Ε΄ Τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να δημιουργεί και να διαμορφώνει κατάλληλα κείμενα με τον κειμενογράφο

• να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

• να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του κειμενογράφου

• να εισάγει και να επεξεργάζεται απλούς πίνακες σε ένα έγγραφο

• να αναρτά και να επεξεργάζεται κείμενα σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0 (ψηφιακή πλατφόρμα τάξης, Ιστολόγια)

• να αναπτύσσει ολοκληρωμένα και με τεχνική αρτιότητα τις σχετικές εργασίες που αναλαμβάνει

Δημιουργώ με πολυμέσα και παρουσιάσεις

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

• να χρησιμοποιεί εξοπλισμό πολυμέσων (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, μικρόφωνο)

• να διακρίνει τα είδη λογισμικού

• να αναγνωρίζει το bit, το byte και τα πολλαπλάσιά τους ως βασικές μονάδες μέτρησης αποθηκευμένων πληροφοριών

• να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία εικόνων σε διαφορετικές μορφοποιήσεις

• να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία ήχου

• να δημιουργεί μικρές εφαρμογές κινουμένου σχεδίου

• να εντάσσει στις παρουσιάσεις του υλικό από άλλες εφαρμογές (κειμενογράφο, υπολογιστικά φύλλα, επεξεργασίας εικόνας κ.α.)

• να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του λογισμικού παρουσιάσεων

• να αναπτύσσει ολοκληρωμένες πολυμεσικές παρουσιάσεις

Επικοινωνώ μέσω του Διαδικτύου

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

• να κατανοεί τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η δικτύωση και η διασύνδεση των υπολογιστών

• να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες μιας μηχανής αναζήτησης για την αναζήτηση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό

• να εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών του/της

• να αξιολογεί τις πληροφορίες που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (καταλληλότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια)

• να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να εκφράζεται και να επικοινωνεί με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο (γραπτά, ηχητικά ή μέσω βίντεο)

• να εκφράζει ιδέες και επιχειρήματα σε δικτυακούς τόπους (π.χ. ιστολόγιο ή ασύγχρονη συζήτηση της τάξης)

• να δημιουργεί και να διαμοιράζεται μέσω του Διαδικτύου υλικό (κείμενα, αρχεία εικόνας και ήχου)

• να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για επικοινωνία (σύνθεση και αποστολή μηνύματος, επισύναψη αρχείου, απάντηση, προώθηση, βιβλίο διευθύνσεων κ.α.)

• να αναγνωρίζει το ρόλο και την αναγκαιότητα του λογισμικού αντιϊκής προστασίας

• να διαχειρίζεται σωστά τους κωδικούς ασφαλείας στους λογαριασμούς που διαθέτει και να τους

• να εφαρμόζει κανόνες ασφάλειας και προστασίας από ηλεκτρονικούς κινδύνους

• να σέβεται και να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες που αντλεί από δικτυακές πηγές

• να αναγνωρίζει τη σημασία της άδειας χρήσης περιεχομένου και λογισμικού που αντλεί από δικτυακές πηγές

Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

•να δημιουργεί και να τροποποιεί απλά υπολογιστικά φύλλα
• να εισάγει δεδομένα και να τροποποιεί το περιεχόμενο σε κελιά του υπολογιστικού φύλλου
• να διακρίνει το ενεργό κελί και να επιλέγει συγκεκριμένα κελιά
• να προσδιορίζει τη διεύθυνση ενός κελιού στο φύλλο εργασίας
• να εισάγει απλές σχέσεις υπολογισμού σε ένα υπολογιστικό φύλλο
• να χρησιμοποιεί τεχνικές αντιγραφής δεδομένων και μαθηματικών υπολογισμών σε ένα υπολογιστικό φύλλο
• να μορφοποιεί τα περιεχόμενα ενός κελιού

•να δημιουργεί απλά γραφήματα (ιστόγραμμα-ραβδόγραμμα, πίτας), χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ενός υπολογιστικού φύλλου

Προγραμματίζω τον υπολογιστή

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να αναγνωρίζει τις βασικές συνιστώσες ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού

• να εκτελεί έτοιμα προγράμματα που θα του δοθούν

• να περιγράφει με λεκτικό τρόπο τα βήματα απλών αλγορίθμων που καλείται να υλοποιήσει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να διατυπώνει απλές εντολές στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να ορίζει ενέργειες και σενάρια που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθούν επιθυμητά γεγονότα

• να εξηγεί γιατί ένα αντικείμενο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο

• να κωδικοποιεί έναν αλγόριθμο σε προγραμματιστικό περιβάλλον και να αναπτύσσει μικρές εφαρμογές

χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να αναλύει ένα πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα

• να συνθέτει ένα έργο από τα επιμέρους στοιχεία του (που έχουν προκύψει από την ανάλυση)

• να διακρίνει διάφορα γεγονότα (events) στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να εξοικειωθεί με τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων και βελτιστοποίησης των προγραμμάτων που αναπτύσσουν εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού

• να δημιουργεί σύνθετα έργα που βασίζονται στη σύνθεση επιμέρους απλούστερων έργων

Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα

• να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει

• να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του

• να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες

• να συνθέτει, να δημιουργεί και να μετασχηματίζει πληροφορίες και υλικό

• να εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης των πηγών και των πληροφοριών που χρησιμοποιεί

• να ολοκληρώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει από τις άλλες θεματικές ενότητες

• να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που αναλαμβάνει

• να αξιοποιεί προηγούμενα έργα και τις γνώσεις του για να βελτιώσει τις δημιουργίες του

• να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του

• να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας

• να αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του μέσα από την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των έργων του

• να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη ζωή του σημερινού ανθρώπου

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να δημιουργεί και να διαμορφώνει κατάλληλα κείμενα με τον κειμενογράφο

• να μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά

• να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του κειμενογράφου

• να εισάγει και να επεξεργάζεται απλούς πίνακες σε ένα έγγραφο

• να αναρτά και να επεξεργάζεται κείμενα σε διαδικτυακές εφαρμογές Web 2.0 (ψηφιακή πλατφόρμα τάξης, Ιστολόγια)

• να αναπτύσσει ολοκληρωμένα και με τεχνική αρτιότητα τις σχετικές εργασίες που αναλαμβάνει

Δημιουργώ με πολυμέσα και παρουσιάσεις

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να χρησιμοποιεί εξοπλισμό πολυμέσων (σαρωτή, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα, μικρόφωνο)

• να διακρίνει τα είδη λογισμικού

• να αναγνωρίζει το bit, το byte και τα πολλαπλάσιά τους ως βασικές μονάδες μέτρησης αποθηκευμένων πληροφοριών

• να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία εικόνων σε διαφορετικές μορφοποιήσεις

• να δημιουργεί και να επεξεργάζεται αρχεία ήχου

• να δημιουργεί μικρές εφαρμογές κινουμένου σχεδίου

• να εντάσσει στις παρουσιάσεις του υλικό από άλλες εφαρμογές (κειμενογράφο, υπολογιστικά φύλλα, επεξεργασίας εικόνας κ.α.)

• να εισάγει εικόνες, έτοιμα σχήματα και αντικείμενα χρησιμοποιώντας το σχεδιαστικό εργαλείο του λογισμικού παρουσιάσεων

• να αναπτύσσει ολοκληρωμένες πολυμεσικές παρουσιάσεις

Επικοινωνώ μέσω του Διαδικτύου

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να κατανοεί τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η δικτύωση και η διασύνδεση των υπολογιστών

• να χρησιμοποιεί τις κύριες λειτουργίες μιας μηχανής αναζήτησης για την αναζήτηση πληροφοριών για ένα συγκεκριμένο σκοπό

• να εφαρμόζει αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριών για την υλοποίηση των εργασιών του/της

• να αξιολογεί τις πληροφορίες που εντοπίζει σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (καταλληλότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια)

• να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να εκφράζεται και να επικοινωνεί με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο (γραπτά, ηχητικά ή μέσω βίντεο)

• να εκφράζει ιδέες και επιχειρήματα σε δικτυακούς τόπους (π.χ. ιστολόγιο ή ασύγχρονη συζήτηση της τάξης)

• να δημιουργεί και να διαμοιράζεται μέσω του Διαδικτύου υλικό (κείμενα, αρχεία εικόνας και ήχου)

• να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για επικοινωνία (σύνθεση και αποστολή μηνύματος, επισύναψη αρχείου, απάντηση, προώθηση, βιβλίο διευθύνσεων κ.α.)

