Υδραυλικές επισκευές στο σχολείο μας.

Χωρίς κατηγορία

Το σχολικό μας συγκρότημα χρήζει υδραυλικών επισκευών. Ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προτίθενται να καταθέσουν οικονομική προσφορά θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον επιστάτη του σχολείου κ. Κώτση Αποστόλη στο τηλ. 01713804964.

Στον ενδιαφερόμενο θα γίνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών και στη συνέχεια θα πρέπει να προσκιμίσει αναλυτική οικονομική προσφορά στη Διεύθυνση του Σχολείου, η οποία θα διαβιβαστεί στο Συντονιστικό Γραφείο Εκπαίδευσης Μονάχου, το οποίο είναι και ο ανάδοχος του έργου.