Α΄-Β΄ Τάξη

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνωρίζω και χειρίζομαι τον υπολογιστή

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός:

Δημιουργώ και εκφράζομαι με τη Ζωγραφική

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

Δημιουργώ με τον κειμενογράφο

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή:

Γνωρίζω το Διαδίκτυο – Επικοινωνώ και συνεργάζομαι

Μοντελοποιώ με εννοιολογικούς χάρτες

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός:

Υλοποιώ σχέδια έρευνας με ΤΠΕ

Ο μαθητής/τρια πρέπει να είναι ικανός/ή: