Επιμορφωτικό Υλικό για τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η χρήση της εφαρμογής Webex,  αποτελεί την επίσημη, δωρεάν παρεχόμενη, πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για τη σύγχρονη, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, τηλεκπαίδευση. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. 

Εκπαιδευτικά Video αξιοποίησης Skype για τηλεδιάσκεψη / επιμόρφωση