Ετήσια έκθεση αποτίμησης για το σχολικό έτος 2021-2022

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης (ετήσια έκθεση) που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-2022Λήψη αρχείου