ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (ΕΚΠ/ΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

ΑΡΘΡΑ 5,8 9 10 11

Προϋποθέσεις
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και στο πλαίσιο υλοποίησης αδελφοποιήσεων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
• με διάρκεια έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ή έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, εντός του σχολικού έτους, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας πριν την έναρξη των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλαδικών) έως τη λήξη τους,
• στις οποίες συμμετέχουν συγκεκριμένες ομάδες του σχολείου, ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και δεν προκύπτει δαπάνη για το δημόσιο.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις αδελφοποιήσεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση μίας (1) μετακίνησης το χρόνο ανά σχολική μονάδα.

Διαδικασία Έγκρισης
Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 25 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του
β) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,
σε αναλογία1 εκπαιδευτικός ανά 20 μαθητές
γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών
δ) Η ημερομηνία-ες πραγματοποίησης της μετακίνησης
ε) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
στ) Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται
• οι ακριβείς ώρες αναχώρησης από το σχολείο και επιστροφής
• τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
• οι αριθμοί πτήσεων, για αεροπορικές μετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για θαλάσσιες μετακινήσεις κ.ο.κ.
• το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού
ζ) Η απόφαση έγκρισης του προγράμματος (αν η μετακίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο
εγκεκριμένων προγραμμάτων)
η) Τα ονόματα συμμετεχόντων μαθητών.

3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι
α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι
β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών των ομάδων των προγραμμάτων.(περ. γ).

Έγκριση
από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη
μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

Δ/νση Διεθνών Εκπ/κών Σχέσεων (Τμήμα Β – Εκπ/κών Ανταλλαγών)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

• Οι εκδρομές – μετακινήσεις οργανώνονται από το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή. Ενδείκνυται να προγραμματίζονται κατά το δυνατόν παράλληλα με άλλες μετακινήσεις, ώστε να μη διαταράσσεται για μεγάλο χρονικό διάστημα η ομαλή διδακτική διαδικασία.

• Όπου γίνεται χρήση μεταφορικού μέσου εφαρμόζονται τα άρθρα 13 – 14 της Υ.Α. σχετικά με τις προσφορές των τουριστικών γραφείων.

Συγκεκριμένα, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων :
α) Αποστέλλουν τις προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εκδρομές – μετακινήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση ekpaideutika@dide-dytik.att.sch.gr, προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ. Ε. Δυτικής, αναγράφοντας ως θέμα του e-mail τα ακόλουθα, στην εξής μορφή: «Σχολείο | είδος & τόπος μετακίνησης | προθεσμία υποβολής κλειστών προσφορών». (Άρθρο 14, παρ.1)
(Παράδειγμα: 1ο EΠΑΛ Ασπροπύργου | 5ήμερη Κρήτη | Προσφορές έως 02/02/2012).

β) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 14, παρ. 2 και 3)
αναρτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου (ή της Διεύθυνσης όταν το σχολείο δεν διαθέτει ιστοσελίδα)
o τουλάχιστον τρεις (3) προσφορές για την επιλογή του μεταφορικού μέσου, (Άρθρο 13) (εφόσον πρόκειται για ημερήσια, απλή μετακίνηση των μαθητών)

o τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου επαγγελματικής ευθύνης (Άρθρο 14, παρ.4)
(εφόσον πρόκειται για προγραμματιζόμενη εκδρομή – μετακίνηση με διανυκτέρευση).

• Ο αρχηγός της εκδρομής – μετακίνησης και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της Δ.Ε., πλην των αναπληρωτών καθηγητών με μειωμένο ωράριο και των ωρομισθίων. Προηγούνται οι διδάσκοντες στην αντίστοιχη τάξη. Στην περίπτωση μετακινήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετέχουν στη μετακίνηση πρέπει να είναι οπωσδήποτε μέλη της παιδαγωγικής ομάδας.
• Τα δικαιολογητικά προς έγκριση των εκδρομών-μετακινήσεων υποβάλλονται ιεραρχικά στον οικείο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες για τις πολυήμερες εκδρομές και δεκατρείς ημέρες (13) για τις μονοήμερες εκδρομές πριν την αναχώρηση των εκδρομέων-μετακινουμένων μαθητών και συνοδών.
• Ειδικά για τις διδακτικές επισκέψεις (άρθρο 4, παρ. 3), οι οποίες αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδακτικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος απαιτείται σχετική συναίνεση του σχολικού συμβούλου ειδικότητας ή, εναλλακτικά, του συμβούλου γενικής παιδαγωγικής ευθύνης. Η συναίνεση του σχολικού συμβούλου αποτελεί προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της διδακτικής επίσκεψης και επισημαίνεται γραπτώς στο Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων, που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Δ.Ε. προκειμένου να εγκριθεί η μετακίνηση.
• Για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών, η εκκίνηση των εκδρομών – μετακινήσεων θα γίνεται από το χώρο του σχολείου, δε θα πραγματοποιείται πριν από τις 6 π.μ., ενώ η άφιξη στον τόπο προορισμού ή η επιστροφή στο σχολείο θα πραγματοποιείται το αργότερο έως τις 10 μ.μ., όταν η εκδρομή πραγματοποιείται οδικώς. Σε περίπτωση χρήσης δεύτερου μεταφορικού μέσου, είναι δυνατό να διαφοροποιηθούν τα παραπάνω προβλεπόμενα χρονικά όρια εκκίνησης-άφιξης με απόφαση του αιρετού Περιφερειάρχη της Διοικητικής Περιφέρειας.
• Η τήρηση του προγράμματος της εκδρομής, καθώς και η ασφάλεια των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της μετακίνησης, από την αναχώρηση έως και την επιστροφή τους, αποτελεί ευθύνη του αρχηγού της εκδρομής και των συνοδών εκπαιδευτικών. Ο Διευθυντής του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κλπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των εκδρομέων. Οι συνοδοί καθηγητές επιβλέπουν τα όρια ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται στις αστυνομικές διευθύνσεις του τόπου προορισμού, για επανάληψη των ελέγχων.
• Μετά τον προγραμματισμό των πολυήμερων εκδρομών, το σχολείο με ευθύνη του Διευθυντή συμπληρώνει τον τυποποιημένο πίνακα των στοιχείων της εκδρομής σε ειδική ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠΔΒΜΘ http://survey.sch.gr. προκειμένου να ενημερώνονται οι υπηρεσίες άλλων Υπουργείων, οι Περιφέρειες και οι Νομαρχίες του τόπου προορισμού των εκδρομών, ώστε να λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και την τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν τους όρους λειτουργίας των χώρων διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας. Σε τυχόν προβλήματα χρήσης – σύνδεσης με το σύστημα, οι σχολικές μονάδες θα απευθύνονται μόνο με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση survey-help@sch.gr (19847/Γ2/20-02-2009)
• Εφόσον υπάρχουν σοβαροί λόγοι εξαιτίας των οποίων καθίσταται αδύνατη η πραγματοποίηση της εκδρομής – μετακίνησης στην ημερομηνία που είχε αρχικά αποφασιστεί, είναι δυνατή η πραγματοποίησή της σε άλλη ημερομηνία με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών και σε συνεννόηση με το τουριστικό γραφείο, με βάση τις αντικειμενικές δυνατότητες, αλλά εντός των προβλεπόμενων από την παρούσα Υπουργική Απόφαση χρονικών περιόδων. Επίσης, είναι δυνατή η αλλαγή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις όσον αφορά στον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών και των συνοδών εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια για την έγκριση της εκδρομής αρχή.
• Μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής – μετακίνησης ο αρχηγός, σε συνεργασία με τους συνοδούς καθηγητές, συντάσσει α) λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη διεξαγωγή της, την τήρηση του προγράμματος και το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων της και β) φύλλο αξιολόγησης των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν από το τουριστικό γραφείο, με βάση αντικειμενικά στοιχεία. Αυτά υποβάλλονται στο Διευθυντή του σχολείου για ενημέρωση του ιδίου και του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών και κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Δ.Ε. μαζί με τα αντίγραφα των συμβάσεων των σχολείων με τα τουριστικά γραφεία.
(Στη Διεύθυνση Δ.Ε. τηρείται φάκελος εκδρομών κάθε σχολείου με αυτά τα στοιχεία).

Επιμέρους επισημάνσεις αναφέρονται διεξοδικά στο άρθρο 14 της ισχύουσας Υ.Α.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (Comenius, Leonardo da Vinci, e-Twinning, Grundvig κ.ο.κ )

ΑΡΘΡΟ 6
Προϋποθέσεις
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων, είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
• Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος,
• η χρονική περίοδος μετακίνησης
• και ο αριθμός των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως
να ανήκουν στη σχολική μονάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.

Ι) Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε σχέδια συνεργασίας / συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων
α. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου (Διευθυντή).
β. Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής.
γ. Επίσημη έγκριση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
δ. Αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας.
ε. Σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών, υποβάλλονται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1) Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:
• απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης
• ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
• τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και του/των συνοδών εκπαιδευτικών
2) Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.
ΙΙ) Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης)
α. Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει. Εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων των σχολείων που διδάσκει ο αιτών.
β. Αντίγραφο της σύμβασης με το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
γ. Πρόσκληση και πρόγραμμα από το φορέα υποδοχής.

Έγκριση μετακινήσεων
Οι αιτήσεις μετακίνησης με τα αντίστοιχα υποβάλλονται
μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης για έλεγχο (τουλάχιστον 40 ημέρες πριν τη μετακίνηση) *, και διαβιβάζονται
στον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη για έγκριση, (τουλάχιστον 1 μήνα πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετακίνησης).

Οι εκθέσεις από τις μετακινήσεις κοινοποιούνται
• στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ
• στην αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού και
• στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής*.

* (Φ12/21791/29-12-2011,Περιφ.Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής)
Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα Β – Προγραμμάτων)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΑ 4,8,9,10,11

Προϋποθέσεις
Αποτελούν μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδ. αντικειμένων του αναλ. προγράμματος.
Πραγματοποιούνται
• Ύστερα από συναίνεση του σχολικού συμβούλου ειδικότητας ή, εναλλακτικά, του συμβούλου γενικής παιδαγωγικής ευθύνης.
• οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος
• έως εννέα (9) ανά τάξη διδακτικές επισκέψεις,
• με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών. (Μπορεί να παραταθούν έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου)

Διαδικασία Έγκρισης
Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Διαβιβαστικό – Αίτηση του Δ/ντή του σχολείου.

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 15 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) όπου ορίζονται :
α) Ο αρχηγός και ο αναπληρωτής του
β) Οι συνοδοί και οι αναπληρωτές τους,
σε αναλογία1 εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές
γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών
δ) Το διδ. αντικείμενο και γραπτή επισήμανση
της συναίνεσης του Σχολ. Συμβούλου
ε) Η ημερομηνία της επίσκεψης
στ) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
ζ) Το αναλ. πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται
• Οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής
• το μεταφορικό μέσο
• το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι
α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι
β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.

Έγκριση
από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη
μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.
Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
β) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ Κ.Π.Ε
γ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Υ.Α. 5181/Γ7/17-01-12)
ΑΡΘΡΑ 3,8,9,10,11
Προϋποθέσεις
Στο πλαίσιο α) εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων
β) εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Π.Ε.
γ) οι εκπαιδευτικές επισκέψεις- μετακινήσεις που μπορεί να αφορούν &
επιμέρους τμήματα/τάξεις, τομείς και ειδικότητες (Υ.Α. 5181/Γ7/17-1-12)
πραγματοποιούνται
• έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις, διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες,
• οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος (εξαιρουμένων των περιόδων ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων)

Περιπτώσεις α και β: Aφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών – εκπαιδευτικών που υλοποιούν τα προγράμματα.
Περίπτωση γ: Μπορούν να πραγματοποιούνται, για συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους, στο πλαίσιο των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος. Οι στόχοι, οι δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιγράφονται σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον ή τους διδάσκοντες, εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και συνυποβάλλεται με την αίτηση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης – μετακίνησης.

Διαδικασία Έγκρισης
Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες (μονοήμερη) /
20 ημέρες (πολυήμερη) πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων(πρέπει να έχει ληφθεί 15 ημέρες (ημερήσια)/ 25 ημέρες (πολυήμερη) πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του
β) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,
σε αναλογία 1 εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές
γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών
δ) Η ημερομηνία-ες πραγματοποίησης της μετακίνησης
ε) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
στ) Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται
• οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής
• τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
• οι αριθμοί πτήσεων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.ο.κ.
• Το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων
ζ) Η απόφαση έγκρισης του προγράμματος (περιπτ. α και β)
η) Τα ονόματα συμμετεχόντων μαθητών (περιπτ. α και β))

3. Εγκεκριμένο από το Σύλλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (περιπτ. γ).

4. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι
α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι
β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών των ομάδων των προγραμμάτων (περ. α- β) και των επιμέρους τμημάτων ή τάξεων, τομέων και ειδικοτήτων (περιπτ. γ).
Έγκριση
από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη
μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΑ 2,8,9,10,11
Προϋποθέσεις
Κατά το χρονικό διάστημα από 15/10 μέχρι 18/12 και από
01/02 μέχρι και 15 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων, είναι δυνατό να πραγματοποιείται
• μία (1) πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή, διάρκειας μέχρι πέντε (5) εργάσιμων ημερών, (μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών λόγω απόστασης ή τρόπου μετακίνησης)
• στο εσωτερικό της χώρας ή χώρες του εξωτερικού
• από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ και της Β΄ τάξης των ΕΠΑΣ.

Διαδικασία Έγκρισης
Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 25 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του
β) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,
σε αναλογία1εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές (εσωτερικό)
1εκπαιδευτικός ανά 20 μαθητές (εξωτερικό)
γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών
δ) Η ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής
ε) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
στ) Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται
• οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής
• τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
• οι αριθμοί πτήσεων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.ο.κ.
• το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και
μετακινήσεων στον τόπο προορισμού, ξεχωριστά
για κάθε ημέρα της εκδρομής.

3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι
α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι
β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών της τάξης για ΓΕΛ (της τάξης ή ειδικότητας για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ).

Έγκριση
από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη
μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.
Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΑΡΘΡΑ 2, 8, 9, 10, 11
Προϋποθέσεις
Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιείται
• Μία (1) ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση,
• από τους μαθητές όλων των τάξεων
• οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

Διαδικασία Έγκρισης
Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 15 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του
β) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,
σε αναλογία 1 εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές
γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών
δ) Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής
ε) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή
στ) Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται
• οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής
• τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
• οι αριθμοί πτήσεων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.ο.κ.
• το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και
μετακινήσεων στον τόπο προορισμού.

3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι
α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι
β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών της τάξης ή του σχολείου.

Έγκριση
από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη
μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ

ΑΡΘΡA 1, 8, 9, 10, 11 (13, 14 με χρήση μεταφορικού μέσου)

Προϋποθέσεις
• Πραγματοποιούνται α) πεζή ή β) με χρήση μεταφορικού μέσου,
o κατά τη διάρκεια του σχ. ωραρίου,
o από μαθητές όλων των τάξεων
o σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα,
o μέχρι πέντε (5) σε όλη τη διάρκεια του διδακτ. έτους,
o όχι περισσότεροι του ενός (1) μέσα στον ίδιο μήνα.

• Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να
συνοδεύσουν τους μαθητές, εκτός εάν κατά την κρίση του
Συλλόγου η συμμετοχή κάποιου καθηγητή καθίσταται αδύνατη.

• Σε κάθε περίπτωση απαιτείται Απόφαση του Συλ. Διδασκόντων

Επισημάνσεις

Όταν ο περίπατος πραγματοποιείται
α) πεζή απαιτείται γραπτή ενημέρωση της Διεύθυνσης Δ.Ε.
Σε αυτήν την περίπτωση, η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική (απουσίες ισάριθμες με διδακτικές ώρες)

β) με χρήση μεταφορικού μέσου απαιτείται έγκριση
με την εξής διαδικασία:
Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων όπου ορίζονται :
α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του
β) Οι συνοδοί (όλοι – σε αναλογία 1 εκπ/κός ανά 30 μαθητές)
γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών
δ) Η ημερομηνία και οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής
ε) Η τοποθεσία και το μεταφορικό μέσο

3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι
α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση
β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών

Έγκριση
από τον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη
μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

Συνιστάται
o να καταρτίζεται ενδεικτικός προγραμματισμός του συνόλου των περιπάτων από το Σύλλογο, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους. (Ο τόπος και η ημερομηνία του περιπάτου μπορούν να διαφοροποιηθούν για αιτιολογημένους λόγους)
o να υπάρχει η δυνατότητα ώστε συγκροτημένες ομάδες μαθητών, εφόσον έχουν γίνει οι προαπαιτούμενες ενέργειες, να πραγματοποιούν εκπαιδ. επισκέψεις στο πλαίσιο σχολ. Δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων.

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υ.Α   129287/Γ2/10-11-2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) 

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ                                                

   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ                   

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

ΑΡΘΡA  1, 8, 9, 10, 11 (13, 14 με χρήση μεταφορικού μέσου)

ΑΡΘΡΑ   2, 8, 9, 10, 11

ΑΡΘΡΑ   2,8,9,10,11

Προϋποθέσεις

 • Πραγματοποιούνται α) πεζή ή  β) με χρήση μεταφορικού μέσου,

 

 • o    κατά τη διάρκεια του  σχ. ωραρίου,
 • o    από μαθητές όλων των τάξεων
 • o    σε μικρή απόσταση από τη σχολική μονάδα,
 • o    μέχρι πέντε (5) σε όλη τη διάρκεια του διδακτ. έτους,
 • o    όχι  περισσότεροι του ενός  (1) μέσα στον ίδιο μήνα.

 

 • Οι διδάσκοντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να  

       συνοδεύσουν τους μαθητές, εκτός εάν κατά την κρίση του

Συλλόγου η συμμετοχή κάποιου καθηγητή καθίσταται αδύνατη.

 

 • Σε κάθε περίπτωση απαιτείται  Απόφαση του Συλ. Διδασκόντων

 

Επισημάνσεις

 

Όταν ο περίπατος πραγματοποιείται   

α) πεζή  απαιτείται  γραπτή  ενημέρωσητης Διεύθυνσης Δ.Ε.

Σε αυτήν την περίπτωση, η συμμετοχή των μαθητών είναι υποχρεωτική (απουσίες ισάριθμες με διδακτικές  ώρες)

 

β) με χρήση μεταφορικού μέσου απαιτείται  έγκριση

με την εξής διαδικασία:

Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες  πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 1. 1.   Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

 

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων όπου ορίζονται :

 α)  Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του

β)  Οι συνοδοί (όλοι – σε αναλογία 1 εκπ/κός ανά 30 μαθητές)

γ)  Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών

 δ)  Η ημερομηνία και οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής

 ε)  Η τοποθεσία και το μεταφορικό μέσο

 

 1. 3.  Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι

α)  έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση

β)  υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών

 

Έγκριση

από  τον οικείο αιρετό  Περιφερειάρχη

μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε

Συνιστάται

 • να καταρτίζεται ενδεικτικός προγραμματισμός του συνόλου των περιπάτων από το Σύλλογο, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους. (Ο τόπος και η ημερομηνία του περιπάτου μπορούν να διαφοροποιηθούν για αιτιολογημένους λόγους)
 • να υπάρχει η δυνατότητα ώστε συγκροτημένες ομάδες μαθητών, εφόσον έχουν γίνει οι  προαπαιτούμενες ενέργειες, να πραγματοποιούν εκπαιδ. επισκέψεις στο πλαίσιο σχολ. Δραστηριοτήτων ή προγραμμάτων.

 

 

ΠροϋποθέσειςΚατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους είναι δυνατό να πραγματοποιείται

 • Μία (1) ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή χωρίς διανυκτέρευση,
 • από τους μαθητές όλων των τάξεων
 • οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 

Διαδικασία Έγκρισης

Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες  πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 1. 1.  Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

 

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 15 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :

 α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του

β) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,

      σε αναλογία 1 εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές

γ)  Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών

 δ)  Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής

 ε)  Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή

    στ)  Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται

 •  οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής
 •  τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
 •  οι αριθμοί πτήσεων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.ο.κ.
 • το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και

 μετακινήσεων στον τόπο προορισμού.

 

 1. 3.  Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι

α)  έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι

β)  υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών  της τάξης ή του  σχολείου.

Έγκριση

από  τον οικείο αιρετό  Περιφερειάρχη

μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

ΠροϋποθέσειςΚατά το χρονικό διάστημα από 15/10 μέχρι 18/12 και από               01/02 μέχρι και 15 ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτωνείναι δυνατό να πραγματοποιείται

 • μία (1) πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή,  διάρκειας μέχρι πέντε (5) εργάσιμων ημερών, (μπορεί να έχει διάρκεια έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών λόγω απόστασης ή τρόπου μετακίνησης)
 • στο εσωτερικό της χώρας ή χώρες του εξωτερικού
 • από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ  και της Β΄ τάξης των ΕΠΑΣ.

 

Διαδικασία Έγκρισης

Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 20  ημέρες  πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 1. 1.   Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

 

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 25 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :

 α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του

 β) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,

      σε αναλογία1εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές (εσωτερικό)  

                        1εκπαιδευτικός ανά 20 μαθητές (εξωτερικό)      

 γ)  Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών

 δ)  Η ημερομηνίες πραγματοποίησης της εκδρομής

 ε)  Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή

    στ)  Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται

 •  οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής
 •  τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
 •  οι αριθμοί πτήσεων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.ο.κ.
 •  το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και  

    μετακινήσεων στον τόπο προορισμού, ξεχωριστά  

    για κάθε ημέρα της εκδρομής.

 

3. Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι

α)  έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι

β)  υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών  της τάξης για ΓΕΛ (της τάξης ή ειδικότητας για ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ).

 

 

Έγκριση

από  τον οικείο αιρετό  Περιφερειάρχη

μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

 Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

 

α)  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ    ΣΧ.  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, β) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ Κ.Π.Εγ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (Υ.Α.  5181/Γ7/17-01-12)

ΑΡΘΡΑ   3,8,9,10,11

ΑΡΘΡΑ   4,8,9,10,11

ΑΡΘΡΑ   7,8,9,10,11

ΠροϋποθέσειςΣτο πλαίσιο α) εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων                     β) εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Κ.Π.Ε.

γ) οι εκπαιδευτικές επισκέψεις- μετακινήσεις που  μπορεί να αφορούν &           

                     επιμέρους τμήματα/τάξεις, τομείς και ειδικότητες (Υ.Α. 5181/Γ7/17-1-12)

πραγματοποιούνται

 • έως δύο (2) εκπαιδευτικές επισκέψεις,  διάρκειας έως δύο (2) εργάσιμων ημερών ή έως τεσσάρων (4) ημερών, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες,
 • οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος (εξαιρουμένων των περιόδων ενδοσχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων)

 

Περιπτώσεις α και β:  Aφορούν στη συγκεκριμένη ομάδα μαθητών – εκπαιδευτικών που υλοποιούν τα προγράμματα.

Περίπτωση γ: Μπορούν να πραγματοποιούνται, για συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και διδακτικούς στόχους, στο πλαίσιο των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος. Οι στόχοι, οι δράσεις και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα περιγράφονται σε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα από τον ή τους διδάσκοντες, εγκρίνεται από το Σύλλογο Διδασκόντων και συνυποβάλλεται με την αίτηση για την πραγματοποίηση της επίσκεψης –  μετακίνησης.

 

Διαδικασία Έγκρισης

Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες (μονοήμερη) /

20 ημέρες (πολυήμερη)   πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 1. 1.  Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

 

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων(πρέπει να έχει ληφθεί 15 ημέρες (ημερήσια)/ 25 ημέρες (πολυήμερη) πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :

   α) Ο αρχηγός της εκδρομής και ο αναπληρωτής του

β) Οι συνοδοί καθηγητές και οι αναπληρωτές τους,

        σε αναλογία 1 εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές

γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών

 δ) Η ημερομηνία-ες  πραγματοποίησης της μετακίνησης

 ε) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή

      στ) Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται

 • οι ακριβείς ώρες αναχώρησης και επιστροφής
 • τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
 • οι αριθμοί πτήσεων, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.ο.κ.
 • Το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων

        ζ)  Η απόφαση έγκρισης του προγράμματος (περιπτ. α και β)

        η) Τα ονόματα συμμετεχόντων μαθητών  (περιπτ.  α και β))  

 

 

 

 1. 3.  Εγκεκριμένο από το Σύλλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  (περιπτ. γ).

 

 1. 4.  Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι

α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι

β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών των ομάδων των προγραμμάτων (περ. α- β) και των επιμέρους τμημάτων ή τάξεων, τομέων και ειδικοτήτων (περιπτ. γ).

Έγκριση

από  τον οικείο αιρετό  Περιφερειάρχη

μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

 

ΠροϋποθέσειςΑποτελούν μέρος του ετήσιου σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας. Αναφέρονται σε συγκεκριμένη ενότητα των διδ. αντικειμένων του αναλ. προγράμματος.Πραγματοποιούνται

 • Ύστερα από συναίνεση του σχολικού συμβούλου ειδικότητας ή, εναλλακτικά, του συμβούλου γενικής παιδαγωγικής ευθύνης.
 • οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος
 • έως εννέα (9) ανά τάξη διδακτικές επισκέψεις,
 • με διάρκεια μίας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών. (Μπορεί να παραταθούν έως και δύο ώρες πέραν του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου)

 

Διαδικασία Έγκρισης

Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες  πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 1. 1.   Διαβιβαστικό – Αίτηση του Δ/ντή του σχολείου.

 

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 15 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) όπου ορίζονται :

   α) Ο αρχηγός  και  ο αναπληρωτής του

β) Οι συνοδοί  και οι αναπληρωτές τους,

        σε αναλογία1 εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές

γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών

   δ) Το διδ. αντικείμενο και  γραπτή επισήμανση

        της συναίνεσης του Σχολ. Συμβούλου

 ε)  Η ημερομηνία της επίσκεψης

      στ)  Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή

        ζ)  Το αναλ. πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται

 • Οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής
 • το μεταφορικό μέσο
 • το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

 

 1. 3.  Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι

α) έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι

β) υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών  της τάξης ή του σχολείου.

 

Έγκριση

από  τον οικείο αιρετό  Περιφερειάρχη

μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

ΠροϋποθέσειςΠραγματοποιούνται  από την έναρξη του διδακτικού έτους έως και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.Εντάσσονται στις εκπαιδευτικές εκδρομές, αποτελούν ανεξάρτητο πρόγραμμα και αφορούν στους μαθητές όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τις επισκέψεις αυτές απαιτούνται:

α) Ηλεκτρ. αίτηση του σχολείου στο Ίδρυμα της Βουλής,

β) Πρόσκληση του Προέδρου του Ιδρύματος της Βουλής,

γ) Ετήσια έγκριση του προγράμματος των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής και της μετακίνησης των σχολείων από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ.

 

 

Διαδικασία Έγκρισης

Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 13 ημέρες  πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 1. 1.  Διαβιβαστικό – Αίτηση του Δ/ντή του σχολείου.

 

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 15 ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :

  α) Ο αρχηγός και  ο αναπληρωτής του

β) Οι συνοδοί και οι αναπληρωτές τους,

       σε αναλογία1 εκπαιδευτικός ανά 30 μαθητές

γ)  Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών

δ)  Η ημερομηνία της επίσκεψης

ε)  Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή

     στ)  Το αναλ. πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται

 • Οι ώρες αναχώρησης και επιστροφής
 • το μεταφορικό μέσο
 • το πρόγραμμα δραστηριοτήτων.
 1. 3.  Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι

α)  έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι

β)  υπάρχει συμμετοχή του ½  των μαθητών  της τάξης

 

Έγκριση

από  τον οικείο αιρετό  Περιφερειάρχη

μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

 

Δ/νση Σ.Ε.Π.Ε.Δ.

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. (Τμήμα Γ)

Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.(Τμήμα Γ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ)

                             Comenius, Leonardo da Vinci, e-Twinning, Grundvig κ.ο.κ                                                                                                                ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΑ   5,8 9 10 11

ΑΡΘΡΟ   6

ΠροϋποθέσειςΚατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και  στο πλαίσιο υλοποίησης αδελφοποιήσεων, εκπαιδευτικών ανταλλαγών, εγκεκριμένων προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, διμερών προγραμμάτων, συμμετοχών σε διεθνείς συναντήσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς  και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις,  είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό,

 • με διάρκεια έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες ή έως επτά (7) ημέρες, εάν συμπεριληφθούν έως δύο (2) αργίες,  εντός του σχολικού έτους, εξαιρουμένου του χρονικού διαστήματος μίας εβδομάδας πριν την έναρξη των εξετάσεων (ενδοσχολικών και πανελλαδικών) έως τη λήξη τους,
 • στις οποίες συμμετέχουν συγκεκριμένες ομάδες του σχολείου, ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων Καθηγητών και με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας και δεν προκύπτει δαπάνη για το δημόσιο.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στις αδελφοποιήσεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση μίας (1) μετακίνησης  το χρόνο ανά σχολική μονάδα.

 

Διαδικασία Έγκρισης

Υποβολή στη Διεύθυνση Δ. Ε. (τουλάχιστον 20 ημέρες πριν από τη μετακίνηση) των παρακάτω δικαιολογητικών:

 

 1. 1.  Διαβιβαστικό – Αίτηση του Διευθυντή του σχολείου.

 

2. Ακριβές αντίγραφο της Απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων (πρέπει να έχει ληφθεί 25 ημέρες πριν  από την πραγματοποίησή της μετακίνησης) όπου ορίζονται :

   α) Ο αρχηγός της εκδρομής και  ο αναπληρωτής του

β) Οι συνοδοί καθηγητές  και οι αναπληρωτές τους,

        σε αναλογία1 εκπαιδευτικός ανά 20 μαθητές

γ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών

 δ) Η ημερομηνία-ες  πραγματοποίησης της μετακίνησης

 ε) Ο τόπος όπου θα πραγματοποιηθεί η εκδρομή

      στ) Το αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται

 • · οι ακριβείς ώρες αναχώρησης από το σχολείο και επιστροφής
 • · τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν
 • · οι αριθμοί πτήσεων, για αεροπορικές μετακινήσεις, τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια για θαλάσσιες μετακινήσεις κ.ο.κ.
 • · το ημερήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μετακινήσεων στον τόπο προορισμού

        ζ) Η απόφαση έγκρισης του προγράμματος (αν η μετακίνηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο

εγκεκριμένων προγραμμάτων)

        η) Τα ονόματα συμμετεχόντων μαθητών.

 

 

 

 1. 3.  Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι

α)  έχουν κατατεθεί και τηρούνται στο αρχείο του σχολείου οι ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων / κηδεμόνων όλων των μαθητών που συμμετέχουν στη μετακίνηση, ή των ιδίων, αν είναι ενήλικοι

β)  υπάρχει συμμετοχή του 70% των μαθητών των ομάδων των προγραμμάτων.(περ. γ).

 

Έγκριση

από  τον οικείο αιρετό  Περιφερειάρχη

μετά από έλεγχο και εισήγηση του Διευθυντή Δ.Ε.

 

ΠροϋποθέσειςΚατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευρωπαϊκών  δραστηριοτήτων,  είναι δυνατό να πραγματοποιούνται μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.

 • Ο αριθμός των μετακινήσεων ανά έτος,
 • η χρονική περίοδος μετακίνησης
 • και ο αριθμός των μετακινούμενων μαθητών και εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει απαραιτήτως

να ανήκουν στη σχολική μονάδα και στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, καθορίζονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του εγκεκριμένου σχεδίου στο οποίο εντάσσεται η μετακίνηση, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας, ιδιαίτερα κατά την περίοδο πανελλαδικών και ενδοσχολικών εξετάσεων.

 

Ι) Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε σχέδια συνεργασίας / συμπράξεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων

α. Αίτηση, η οποία υπογράφεται και σφραγίζεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του σχολείου (Διευθυντή).

β. Πρόσκληση και πρόγραμμα της επίσκεψης από το ξένο σχολείο ή το φορέα υποδοχής.

γ.  Επίσημη έγκριση του προγράμματος από το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

δ.  Αντίγραφο του Πρακτικού συγκρότησης της παιδαγωγικής ομάδας.

ε. Σε περίπτωση μετακίνησης μαθητών, υποβάλλονται επιπλέον τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1)  Αντίγραφο του Πρακτικού του Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρονται:

 •  απόφαση του Συλλόγου για την πραγματοποίηση της επίσκεψης
 •  ο κωδικός και ο τίτλος του σχεδίου
 •  τα ονόματα των συμμετεχόντων μαθητών και του/των συνοδών εκπαιδευτικών

2) Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου ότι τηρεί στο γραφείο του τις ενυπόγραφες δηλώσεις των γονέων ή κηδεμόνων των συμμετεχόντων ανήλικων μαθητών, με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα.

ΙΙ) Δικαιολογητικά για συμμετοχή σε δράσεις ατομικής κινητικότητας (προπαρασκευαστικές επισκέψεις, σεμινάρια επιμόρφωσης ή κατάρτισης)

α.   Αίτηση υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό και από το Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει. Εάν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει ωράριο σε περισσότερα του ενός σχολεία, την αίτηση συνυπογράφουν οι Διευθυντές όλων των σχολείων που διδάσκει ο αιτών.

β.  Αντίγραφο της σύμβασης με το φορέα συντονισμού σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

γ.  Πρόσκληση και πρόγραμμα από το φορέα υποδοχής.

 

 

 

 Έγκριση  μετακινήσεων

Οι αιτήσεις μετακίνησης με τα αντίστοιχα υποβάλλονται

μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε. στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης για έλεγχο (τουλάχιστον 40 ημέρες πριν τη μετακίνηση) *, και διαβιβάζονται

στον οικείο αιρετό Περιφερειάρχη για έγκριση, (τουλάχιστον 1 μήνα  πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της μετακίνησης).

 

Οι εκθέσεις από τις μετακινήσεις κοινοποιούνται

 • στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ
 • στην αρμόδια Εθνική Μονάδα Συντονισμού και
 • στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Αττικής*.

                                    

 * (Φ12/21791/29-12-2011,Περιφ.Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας  Εκπαίδευσης Αττικής)

Δ/νση Διεθνών Εκπ/κών Σχέσεων  (Τμήμα Β – Εκπ/κών Ανταλλαγών)

Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τμήμα Β – Προγραμμάτων)

 

Τα καλά πράγματα παίρνουν χρόνο!⏳

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή

Μάρτιος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Σεπ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Σκακιστική άσκηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων