Εγγραφές για το Σχολικό Έτος 2023 – 2024

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για μαθητές/τριες, σχολικού έτους  2023 – 2024  θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από την 1η Μαρτίου ως και την 20η Μαρτίου 2023, μέσω της πλατφόρμας

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου 2023 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Φέτος εγγράφονται όσα παιδιά γεννήθηκαν το έτος 2019. 

Διαδικασία Εγγραφής: 

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του. Τον χάρτη με τα όρια του Νηπιαγωγείου μπορείτε να τον βρείτε πατώντας στον σύνδεσμο: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cipiJOEmBiH-BYwIBxxK6P29Zw0&ll=37.98931748675433%2C23.651596450000014&z=17

Χρήση κωδικών: Οι γονείς/ κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/ κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή 

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00) ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45 – 8:00). 

Η εγγραφή των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00), γίνεται χωρίς προϋποθέσεις. Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται. Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. 

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα χρειαστεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον χρειαστούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο Νηπιαγωγείο πρέπει να προσκομισθούν κατά το χρονικό διάστημα από 1 – 20 Μαρτίου 2023 ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλέφωνο 2105616110 για κλείσιμο ραντεβού, τα παρακάτω παραστατικά: 

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

Έγγραφη συναίνεση με υπεύθυνη δήλωση από τον έτερο γονέα, για την εγγραφή του μαθητή στη δηλωθείσα σχολική μονάδα

Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Η αίτηση για το Ολοήμερο Πρόγραμμα ή/και το Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δίνεται από τη Σχολική Μονάδα. 

 

4ο Νηπιαγωγείο Αγίας Βαρβάρας – Πληροφορίες:

Διεύθυνση: Καραϊσκάκη 44

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 5616110 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας: mail@4nip-ag-varvar.att.sch.gr

Προϊσταμένη Σχολικής Μονάδας : Μανωλάκη Μαρίζα

 

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες. Λήψη αρχείου

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων