ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Tι ισχύει για τις απουσίες των μαθητών στο Γυμνάσιο:

Α. ΑΠΟΥΣΙΕΣ: Για κάθε διδακτική ώρα που γίνεται μάθημα ο απουσιολόγος της τάξης, σημειώνει στο απουσιολόγιο τους απόντες μαθητές και υπογράφει ο διδάσκων καθηγητής. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η διδασκαλία κάποιου μαθήματος, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι απόντες μαθητές θα παίρνουν κανονικά τις απουσίες εφόσον η τάξη ή το τμήμα τους απασχολήθηκε από άλλο καθηγητή, υπό την προϋπόθεση, ότι ο απασχολήσας καθηγητής θα μονογράφει στην οικεία στήλη του ημερήσιου Δελτίου Απουσιών με την παρατήρηση” απασχόληση” Συνεπώς κάθε ημέρα λειτουργίας του σχολείου ο μαθητής που απουσιάζει παίρνει ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα (πχ αν έχει επτάωρο παίρνει 7 απουσίες). Ισάριθμες απουσίες με το ωρολόγιο πρόγραμμα χρεώνεται ο μαθητής και όταν απουσιάζει από εκδηλώσεις του σχολείου (Εθνικές γιορτές, περιπάτους κλπ). Όταν όμως ο σχολικός περίπατος πραγματοποιείται με χρήση μεταφορικού μέσου (πούλμαν) απαιτείται δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή για τη συμμετοχή του στον περίπατο αυτό.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ: Όταν ένας μαθητής απουσιάσει από το σχολείο τότε μπορεί ο γονέας-κηδεμόνας του, το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη μέρα από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο: α) Να υποβάλλει αυτοπροσώπως μόνο αίτηση δικαιολόγησης των απουσιών του μαθητή, αιτιολογώντας τον λόγο απουσίας. Σημειωτέον ότι ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ 10 ημέρες το χρόνο και όχι περισσότερες από 2 ημέρες κάθε φορά. Επίσης δεν μπορεί να δικαιολογήσει τμήμα ημέρας (πχ 2 πρώτες ώρες επειδή πήγε τον μαθητή για εμβολιασμό. Στις περιπτώσεις αυτές η δικαιολόγηση γίνεται μόνο από γιατρό). β) Να υποβάλλει αυτοπροσώπως αίτηση δικαιολόγησης των απουσιών του μαθητή, συνοδευόμενη από ιατρική ή νοσοκομειακή βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει όριο ημερών.

Προσοχή: Οι απουσίες των μαθητών από μάθημα ενδιάμεσης ώρας καθώς και από συγκεντρώσεις και άλλες υποχρεωτικές εξωδιδακτικές εκδηλώσεις χωρίς την άδεια του διευθυντή είναι αδικαιολόγητες και ελέγχονται πειθαρχικά. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε σχολείου. Αδικαιολόγητες είναι και οι απουσίες οταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης ή Γραφείου Μέσης Εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ.1 εδαφ. θ` του Π.Δ.485/83 ο σύλλογος των διδασκόντων ενός σχολείου έχει την δυνατότητα να μη λάβει υπόψη του, κατά το χαρακτηρισμό και φοίτηση των μαθητών, τις απουσίες τριών (3) ημερών που οφείλονται σε πειθαρχικές κυρώσεις. Εκπρόθεσμες αιτήσεις για δικαιολόγηση απουσιών θα παραλαμβάνονται από το σχολείο και θα αντιμετωπίζονται στη συνέχεια από το σύλλογο των καθηγητών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Σημαντική Παρατήρηση: Με την αίτηση που υποβάλλει ο κηδεμόνας δε δικαιολογεί τις απουσίες. Η δικαιολόγηση ή μη των απουσιών γίνεται από το σύλλογο των καθηγητών στο τέλος κάθε τριμήνου. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη δικαιολόγηση των απουσιών δε δεσμεύουν το σύλλογο, όταν ο σύλλογος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή. Επομένως μπορεί ο σύλλογος να μη δικαιολογήσει τις απουσίες του μαθητή παρά την αίτηση του κηδεμόνα του.

Γ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ: Την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους ο σύλλογος των καθηγητών συνεδριάζει και με βάση το σύνολο των απουσιών κάθε μαθητή, χαρακτηρίζει τη φοίτησή του ως:

1.Επαρκή

2.Ελλιπή (ο μαθητής εξετάζεται σε όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιούνιο)

3.Ανεπαρκή (ο μαθητής υποχρεούται σε επανάληψη της τάξης)

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν ισχύει ένα από τα παρακάτω

1.Tο σύνολο των απουσιών  του   δεν υπερβαίνει τις 64 ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται. 2.Tο σύνολο των απουσιών του δεν   υπερβαίνει   τις 114 με την προϋπόθεση ότι οι πάνω από τις 64 θα είναι όλες δικαιολογημένες.

3.Tο σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15. (ο χαρακτηρισμός στην περίπτωση αυτή γίνεται με ειδική πράξη του Συλλόγου).

Ελλιπής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

1.Το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 114 αλλά όχι πέραν των 164 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου (δηλαδή διαγωγή κοσμιότατη και Γενικός Μέσος Όρος βαθμών τουλάχιστον 15).
2.Το σύνολο των απουσιών του είναι πάνω από 164 αλλά όχι πέραν των 214 με την προϋπόθεση ότι όλες οι πάνω από τις 64 είναι δικαιολογημένες, η διαγωγή του μαθητή κοσμιότατη και η ο γενικός μέσος όρος όλων των προφορικών βαθμών των τριών τριμήνων είναι τουλάχιστον 15. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση ενός μαθητή όταν σημείωσε πάνω από 64 απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *