ΣΤ΄Τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να δημιουργεί και να μορφοποιεί κείμενα με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

• να εισάγει πίνακες, εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα στα έγγραφα που δημιουργεί

• να αναρτά και να επεξεργάζεται κείμενα σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0 (ψηφιακή πλατφόρμα τάξης, ιτολόγιο, wiki)

• να αναπτύσσει ολοκληρωμένα και με αρτιότητα τις σχετικές εργασίες που αναλαμβάνει

• να αναπτύσσει από κοινού και σε συνεργασία με άλλους ένα γραπτό κείμενο

Δημιουργώ με παρουσιάσεις και πολυμέσα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να χρησιμοποιεί εξοπλισμό πολυμέσων (σαρωτή, ψηφιακή ψωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, μικρόφωνο)

• να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία εικόνων σε διαφορετικές μορφοποιήσεις

• να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία ήχου

• να δημιουργεί μικρές εφαρμογές κινουμένου σχεδίου

• να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του λογισμικού παρουσιάσεων

• να αναπτύσσει ολοκληρωμένες πολυμεσικές παρουσιάσεις

• να αναρτά παρουσιάσεις και πολυμεσικό περιεχόμενο σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0

Επικοινωνώ και συνεργάζομαι μέσω του Διαδικτύου

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να εκφράζεται και να επικοινωνεί με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο (γραπτά, ηχητικά ή μέσω βίντεο)

• να αναγνωρίζει τις εφαρμογές της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής (επικοινωνία, εργασία, επιστήμη, εκπαίδευση, ψυχαγωγία κ.λπ.)

• να γνωρίζει και να επιχειρηματολογεί για τις αλλαγές που έχουν επιφέρει οι ΤΠΕ στην αγορά εργασίας

• να προβληματίζεται και να αντιμετωπίζει κριτικά τη σχέση ανθρώπου και νέων τεχνολογιών

• να είναι ευαισθητοποιημένος σε ζητήματα ισότιμης πρόσβασης και χρήσης του Διαδικτύου

• να δημιουργεί, να δημοσιεύει και να διαμοιράζεται στο διαδίκτυο περιεχόμενο (κείμενα, αρχεία εικόνας και ήχου)

να αναγνωρίζει τους κινδύνους από τη χρήση εφαρμογών διαδραστικού λογισμικού επικοινωνίας (messenger, skype), τη συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter), την εγγραφή σε δικτυακούς τόπους

• να εφαρμόζει τεχνικές και κανόνες ασφάλειας και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό

Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να κατανοεί τη σπουδαιότητα των συναρτήσεων του υπολογιστικού φύλλου

• να χρησιμοποιεί απλές συναρτήσεις του υπολογιστικού φύλλου (π.χ. SUM, AVERAGE, MAX,MIN) για την επίλυση προβλημάτων

• να χρησιμοποιεί σχετικές και απόλυτες αναφορές κελιών σε υπολογισμούς για την επίλυση προβλημάτων

• να ταξινομεί τα δεδομένα μιας περιοχής κελιών με βάση συγκεκριμένα κριτήρια

• να δημιουργεί γραφήματα (ιστόγραμμα, πίτας κ.λπ.), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου

• να μορφοποιεί τα κελιά ενός υπολογιστικού φύλλου με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (γραμματοσειρά, χρώμα φόντου, περιγράμματα)

•να καθορίζει τις παραμέτρους εκτύπωσης σε ένα έγγραφο με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (προεπισκόπηση, μορφή, τμήμα εγγράφου)

• να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το υπολογιστικό φύλλο για την επίλυση προβλημάτων και την υλοποίηση σχεδίων έρευνας

Προγραμματίζω τον υπολογιστή

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να εξηγεί γιατί ένα αντικείμενο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο

• να ορίζει ενέργειες και σενάρια που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθούν επιθυμητά γεγονότα

• να αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα της δομής επανάληψης

• να χρησιμοποιεί εντολές επανάληψης στα προγράμματα που αναπτύσσει

• να αναλύει ένα πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα

• να συνθέτει ένα έργο προγραμματισμού από τα επιμέρους στοιχεία της ανάλυσης

• να αντιλαμβάνεται τη χρησιμότητα το ρόλο της διαδικασίας σε ένα πρόγραμμα

• να χρησιμοποιεί διαδικασίες στα έργα του

• να εφαρμόζει τεχνικές ελέγχου και διόρθωσης σφαλμάτων στα προγράμματα που δημιουργεί

• να κατανοεί τη λειτουργία έτοιμων προγραμμάτων που του δίνονται

Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα

• να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει

• να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του

• να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες

• να συνθέτει, να δημιουργεί και να μετασχηματίζει πληροφορίες και υλικό

• να εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης των πηγών και των πληροφοριών που χρησιμοποιεί

• να ολοκληρώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει από τις άλλες θεματικές ενότητες

• να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που αναλαμβάνει

• να αξιοποιεί προηγούμενα έργα και τις γνώσεις του για να βελτιώσει τις δημιουργίες του

• να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του

• να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας

• να αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του μέσα από την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των έργων του

• να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη ζωή του σημερινού ανθρώπου