Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Αθήνα, 10-04-2021         Αρ. Πρωτ. 41224/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και των Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις (σχετ. 2), από τη Δευτέρα 12.04.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων καθώς και για τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου ΚοινωνικήςΑσφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους ανήλικους μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ,
ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανηλίκου μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικες μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Για τους μαθητές/τριες των εσπερινών λυκείων έχει αποσταλεί η με αρ. πρωτ.: 40495/ΓΔ4/8-4-2021 εγκύκλιος σύμφωνα με την οποία περιγράφεται η διαδικασία παραλαβής των συσκευασιών αυτοδιαγνωστικού ελέγχου κατά την πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των ανωτέρω σχολικών μονάδων. Μετά την πρώτη ημέρα ακολουθείται η διαδικασία, που ακολουθείται και στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους ανήλικους μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω (ειδικής αγωγής) με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες και οι ενήλικες μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποίαβεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, για τους μαθητές/τριες ή της δήλωσης του αποτελέσματος, τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(ΕΕΠ), και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι ανωτέρω θα μπορούν να συντάσσουν και υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος. Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Ομοίως, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους, τη δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος στον/στην Διευθυντή/ντρια ή Υποδιευθυντή/ντρια της οικείας σχολικής μονάδας και φέρουν τη δήλωση μέχρι τη διενέργεια του επόμενου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού δύο (2) φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής
κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.
Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και σε σχολικές μονάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και συνιστάται να διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με το βαθμό και το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης του μαθητή/τριας. Για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω σχολικών μονάδων ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός, ακόμη και αν έχουν εμβολιαστεί.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα selftesting.gov.gr.
Για τους ανήλικους/κες μαθητές/τριες που αιτούνται άσυλο:
1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας ή ο Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς taxis, μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης των γονέων ή νομίμων κηδεμόνων τους, οι οποίοι την υποβάλλουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με την οποία (Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση) εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια Εκπαίδευσης
Προσφύγων να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους κωδικούς τους, προκειμένου να εκδώσουν την σχολική κάρτα COVID 19.
2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη βεβαίωση για τους ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους ανήλικους και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 2 της σχετικής ΚΥΑ (σχετ. 1), σημειώνοντας ότι όπου γίνεται μνεία στον ΑΜΚΑ (Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) εννοείται και ο ΠΑΜΚΑ (Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) και ο ΠΑΑΥΠΑ (Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού). Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται ενώπιον του προσωπικού των ανωτέρω δομών σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
Προβλέπεται επίσης η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:
 η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
 τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
 οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες, η χρήση αντισηπτικών,
 οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
 οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
 τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης όπως ενημερώσουν σχετικά με κάθε πρόσφορο τρόπο την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Από το  σχολικό έτος  2020-2021, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε σχολική μονάδα οφείλει να έχει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Με τον όρο αυτό εννοείται ένα σύνολο κανόνων που είναι αναγκαίοι, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του Σχολείου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου μας είναι ο παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Α. Βασικός στόχος του σχολείου μας είναι η πολύπλευρη καλλιέργεια των μαθητών (γνωστική, ηθική, κοινωνική) με στόχο τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης προσωπικότητας, ικανής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της  σύγχρονης κοινωνίας.

Β. Έχουμε υψηλές προσδοκίες από όλους τους μαθητές! Θέτουμε ρεαλιστικούς στόχους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και το φυσικό δυναμικό κάθε μαθητή. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό και ασφαλές περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους αυτούς και να αποκτήσουν αυτοεκτίμηση.

Γ. Θεωρούμε πολύ σημαντική την αποδοχή και ενσωμάτωση στη σχολική κοινότητα όλων των μαθητών ανεξαρτήτως ατομικών διαφορών και ιδιαιτεροτήτων, μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και αρμονικής συνύπαρξης.

Δ. Επιδιώκουμε τη συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (καθηγητών, μαθητών, γονέων-κηδεμόνων), με στόχο την επιτυχία των μαθητών, μέσα σε θετικό κλίμα και δημοκρατικό πνεύμα, αλλά και σαφή όρια.

Ε. Επιθυμούμε τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών σε προγράμματα και δραστηριότητες που συνδέουν τη σχολική ζωή με την ευρύτερη κοινωνία, ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κοινωνικά ζητήματα και δίνουν ευκαιρίες ανάπτυξης των ιδιαίτερων ταλέντων τους.

ΣΤ. Καλλιεργούμε την υπευθυνότητα των μαθητών μέσα από την εμπλοκή τους σε θέματα και δράσεις που αφορούν τη σχολική κοινότητα και ζωή. Ενθαρρύνουμε την ουσιαστική συμμετοχή τους στα μαθητικά συμβούλια μέσα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 1. Τηρούμε απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης από τον covid-19. Δεν φέρνουμε στο σχολείο μπάλες και άλλα παιχνίδια, ούτε ανταλλάσσουμε μεταξύ μας αντικείμενα, για να μειώσουμε τις πιθανότητες μόλυνσης. Επίσης, μπαίνουμε μέσα στα γραφεία των καθηγητών μόνο για πραγματικά σοβαρό λόγο, ώστε να μην αυξάνουμε τον κίνδυνο μόλυνσης από τον covid-19.
 2. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τα φαινόμενα βίας και εκφοβισμού, με όποιο τρόπο κι αν εκδηλώνονται (διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου) και δίνουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψή τους. Σε περίπτωση όμως που σημειωθεί τέτοιο περιστατικό, θα υπάρχουν συνέπειες, οι οποίες θα κλιμακώνονται ανάλογα με τη σοβαρότητά του. Αν αντιληφθούμε κάποιο συμβάν εκφοβισμού, ενημερώνουμε αμέσως τους καθηγητές.
 3. Συμμετέχουμε ενεργητικά στο μάθημα και στη διαμόρφωση κλίματος ησυχίας και ηρεμίας, που είναι προϋπόθεση αρμονικής συνεργασίας, κατανόησης και προόδου.
 4. Προσέχουμε το σχολείο μας και φροντίζουμε να διατηρούμε όλους τους χώρους του καθαρούς, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. Το σεβόμαστε και δεν προκαλούμε ζημιές. Μαθητής ή μαθήτρια που προκαλεί φθορά σε περιουσία του σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά του αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον ίδιο και τον κηδεμόνα του.
 5. Έχουμε κόσμια συμπεριφορά προς όλους: μαθητές, καθηγητές και λοιπό προσωπικό του σχολείου, γιατί σεβόμαστε, όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον εαυτό μας. Μιλάμε με ευγένεια και λύνουμε τις διαφορές μας με τον διάλογο.
 6. Έχουμε ευπρεπή εμφάνιση και φροντίζουμε για την ατομική μας καθαριότητα και υγιεινή.
 7. Ερχόμαστε έγκαιρα στο σχολείο στην αρχή του σχολικού ωραρίου (το αργότερο στις 8.15 π.μ.) και μπαίνουμε έγκαιρα στις τάξεις μετά από κάθε διάλειμμα. Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ο μαθητής/τρια περιμένει σε καθορισμένο χώρο και εισέρχεται στην τάξη την επόμενη διδακτική ώρα.
 8. Παραμένουμε στον χώρο του σχολείου μέχρι το τέλος των μαθημάτων. Αν υπάρξει ανάγκη για έκτακτη αποχώρησή μας, ενημερώνεται ο γονέας-κηδεμόνας μας, για να μας παραλάβει.
 9. Δεν ερχόμαστε σε επαφή με τυχόν εξωσχολικούς που πλησιάζουν το σχολικό κτίριο, αλλιώς μας γίνεται παρατήρηση από τον εφημερεύοντα καθηγητή.
 10. Δεν φέρνουμε και δεν χρησιμοποιούμε σε κανένα χώρο του σχολείου κινητό τηλέφωνο, όχι μόνο για να προστατευόμαστε από την ακτινοβολία, αλλά και επειδή απαγορεύεται από τη νομοθεσία. Αν όμως το κάνουμε, θα υπάρχουν συνέπειες (ωριαία απουσία και κλιμάκωση ποινής ανάλογα τη σοβαρότητα του παραπτώματος). Δεν επιτρέπεται καμία ηλεκτρονική συσκευή στο σχολείο.
 11. Δεν υπάρχει λόγος να φέρνουμε στο σχολείο μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα μεγάλης αξίας∙ το σχολείο δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειά τους.
 12. Το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου, όπως και οποιαδήποτε χρήση άλλων ουσιών.
 13. Μια φορά το μήνα (εφόσον υπάρχουν σοβαρά θέματα συζήτησης) μπορούμε να συγκαλούμε Συνέλευση του τμήματός μας, όπου θα συζητούμε και θα ανταλλάσσουμε απόψεις για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή.
 14. Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται από τους καθηγητές για την πρόοδο και την φοίτησή μας α) με ραντεβού ή τηλεφωνικώς (όταν τα σχολεία λειτουργούν με διά ζώσης διδασκαλία) ή β) με ηλεκτρονικό μήνυμα στο ε μαιλ του σχολείου ή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex (κατά τη διάρκεια εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης).

