«

»

Ιούν 24 2013

Εκτύπωσέ το Άρθρο

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΘΕΜΑ: «Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
ΙV. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(άρθρο 53 του Υ.Κ.)
Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/μιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και θα καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη διευκόλυνση εξακολουθεί να χορηγείται όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή:
α. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.
β. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.
δ. Για τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
ε. Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία, για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1222/ΟΙΚ.20561/2007 – ΦΕΚ 1613/Β’/17.8.2007
Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 53, παρ. 7 του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/9.2.2007 τ.Α’).

2 Τις διατάξεις του άρθρου 60, παρ. 6 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143/ 28.62007 τ.Α’).

3. Την ανάγκη διευκόλυνσης των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τέκνα, τα οποία φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που έχουν τέκνα, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, για να επισκεφθούν το εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και να ενημερωθούν για την επίδοση τους.

2. Η συνολική διάρκεια της δικαιούμενης άδειας καθορίζεται ως εξής:
α) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει ένα (1) τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος.
β) Ο γονέας-υπάλληλος που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.

3. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

4. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς. Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά. Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

5. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, λαμβάνουν από κοινού την άδεια, η διάρκεια της οποίας και για τους δυο δεν μπορεί να υπερβεί το συνολικό αριθμό των ημερών, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 2 της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή για τη χορήγηση της άδειας, ο γονέας υπάλληλος πρέπει να υποβάλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, πόσες ημέρες ή ώρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται. Η υπηρεσία δύναται να ελέγχει την εγκυρότητα της ανωτέρω δήλωσης.

6. Η άδεια χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται ή όχι.

7. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα υπάλληλο που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

8. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.

9. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς-υπαλλήλους που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.

10. Η άδεια δεν χορηγείται στο γονέα-υπάλληλο μετά την ενηλικίωση του τέκνου του.

11. Ως ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη χορήγηση της εν λόγω διευκόλυνσης νοούνται τα οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία περί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
Προκόπιος Παυλόπουλος

Δ2/125184/06-11-2007 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Διευκρινίσεις για άδειες εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
Μετά από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με τις άδειες των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Α. 1. Η άδεια τριών μηνών με αποδοχές του 2ου εδαφίου, της παρ. Ι,του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 δίδεται άπαξ καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού. Κατά συνέπεια, το εν λόγω διάστημα των τριών μηνών χορηγείται μόνο μία φορά, σε συνεχές διάστημα, και όχι ξεχωριστά για κάθε παιδί άνω του τρίτου. Η άδεια αυτή λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (σχετ. έγγραφο αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53/1298/25567/18-10-2007 του ΥΠΕΣΣΔΑ).
2. Η άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή τέκνου χορηγείται με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του Ν. 3528/2007 υποχρεωτικά από την υπηρεσία, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.
3. Για λόγους εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου χορηγείται άπαξ σε κάθε διδακτικό έτος, σε συνεχές διάστημα, και η διάρκεια της δεν μπορεί να είναι μικρότερη του μήνα.
4. Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου μπορεί να διακόπτεται, μόνον αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (π.χ. άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής τέκνου, χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές).
5. Η άδεια χωρίς αποδοχές για ανατροφή τέκνου δεν προσαυξάνεται για κάθε τέκνο κάτω των έξι (6) ετών. Αυτό σημαίνει ότι, καθ` όλη τη διάρκεια της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας του, ο εκπαιδευτικός μπορεί να λάβει μόνο δύο (2) έτη αδείας χωρίς αποδοχές, συμπεριλαμβανομένης και της άδειας τριών μηνών με αποδοχές, ανεξαρτήτως του αριθμού των τέκνων του.
Β. 1 Η συνολική διάρκεια της άδειας διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους, με βάση την αρ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.53/ 1222/ΟΙΚ.2051 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1613Β717-9-2007), καθορίζεται ως εξής: α. Ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει ένα (Ι)τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως τέσσερις (4) ημέρες το έτος, β. Ο γονέας εκπαιδευτικός που έχει δύο (2) τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως πέντε (5) ημέρες το έτος. Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) ημέρα.
2. Η άδεια για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης δε μπορεί σε καμιά περίπτωση να χορηγηθεί στον ίδιο γονέα πάνω από μία (1) ημέρα συνεχώς. Η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό ανεξάρτητα από το αν ο άλλος γονέας εργάζεται. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, η άδεια χορηγείται στο γονέα εκπαιδευτικό που έχει την επιμέλεια του τέκνου.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο κεφ. IV, 7 της αρ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας.

Η/84/16-01-1989 ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ.193/88 και του Ν. 1483/84 ( γονικές άδειες )
Με αφορμή διάφορα ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 193/1988 σε συνδυασμό με τις δαπάνες του ν.1483/84 «διευκόλυνση των υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις «, διευκρινίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:
1) Για τη χορήγηση γονικής άδειας απουσίας μέχρι 3 μήνες για κάθε γονέα.
α) απαραίτητη προϋπόθεση είναι το παιδί να είναι ηλικίας μέχρι 2.1/2 ετών. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί εφάπαξ ή τμηματικά μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 2,1/2 ετών.
β) Ο αριθμός των εκατό (100) ατόμων που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 193/88 εννοείται στο σύνολο του προσωπικού των υπηρεσιακών μονάδων ή αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών που εξυπηρετούνται από την ίδια Υπηρεσία Διοικητικού.
γ) Αν και οι δύο γονείς έχουν το δικαίωμα να πάρουν την άδεια αυτή. αποφασίζουν με κοινή συμφωνία ποιος θα κάνει πρώτη χρήση και για πόσο διάστημα.
δ) Η φράση » για κάθε ημερολογιακό έτος » του άρθρου 5 παρ. 1 του ν.1483/84 αναφέρεται στο ποσοστό 8% των εργαζομένων που έχουν δικαίωμα να παίρνουν την άδεια αυτή κάθε ημερολογιακό έτος.
ε) Τέλος, ως προς το αρμόδιο όργανο χορήγησης της άδειας αυτής: Επειδή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 1483/84 σε συνδυασμό με την παρ. 1. του άρθρου 3 του Π.Δ. 193/88, η άδεια αυτή χορηγείται σε ποσοστό 8% επί του συνόλου των απασχολουμένων στις υπηρεσιακές μονάδες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες που εξυπηρετούνται από την ίδια Υπηρεσία Διοικητικού ή Διεύθυνση Προσωπικού, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση της άδεια αυτής είναι ο Υπουργός ή το εξουσιοδοτημένο απ` αυτόν όργανο της κεντρικής υπηρεσίας προκειμένου να παρακολουθείται η κάλυψη του ποσοστού αυτού.
2) Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης της άδειας του άρθρου 7 του ν. 1483/84. σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Π.Δ.193/88, παρατηρούμε ότι: Από το άρθρο 7 του ν. 1483/84 προβλέπεται η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για ασθένεια εξαρτώμενων παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας του εργαζομένου. όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 1483/84. Σύμφωνα δε με το άρθρο 4 του Π.Δ.193/88, η άδεια αυτή χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ. 4 του όρθρου 101 του Π.Δ. 611/77, και πέρα από κάθε άλλη άδεια που χορηγείται με άλλες ειδικές διατάξεις.
Από τη διατύπωση των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι δεν γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 193/88 που ορίζει τα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ στο άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 193/88, στο οποίο προβλέπεται η χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική ψυχική ή σωματική αναπηρία, γίνεται παραπομπή στα αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 2.
Εξ αντιδιαστολής λοιπόν συνάγεται ότι σε περίπτωση απλής ασθένειας εξαρτώμενου μέλους της οικογένειας, για την οποία χορηγείται η άδεια άνευ αποδοχών του άρθρου 7 του ν.1483/84 , δεν χρειάζονται άλλα αποδεικτικά στοιχεία εκτός από βεβαίωση του θεράποντα γιατρού.
3) Σχετικά με τη χορήγηση της άδειας απουσίας του άρθρου 9 του ν.1483/84 (άρθρο 6 Π.Δ.193/88) για την επίσκεψη του σχολείου των παιδιών, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. 4 της εγκυκλίου μας Φ.332/34/5949/20.6.1988, πλην της υποβολής βεβαίωσης υπογραμμένης από τον προϊστάμενο του Σχολείου το οποίο επισκέπτεται ο υπάλληλος η οποία εφεξής δεν απαιτείται.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: https://blogs.sch.gr/4gymanliosion/2013/06/24/adeies-monimon-ekpaideytikon-proto/

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων