ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ1,2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-REVISION PART 1

e-learning

Γεια σας εκτάκια ζηλευτά!!Ενοχλώ;Δεν ενοχλώ!!!

Let’s start with some simple and easy exercises!!!

EXERCISE A: Complete the paragraph with the Simple Present of the verbs in brackets. (Συμπλήρωσε την παράγραφο με τον Απλό Ενεστώτα των ρημάτων της παρένθεσης).

My family likes travelling a lot. Every time there ________ (be) a holiday my dad ___________ (ask) my mum to start preparing for a journey. My mum always ____________ (prepare) the food and the clothes we ___________ (need) to take with us. My sister _____________ (finish) her homework and then ____________ (pack) her things in her rucksack. Our dog, Fluff, ____________ (not/ stay) back. My sister usually ____________ (carry) him with us because he ____________ (enjoy) the journey!!!Finally, I_______ (help) my parent to carry things in the car and start the trip.

 

EXERCISE B:Put the verbs in the 3rd person singular(Βάλε τα ρήματα στο  3ο πρόσωπο του ενικού.

I write-he ________                    I dry-she __________

I study- he _________                I finish- she __________

I wash-he __________                I dance-she __________

I eat-she _________                    I miss- she __________

I do-he ________                         I try- she ___________

 

EXERCISE C:Do you remember the parts of a computer?(Θυμάσαι τα μέρη του υπολογιστή;)

printer= εκτυπωτής

tower=κεντρική μονάδα

screen=οθόνη                                   mouse=ποντίκι

speaker=μεγάφωνο

scanner=σαρωτής

microphone=μικρόφωνο

keyboard=πληκτρολόγιο