ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Από την Τετάρτη 19/09/2018, θα λειτουργήσουν κανονικά τα δύο τμήματα του ολοήμερου του σχολείου μας, με τη διαφορά ότι η ώρα αποχώρησης των μαθητών θα είναι στις τρεις, μέχρι να ολοκληρωθούν οι τοποθετήσεις των δασκάλων που λείπουν.

Οι μαθητές που πληρούν τις προϋποθέσεις κι έχουν εγγραφεί στο ολοήμερο του σχολείου μας καλούνται από την Τετάρτη 19/09/2018, να παρακολουθήσουν κανονικά το πρόγραμμα του ολοήμερου, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν υποβάλει οι γονείς τους.

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, που υπηρετούν στην απογευματινή λειτουργία του προγράμματος θα αξιοποιούν τον χρόνο παραμονής των μαθητών στο σχολείο ως ακολούθως:

– Εμπέδωση γνώσεων και δεξιοτήτων που διδάσκονται οι μαθητές στο πρωινό πρόγραμμα, η οποία επιδιώκεται με την προετοιμασία των εργασιών που ανατέθηκαν στο πρωινό πρόγραμμα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών.

– Εμπλουτισμός της διδακτικής πράξης με καινοτόμες δραστηριότητες και προγράμματα, τα οποία συνάδουν με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις θεματικές ενότητες των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο πρωινό ωράριο και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη διαδικασία.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων οι δάσκαλοι της απογευματινής ζώνης του ολοημέρου προγράμματος θα συνεργάζονται εβδομαδιαία σε προκαθορισμένες ώρες με τους δασκάλους των τάξεων ή και θα παραβρίσκονται στο πρωινό πρόγραμμα, ώστε από κοινού να εντοπιστούν και να αξιολογηθούν οι ανάγκες των μαθητών και να σχεδιαστούν οι ανάλογες διδακτικές παρεμβάσεις που θα αφορούν όλους τους μαθητές.

Σίτιση στο ολοήμερο σχολείο

Η ώρα του γεύματος που περιλαμβάνεται στο ωρολόγιο πρόγραμμα των Ολοήμερων Δημοτικών αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κατά την ώρα του γεύματος  δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παιδαγωγική αξία του για τους μαθητές.

Περιμένουμε να στηριχτεί ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου απ’ όλους, γιατί διαφορετικά τα επόμενα χρόνια δε θα συνεχίσει να υφίσταται ο συγκεκριμένος θεσμός, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του σχολείου και την ταλαιπωρία κυρίως των εργαζόμενων γονέων.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Μπομπέτσης Γεώργιος