untitledClick on the icon to do the cloze task.

By Maria Tzotzou, EFL teacher.