Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική μονοήμερη εκδρομή (Ναύπλιο, 5/5/2022)

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020)Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  5/5/2022  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 5/5/2022
3. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 8:00 π. μ. ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 20:00  μ.μ.
4. ΤΑΞΗ/ΕΙΣ Α, Β, Γ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ 172
ΣΥΝΟΔΟΙ 9
ΣΥΝΟΛΟ 181
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΜΑΝ
  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4/4/2022  12:00 π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη Λειτουργία του καθώς και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αναφέροντας τον αριθμό του, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, και το οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο.
  2. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».
  3. Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  4. Τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  του οργανωμένου ταξιδιού  αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τουριστικού γραφείου στην οποία να αναφέρεται ότι: «τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών:            α) Βρίσκονται σε άριστη κατάσταση   β) Διαθέτουν πιστοποιητικό πρόσφατου ελέγχου ΚΤΕΟ  γ) Θα έχουν ελεγχθεί τα οχήματα και οι οδηγοί από τμήμα τροχαίας πριν την προβλεπόμενη αναχώρηση.                                                  Η Δ/ντρια                                                               Μπουρτζάκη Αγγέλα
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση