANY

– St. MAc Nissi’s College, Garron Tower, Carnlough, N. IRELAND

– Escola Basica Dos 2o e 3o Ciclos De Luis De Ataide, Peniche, PORTUGAL

– I.E.S. “Bezmiliana”, Rincon De La Victoria, MAlaga, SPAIN

3. το 2003-2004 υλοποίησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Socrates/Comenius 2.2b, διάστημα κατά το οποίο δέχτηκε τον Claudio Russo ως βοηθό για την Αγγλική γλώσσα.

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης

 • Στόχος μας η ανάπτυξη και βελτίωση της επιτυχούς απόκτησης δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού.

 • Επιθυμία για χρήση νέων μέθοδων και εργαλείων μάθησης και αξιόλογησης (e- tools ) των μαθητών.

 • Κοινός στόχος όλων των μελών του συλλόγου διδασκόντων είναι να δοθεί στο σχολείο η Ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, μέσω κυρίως της εκμάθησης και της διάδοσης των ξένων γλωσσών, η οποία θα έχει αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές.

 • Επιθυμία μας είναι η εισαγωγή στο σχολείο καινοτόμων δράσεων με στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου σύγχρονου, το οποίο αναβαθμίζει το ρόλο και το έργο τους προς όφελος των μαθητών.

 • Θεωρούμε ότι η Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης αποτελεί κλειδί για το μέλλον των μαθητών και επιτρέπει τον αρμονικό συνδυασμό της εθνικής και ευρωπαϊκής ταυτότητας για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους σε πολυπολιτισμικά πλαίσια.

 • Υπάρχει ομάδα εκπαιδευτικών με διάθεση για συνεχιζόμενη επιμόρφωση με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού.

 • Επιτακτική είναι η ανάγκη για απόκτηση εμπειριών χρήσης ηλεκτρονικών εργαλείων αξιολόγησης, εμπειρία η οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί στη χώρα μας.

 • Επιθυμία επίσης είναι η εφαρμογή του Διαδικτύου και οι τεχνολογίες του Web 2.0 (blogs, wikis, e-learning) ως προσπάθεια συμπλήρωσης της μάθησης και της αξιολόγησης.

 • Διερεύνηση, κατανόηση και αξιολόγηση καλών πρακτικών των Ευρωπαϊκών χωρών.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Δεκέμβριος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ιστορικό

 

 

 

DSC08255

DSC03568

DSC08243

 

 Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων