Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2020-21

Σχολικό Έτος:2021-22

Σχολικό Έτος:2022-23

Σχολικό Έτος:2023-24