«

»

Οκτ 15 2016

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Από τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Αττικής μας εστάλη το παρακάτω ενημερωτικό έγγραφο σχετικά με το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο για την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση:

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 2/46354/00266/20-7-2012 (ΦΕΚ 2204 τ. Β/26-7-2012) με την οποία ορίστηκε η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα και τέκνα στην υποχρεωτική εκπαίδευση, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι με τη λήξη του σχολικού έτους μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλουν στους Δ/ντές των σχολείων τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά για την εισοδηματική ενίσχυση για τη σχολική χρονιά 2015-2016, με την προϋπόθεση όμως ότι τα δικαιολογητικά τα οποία ζητούνται παρακάτω θα είναι πλήρη, διαφορετικά οι αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές από τη Διεύθυνση. Επισημαίνεται ότι για την καλύτερη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας και για την διευκόλυνση των δικαιούχων (για την περισυλλογή των δικαιολογητικών και ιδιαίτερα για την παραλαβή του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας) οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και 20/10/2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3 του Ν. 3016/2002 (Φ.Ε.Κ. Ά 110) όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 28, παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (Φ.Ε.Κ. Ά 163) δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι :

  • οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών – μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ως υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται η φοίτηση του μαθητή στις τάξεις του δημοτικού σχολείου και του γυμνασίου με τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας τους), εφόσον

  • το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή τους), δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

ΥΨΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται στο ποσό των (300) ευρώ ετησίως για κάθε παιδί – μαθητή υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού-Γυμνασίου).

* Η ενίσχυση δεν δίνεται σε παιδιά-μαθητές που κατά το σχολικό έτος που έληξε (2015-2016) φοίτησαν στο Νηπιαγωγείο και φέτος εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού (σύμφωνα με την αριθ.2/37645/0020/8-7-2002 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 902) όπως εξακολουθεί να ισχύει με την αριθ.2/46354/0026 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β΄ 2204/20-7-2012).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

1. Αίτηση του δικαιούχου.

2. Βεβαίωση του Διευθυντή δημόσιου σχολείου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την οποία να προκύπτει η εγγραφή του μαθητή σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κανονική παρακολούθηση των μαθημάτων κατά το σχολικό έτος 2015-2016 που έληξε. (Η βεβαίωση αυτή είναι μοναδική και δεν επανεκδίδεται σε καμία περίπτωση).

3. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φορολογικό έτος 2015 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1-1-2015 μέχρι 31-12-2015) το οποίο θα φέρει υποχρεωτικά σφραγίδα. Από το Οικονομικό Έτος 2014 υποβάλλουν φορολογική δήλωση υποχρεωτικά όλοι οι φορολογούμενοι. Επομένως οι δικαιούχοι υποβάλλουν εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης και όχι υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.

4.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου ότι τα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φορ. έτους 2015 που υποβάλει είναι αληθή..

5. Φωτοτυπία του πρώτου φύλλου του βιβλιαρίου τραπέζης ή ταχυδρομικού ταμιευτηρίου (όχι λογαριασμός σε ΕΛΤΑ) όπου θα φαίνεται καθαρά το ΙΒΑΝ και το όνομα του δικαιούχου και φωτοτυπία της ταυτότητας.

6. Βεβαίωση Πρόνοιας για την λήψη ή όχι οποιουδήποτε προνοιακού επιδόματος 2015 των ιδίων ή μελών της οικογένειάς τους.

7. Βεβαίωση ΟΓΑ για την καταβολή ή όχι επιδόματος τριτεκνίας/πολυτεκνίας 2014 (αν λαμβάνουν θα αναφέρεται το ύψος του ετήσιου επιδόματος).

8.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά.

9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου (πρόσφατο).

10. Σε περίπτωση διάζευξης επισυνάπτονται θεωρημένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατάσταση αυτή, καθώς και την επιμέλεια των παιδιών.

11.Σε περίπτωση διάστασης επισυνάπτονται υπεύθυνες δηλώσεις δύο (2) μαρτύρων οι οποίοι βεβαιώνουν την κατάσταση αυτή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι βρίσκεται σε διάσταση και έχει εκείνη την επιμέλεια των τέκνων (με το γνήσιο της υπογραφής).

12. Σε περίπτωση άγαμης μητέρας υπεύθυνη δήλωση ότι είναι άγαμη και έχει εκείνη την επιμέλεια των τέκνων (με το γνήσιο της υπογραφής).

Σημαντική επισήμανση: Σε περίπτωση που ο δικαιούχος-γονέας έχει περισσότερα από ένα παιδί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση τότε όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά ΕΚΤΟΣ από την βεβαίωση φοίτησης που υποβάλλεται για κάθε τέκνο χωριστά επιπλέον στην αίτησή του θα αναγράφει το κάθε τέκνο χωριστά με τα στοιχεία του (δηλαδή θα υποβάλλει μία αίτηση και σε αυτήν θα αναγράφει το ή τα τέκνα του).

Διοικητικό – Οικονομικό Τμήμα

Δ/νσης Δ.Ε Δυτικής Αττικής

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymanliosion/2016/10/15/%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%b8/

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων