Β1 ΓΛΩΣΣΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Καλημέρα και καλή εβδομάδα όμορφα δευτεράκια μου!!!!!!!

Ας ξεκινήσουμε!

1.Να χωρίσεις τις παρακάτω λέξεις σε συλλαβές.
Αττική ___________________ θάρρος ____________________
Άννα ____________________ σύννεφο ____________________
φύλλα ___________________  μέλισσα ____________________
άλλη ____________________  ιππότης ____________________

 

2. Να ενώσεις τις λέξεις που έχουν την ίδια σημασία.
 πετεινός Ÿ                                          Ÿ οίνος

 κρασί Ÿ                                               Ÿ κόκορας
 
όρνιθα Ÿ                                              Ÿ κότα

γίδα Ÿ                                                   Ÿ κοκκινογούλια

παντζάρια Ÿ                                        Ÿ κατσίκα

 

3.Συλλαβίζω και γράφω σε ποια συλλαβή τονίζεται η κάθε λέξη.

πατέρας  ________________________ (________________)
νερό         ________________________ (________________)
χάρακας ________________________ (________________)
γρήγορος ________________________ (________________)
σταματώ ________________________ (________________)
μάγισσα ________________________ (________________)
γερανός ________________________ (________________)

 

 

1 σχόλιο στο “Β1 ΓΛΩΣΣΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 1. 1.Να χωρίσεις τις παρακάτω λέξεις σε συλλαβές.
  Αττική _Ατ-τι-κή___________ θάρρος _θάρ-ρος___
  Άννα _Αν-να___________________ σύννεφο __σύν-νε-_φο___
  φύλλα __φύλ-λα_________________ μέλισσα μέ-λισ-σα____________________
  άλλη άλ–λη____________________ ιππότης ιπ-πό-της____________________

  2. Να ενώσεις τις λέξεις που έχουν την ίδια σημασία.
  πετεινός Ÿ κόκορας

  κρασί Ÿ οίνος

  όρνιθα Ÿ Ÿ κότα

  γίδα Ÿ κατσίκα

  παντζάρια Ÿ Ÿ κοκκινογούλια

  3.Συλλαβίζω και γράφω σε ποια συλλαβή τονίζεται η κάθε λέξη.

  πατέρας _πα-τέ-ρας________ (_παραλήγουσα___)
  νερό νε-ρό_________ (__λήγουσα___)
  χάρακας _χά-ρα-κας_______ (__προπαραλήγουσα____)
  γρήγορος _γρή-γο-ρος______ (προπαραλήγουσα____)
  σταματώ στα-μα-τώ______ (____λήγουσα____________)
  μάγισσα _μά-γισ-σα_______ (____προπαραλήγουσα______________)
  γερανός γε-ρα-νός ________ (_____λήγουσα____________)

  τα έκανα όλα ελπίζω να είναι σωστά

Δεν επιτρέπεται σχολιασμός.