• να αναγνωρίζει το ρόλο και την αναγκαιότητα του λογισμικού αντιϊκής προστασίας

• να διαχειρίζεται σωστά τους κωδικούς ασφαλείας στους λογαριασμούς που διαθέτει και να τους

• να εφαρμόζει κανόνες ασφάλειας και προστασίας από ηλεκτρονικούς κινδύνους

• να σέβεται και να αναφέρει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες που αντλεί από δικτυακές πηγές

• να αναγνωρίζει τη σημασία της άδειας χρήσης περιεχομένου και λογισμικού που αντλεί από δικτυακές πηγές

Λύνω προβλήματα με Υπολογιστικά Φύλλα

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να δημιουργεί και να τροποποιεί απλά υπολογιστικά φύλλα

• να εισάγει δεδομένα και να τροποποιεί το περιεχόμενο σε κελιά του υπολογιστικού φύλλου

• να διακρίνει το ενεργό κελί και να επιλέγει συγκεκριμένα κελιά

• να προσδιορίζει τη διεύθυνση ενός κελιού στο φύλλο εργασίας

• να εισάγει απλές σχέσεις υπολογισμού σε ένα υπολογιστικό φύλλο

• να χρησιμοποιεί τεχνικές αντιγραφής δεδομένων και μαθηματικών υπολογισμών σε ένα υπολογιστικό φύλλο

• να μορφοποιεί τα περιεχόμενα ενός κελιού

Προγραμματίζω τον υπολογιστή

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να αναγνωρίζει τις βασικές συνιστώσες ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού

• να εκτελεί έτοιμα προγράμματα που θα του δοθούν

• να περιγράφει με λεκτικό τρόπο τα βήματα απλών αλγορίθμων που καλείται να υλοποιήσει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να διατυπώνει απλές εντολές στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να ορίζει ενέργειες και σενάρια που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθούν επιθυμητά γεγονότα

• να εξηγεί γιατί ένα αντικείμενο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος συμπεριφέρεται με συγκεκριμένο τρόπο

• να κωδικοποιεί έναν αλγόριθμο σε προγραμματιστικό περιβάλλον και να αναπτύσσει μικρές εφαρμογές

χρησιμοποιώντας ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να αναλύει ένα πρόβλημα σε επιμέρους απλούστερα

• να συνθέτει ένα έργο από τα επιμέρους στοιχεία του (που έχουν προκύψει από την ανάλυση)

• να διακρίνει διάφορα γεγονότα (events) στο περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού

• να εξοικειωθεί με τεχνικές διόρθωσης σφαλμάτων και βελτιστοποίησης των προγραμμάτων που αναπτύσσουν εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού

• να δημιουργεί σύνθετα έργα που βασίζονται στη σύνθεση επιμέρους απλούστερων έργων

Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή

• να αναλύει σύνθετες εργασίες σε επιμέρους απλούστερα έργα

• να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία ΤΠΕ για την υλοποίηση των εργασιών που αναλαμβάνει

• να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά διάφορα εργαλεία ΤΠΕ για την ολοκλήρωση των έργων του

• να επιλέγει, να οργανώνει και να ταξινομεί πληροφορίες

• να συνθέτει, να δημιουργεί και να μετασχηματίζει πληροφορίες και υλικό

• να εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης των πηγών και των πληροφοριών που χρησιμοποιεί

• να ολοκληρώσει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει αναπτύξει από τις άλλες θεματικές ενότητες

• να εφαρμόζει τεχνικές και μεθόδους οργάνωσης και χρονοπρογραμματισμού των εργασιών που αναλαμβάνει

• να αξιοποιεί προηγούμενα έργα και τις γνώσεις του για να βελτιώσει τις δημιουργίες του

• να παρουσιάζει και να επικοινωνεί τις ιδέες του

• να συνεργάζεται και να προσφέρει τις γνώσεις και τις ικανότητές του στην ομάδα για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας-εργασίας

• να αναπτύσσει την αυτοεκτίμησή του μέσα από την ολοκλήρωση και την παρουσίαση των έργων του

• να αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα και τις προεκτάσεις της χρήσης των ΤΠΕ στη ζωή του σημερινού ανθρώπου