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ\ΚΗ Δ\ΝΣΗ Π.& Δ. ΕΚΠ\ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ\ΝΣΗ Δ\ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ\ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πυθαγόρα & Πιττακού
Τ.Κ. – Πόλη: 13341 Άνω Λιόσια
Τηλέφωνο.: 210 2487898
Fax: 210 2487897
Email: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr.
Πληροφορίες: κ. Μπουρτζάκη Αγγέλα

ΠΡΟΣ: α)Γονείς-Κηδεμόνες των μαθητών  β)Μαθητές

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αγαπητοί κηδεμόνες και μαθητές,
Εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για τους παρακάτω κανόνες που ισχύουν στο σχολείο:
• Οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται το πρωί έγκαιρα στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα γίνονται δεκτοί κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. Το ίδιο ισχύει και για την προσέλευση στις τάξεις μετά τα διαλείμματα.
• Οι μαθητές οφείλουν να έχουν ευπρεπή εμφάνιση που να αρμόζει στην ιδιότητά τους και το περιβάλλον του σχολείου.
• Απαγορεύεται η κατοχή κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου (βλ. εγκυκλίους 132328/Γ2/07-12-2006/ΥΠΕΠΘ,100553/Γ2/04-09-2012/ΥΠΑΙΘΠΑ,137003/Δ1/25-08-2016/ΥΠΠΕΘ). Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο Φ25/103373/Δ1/22-06-2018 προβλέπεται ρητά: «Δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου… και οποιαδήποτε συσκευή ή παιχνίδι διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου». Σε περίπτωση που εντοπιστεί μαθητής να κάνει χρήση του κινητού του, το τηλέφωνο θα κρατείται στο γραφείο της Διευθύντριας και θα προσέρχεται ο γονέας ή κηδεμόνας του για να το παραλάβει, ενώ θα εφαρμόζονται κλιμακούμενες κυρώσεις. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου (210 2487898) για να επικοινωνούν με τους γονείς τους, όταν υπάρχει σοβαρός λόγος.
• Δεν επιτρέπεται να φέρνουν οι μαθητές στο σχολείο αντικείμενα (π.χ. μπάλες, ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λπ.) που προορίζονται για χρήση στα διαλείμματα.
• Δεν επιτρέπονται τα πατίνια και τα ποδήλατα στο χώρο του σχολείου. Αν κάποιος μαθητής φέρει ποδήλατο, οφείλει να το κλειδώσει εκτός του σχολείου, με δική του ευθύνη.
• Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και να αποφεύγονται οι αδικαιολόγητες απουσίες.
• Στα πλαίσια της σχολικής ζωής οργανώνονται περίπατοι (μέχρι 5 κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς) και εκπαιδευτικές επισκέψεις, για την πραγματοποίηση των οποίων η παρουσία των μαθητών είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση που οι μαθητές φέρουν αρνητική δήλωση από τους κηδεμόνες τους, πρέπει να παραμένουν στο σχολείο τη μέρα εκείνη, διαφορετικά θα παίρνουν απουσίες.
• Οι μαθητές οφείλουν να σέβονται τους καθηγητές, τους συμμαθητές τους και το λοιπό προσωπικό του σχολείου (υπεύθυνη κυλικείου, φύλακα, καθαρίστριες) και να έχουν κόσμια συμπεριφορά.

Απουσίες μαθητών

• Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 114.

• Επειδή θεωρούμε αναγκαία την καλή συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, πρέπει να έρχεστε κατά καιρούς στο σχολείο για να ενημερώνεστε για την πρόοδο, τη διαγωγή και τη φοίτηση των παιδιών σας. Θα ενημερωθείτε με νέο σημείωμα για τις μέρες και ώρες στις οποίες μπορείτε να προσέρχεστε.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε 5 ή 6 διαλείμματα (στο 6ωρο ή 7ωρο αντίστοιχα), η διάρκεια των οποίων είναι:
1ο: 09.00-9.05, 2ο: 09.50-10.00, 3ο: 10.45-10.55, 4ο: 11.40-11.50,
5ο: 12.30-12.35, 6ο :13.15-13.20,

ενώ οι υπεύθυνοι καθηγητές των τμημάτων είναι:

Α1: κα Λαπιδάκη Ελ. Α2: κα Στεφάνου Μ. Α3: κα Κατσίμπελη Γ.
Β1: κα Κατσίμπελη Γ. Β2: κος Αργυράκης Γ. Β3: κα Καμαρινοπούλου
Γ1: κα Ρηνάκη Ελ. Γ2: κος Λεοναρδόπουλος Γ. Γ3: κα Ατζάμπου Ελ.

Η Δ/ντρια            Η Υποδιευθύντρια           Ο Σύλλογος

Μπουρτζάκη Αγγ. Καμαρινοπούλου Αγγ.

 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ (11/9/2019)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί μαθητές και γονείς-κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός  για τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020 θα γίνει την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 9.30. Ακολούθως θα δοθούν στους μαθητές τα σχολικά βιβλία. 

                                                 Η Δ/νση και ο Σύλλογος Διδασκόντων

 

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΝΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

(ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ)

ΤΡΙΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (8:30): ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (8:30): ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς – κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι η επίδοση των ελέγχων ετήσιας προόδου των μαθητών στους κηδεμόνες τους θα γίνει την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 – 12:00.

Η Δ/νση και ο Σύλλογος Διδ/ντων

ΓΙΟΡΤΗ ΛΗΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 

 

Η γιορτή μας για τη λήξη του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Ιουνίου και ώρα 6:00 με μεγάλη επιτυχία. Η θεατρική παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη από μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης, αλλά και οι παραδοσιακοί χοροί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με μαθητές και μαθήτριες από όλες τις τάξεις, απέσπασαν ενθουσιώδη σχόλια από τους παρευρισκόμενους. Τη γιορτή μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Χατζητρακόσιας Ν. και ο Πρόεδρος Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων κ. Καμαρινόπουλος Π. 

Ευχαριστούμε: α) τον Σύλλογο Γονέων-Κηδεμόνων και ιδιαιτέρως την Πρόεδρο κ. Θεοδωρακοπούλου Μ. για την άριστη συνεργασία με το σχολείο σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και για την προσφορά αναμνηστικού δώρου στους αποφοίτους της Γ΄ τάξης β) την κ. Καμαρινοπούλου Κατερίνα  και την κ. Ατζάμπου Γωγοντίνα για την αποφασιστική συμβολή τους στην επιτυχία της θεατρικής μας παράστασης (διδασκαλία κειμένων και χορογραφία αντίστοιχα). 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος στη γιορτή και στις καθηγήτριές τους, που εργάστηκαν με ζήλο για ένα πραγματικά εξαιρετικό αποτέλεσμα (Ατζάμπου Ελευθερία, Καμαρινοπούλου Αγγελική, Καψή Ευγενία, Λιπάρου Βάνα, Περυσινάκη Βιβή, Στεφάνου Μάρθα). 

Ευχόμαστε σε όλους «Καλό Καλοκαίρι»!

 

 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ 4ου Γ/ΣΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ & 2ου Γ/ΣΙΟΥ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στη συναυλία με ρεμπέτικα τραγούδια που πραγματοποιεί το 4ο Γ/σιο Άνω Λιοσίων και το 2ο Γ/σιο Ζεφυρίου

την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Δημαρχείου Άνω Λιοσίων,

με υπεύθυνη εκπ/κό την καθηγήτρια μουσικής κα Βύζα Αφροδίτη.

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Οι εντυπώσεις από την πραγματοποίηση της συναυλίας ήταν καθ’ όλα εξαιρετικές.

Τη χορωδία διηύθυνε η καθηγήτρια μουσικής κ. Βύζα Αφροδίτη, η οποία έπαιξε αρμόνιο, ενώ η καθηγήτρια κ. Ατζάμπου Ελ. έπαιξε τουμπερλέκι. 

Παρευρέθησαν: ο βουλευτής Β΄ Αττικής κ.  Πάντζας Γ., ο αιρετός εκπρόσωπος του ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής κ. Λουμιώτης Κ., ο Πρόεδρος Δ/θμιας Σχολικής Επιτροπής κ. Χατζητρακόσιας Ν., ο Αντιδήμαρχος Ζεφυρίου κ. Μαυροειδάκος Ι., ο Πρόεδρος Παιδικών Σταθμών Άνω Λιοσίων κ. Καμαρινόπουλος Π. , η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων του σχολείου μας κ. Θεοδωρακοπούλου Μ. και πολλοί γονείς, που καμάρωσαν τα παιδιά τους. Το σχολείο μας εκπροσώπησε η Υποδιευθύντρια κ. Καμαρινοπούλου Αγγ. και η κ. Καραφώτη Β. 

 

 

 

Τα καλά πράγματα παίρνουν χρόνο!⏳

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή

Αύγουστος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιούν    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Σκακιστική άσκηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων