Σχέδιο Δράσης 2021-2022

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείου