4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ – ΒΟΛΟΥ

Παρέχεται από το Blogs.sch.gr

Χωρίς κατηγορία


Συνεργασία με γονείς – Αντικουνουπικά

Νοέ 20237

Με τη βοήθεια του Συλλογου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας πήραμε τα Αντικουνουπικά που προσφέρει δωρεάν το Τμήμα Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Λάρισας..!!

399134836 10229969362207965 4784449302936143600 n

κάτω από: Σχέδιο δράσης 2023 - Σχέσεις σχολείου & οικογένειας | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συνεργασία με γονείς – Αντικουνουπικά

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μαθητών/τριών σχολικό έτος 2024-2025

Φεβ 202429

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την εγγραφή του νηπίου-προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
• Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
• Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του
άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)):
α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου-προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Συμμετοχή σε διαγωνισμό “Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών”

Νοέ 202317

We were inspired by letters and their power to make words and start communicating with each other. A lot of them are different but some of them are common in the languages of today. This competition is a great opportunity to send our message: The importance of Foreign Language Learning in a multilingual world. When people communicate, they develop bonds among themselves, remain united, and as we all know “United we stand”

Μαρία Μαχίκα, εκπαιδευτικός Αγγλικών στο σχολείο μαςΛήψη αρχείου

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμμετοχή σε διαγωνισμό “Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών”

Code Week Σχολείο

Οκτ 202324
Εβδομάδα Κώδικα – Εβδομάδα Προγραμματισμού … τα παιδιά σπάνε τους κώδικες με unplugged δραστηριότητες, με online παιχνίδια και με ρομποτική..!!
Τα καταφέραμε και φέτος
395675148 10229906040144953 5162167942811734931 n 395682926 10229906041744993 3563461019506705566 n 395704579 10229906038664916 3409190471715275568 n 395719071 10229906042705017 6626080716465120990 n 395733123 10229906041424985 5020693427386693805 n 395736969 10229906038264906 2501153031373344589 n 395743800 10229906038224905 8968415580172631466 n 395759180 10229906042465011 2785807692018632848 n 395771995 10229906039344933 7786323862761040619 n 395775548 10229906039304932 4381037193079251090 n
κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Code Week Σχολείο

Συλλογικός προγραμματισμός

Οκτ 202320Λήψη αρχείου

 

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συλλογικός προγραμματισμός

Δράσεις για το έργο “Children Are Climate Heroes”

Ιούν 202319

collage 5 collage 2 3 collage 13 collage 4 1 Certificate of participation Logo School board

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράσεις για το έργο “Children Are Climate Heroes”

Δράσεις για το etwinning έργο “5 Steam 5 fingers”

Ιούν 202319

325593931 562512395757461 406093735730613763 n collage 1 collage 4 collage 7 collage 2 1 5 Fingers 5 STREAM Ideas 0 5 Steam 5 Fingers logo Certificate2 Coding

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δράσεις για το etwinning έργο “5 Steam 5 fingers”

Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Ιούν 202312

https://blogs.sch.gr/4nipnioniasmag/files/2023/06/year-2022-school-9350139-form-10-synopsis-1.pdf

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Επίσκεψη σε δημοτικό σχολείο

Ιούν 20239
Στα πλαίσια της ομαλής μετάβασης των μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό,πραγματοποιήσαμε επίσκεψη, στο 5ο Δημοτικό σχολείο Νέας Ιωνίας,προκειμένου οι μικροί μας μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τα πρόσωπα και τους χώρους του Δημοτικού σχολείου!
Ο διευθυντής, κος Γιώργος Νάνος μας υποδέχθηκε και μας ξενάγησε στους χώρους του Δημοτικού! Έπειτα επισκεφτήκαμε την Α’ τάξη και γνωριστήκαμε με τα παιδιά και τη δασκάλα τους,κυρία Στέλλα Βλιώρα! Κάναμε ερωτήσεις,που είχαμε προετοιμάσει,μοιραστήκαμε τις αγωνίες μας για το μεγάλο σχολείο και δώσαμε τα δωράκια μας με πολλή αγάπη και ένα μεγάλο ευχαριστώ!
353036632 10164096634910898 9067244445943895374 n 353046009 10164096634450898 8880161834611333826 n
κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Επίσκεψη σε δημοτικό σχολείο

Εκδρομή στις Αλυκές Βόλου

Ιούν 20239

Τετάρτη 7-6-2023 Εκδρομή του Νηπιαγωγείου μας στις Αλυκές και καθάρισμα της παραλίας από τα ανακυκλώσιμα και μη αντικείμενα…!!

352297654 1462484701186316 2290313501885088269 n 352525950 1246948352860617 5374946736413586537 n

 

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Εκδρομή στις Αλυκές Βόλου

Διαδικτυακή έκθεση με τίτλο “Με του Θεόφιλου τις ζωγραφιές στέλνουμε τις δικές μας πινελιές”.

Ιούν 20239
26-5-2023 Εικαστικό Μουσειοπαιδαγωγικό Εργαστήριο με τεχνολογίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Συνεργασία 4ου Νηπιαγωγείου Ν.Ιωνίας Βόλου και 4ου Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης
Σε συνεργασία με τις κα Αναστασία Ζωή Σουλιώτου, Εικαστικός, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κα Χαρίκλεια Κανάρη, Μουσειοπαιδαγωγός, Ειδική Παιδαγωγός, Επίκουρη καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ζωγραφιές των παιδιών και από τα δύο νηπιαγωγεία εμνευσμένες από τον Θεόφιλο.

0. Θεόφιλος Μυτιλήνη Πήλιο 1. Θεόφιλος φούρνος carte postale 4 IMG 20230602 17302316. Θεόφιλος χορεύτριες

κάτω από: Χωρίς κατηγορία | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαδικτυακή έκθεση με τίτλο “Με του Θεόφιλου τις ζωγραφιές στέλνουμε τις δικές μας πινελιές”.
« Παλιότερα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

    Ιστορικό    Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
    Αντίθεση
    Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων