Traveling with a time machine October 2021

awarded-etwinning-school-label-2020-21

Δημιουργήσαμε ένα ρολόι με πλαστελίνη.Το μνημείο της πόλης μας, τη Φορτέτζα επιλέξαμε να παρουσιάσουμε στον πίνακα για τη χώρα μας που θα δημιουργηθεί συνεργατικά από τα σχολεία της Ελλάδας που συμμετέχουν στο έργο μας.

Αναζητήσαμε Έλληνα επιστήμονα της αρχαιότητας που ασχολήθηκε με τον χρόνο και φτιάξαμε αφίσα με τον Απολλώνιο για να μπει στον πίνακα παρουσίασης της χώρας μας.

1638038115058 2

New Phototastic Collage

Τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου είχαμε ακόμη μια υπέροχη επικοινωνία και γνωριμία με τους μαθητές και τις μαθήτριες της κ. Ozge Zengin Alan, συνεργάτιδας του έργου μας. 

Την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 είχαμε μία πολύ όμορφη επικοινωνία με τους μαθητές και μαθήτριες της αγαπητής μας κ.Νεριμάν Τεμιζέλ, συνιδρύτριας και συνεργάτιδας του έργου μας. Γνωριστήκαμε, τραγουδήσαμε και ευχηθήκαμε καλή αρχή στο έργο μας.

Ζωγραφίσαμε τον αριθμό 9 και τον λεπτοδείχτη για να συμμετέχουμε στη δημιουργία του συνεργατικού λογότυπου του έργου μας.

 

Ενημέρωση γονέων

 

Η πρώτη online  επικοινωνία συνεργατών του έργου μας σε κλίμα φιλίας και συνεργασίας έγινε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021 με θέμα την οργάνωση και έναρξη του.

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο eTwinning έργο «Τraveling with a time machine» «Ταξιδεύοντας με τη μηχανή του χρόνου» που θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο του 2021 ως τον Φεβρουάριο του 2022. Στο έργο συμμετέχουμε 6 σχολεία της Ελλάδας και 8 σχολεία της Τουρκίας. 

Σχετικά με το έργο

Στην προσχολική περίοδο, τα παιδιά θα έχουν αποκτήσει πολλές μαθηματικές έννοιες και δεξιότητες με τις πλούσιες εμπειρίες που έχουν αποκτήσει στην καθημερινή τους ζωή. Η έννοια του χρόνου διαμορφώνεται στα πρώτα 6 χρόνια της ζωής ανάλογα με την πνευματική ανάπτυξη και εμπειρία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρατηρείται ταχεία πρόοδος στα παιδιά όσον αφορά τις σωματικές, ψυχικές, συναισθηματικές και κοινωνικές πτυχές. Καθώς το παιδί μεγαλώνει, καταγράφει όλα όσα βλέπει γύρω του στο μυαλό του, αρχίζει να τα βγάζει νόημα και να τα ταξινομεί. Αρχίζει να διαμορφώνει την ικανότητα κατανόησής του με συγκεκριμένες (ορατές) έννοιες. Για να υποστηρίξει την ανάπτυξη, το παιδί ενθαρρύνεται να περιγράψει γεγονότα που έχουν συμβεί και θα συμβούν στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

ΣΤΟΧΟΙ

Να εμπλέκονται οι  μαθητές και να μαθαίνουν ενεργώντας.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.

Να αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής σκέψης και σχεδίασης.

Να παρέχει στους μαθητές δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Να προκαλέσει περιέργεια στους μαθητές.

Να μπορέσουν να μάθουν από τους συνομηλίκους τους.

Οι μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες αναλυτικής σκέψης.

Να μπορέσουν οι μαθητές να κάνουν έρευνα.

Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και την ικανότητα για καινοτομία, πρωτοβουλία.

Για την ανάπτυξη ατόμων που μπορούν να παράγουν λύσεις σε προβλήματα ζωής με βάση τη γνώση και να αναπτύσσουν προϊόντα κατάλληλα για τη λύση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο μας στοχεύει να υλοποιηθεί μεταξύ Οκτωβρίου 2021 και Φεβρουαρίου 2022 και το σχέδιο εργασίας προγραμματίζεται να εκπονηθεί σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου.

Οι μαθητές μέσω παιδοκεντρικών δραστηριοτήτων θα κατανοήσουν την έννοια του χρόνου.

Θα συνεργαστούν για να δημιουργήσουν τη μηχανή του χρόνου για να διερευνήσουν την έννοια του χρόνου στο παρελθόν-παρόν-μέλλον.

Ημέρα-νύχτα, μήνες-εποχές, η κίνηση της Γης θα γίνει κατανοητή μέσω πειραμάτων.

Μέσα από δραστηριότητες εξερεύνησης και πειραματισμού θα ανακαλύψουν τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μετρούν το χρόνο.

Οι δραστηριότητες τέχνης και παιχνιδιού θα βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και θα ενισχύσουν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ τους.

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Για να μπορέσει το παιδί να αναπτύξει δεξιότητες έρευνας, έρευνας και παρατήρησης, να δημιουργήσει στέρεες επιστημονικές βάσεις και να μάθει να σκέφτεται επιστημονικά στα προσχολικά χρόνια.

Δεξιότητες των παιδιών του 21ου αιώνα (επίλυση προβλημάτων, επικοινωνία, συνεργασία και κριτική σκέψη, ψηφιακές ικανότητες και δεξιότητες αυτοπεποίθησης).

 

 

Σχετικά με το έργο

In the preschool period, children will have acquired many mathematical concepts and skills with the rich experiences they have gained in their daily lives. The concept of time is shaped in the first 6 years of life depending on mental development and experience. During this period, rapid progress is observed in children in terms of physical, mental, emotional and social aspects. As the child grows up, he records everything he sees around him in his mind, begins to make sense of and classify them. He begins to form his comprehension ability with concrete (visible) concepts. To support development, the child is encouraged to describe events that have occurred and will occur in the past, present, and future. As children grow up, they record everything they see around them in their minds and begin to make sense and classify them; Our project studies were planned to gain the concept of time.

ΣΤΌΧΟΙ

To enable students to learn by doing.
Students develop problem-solving skills.
Students develop creative thinking and design skills.
To provide students with 21st-century skills.
To arouse curiosity in students.
To enable them to learn from their peers.
Students develop analytical thinking skills.
To enable students to do research.
To raise innovative and imaginative individuals.
To raise individuals who can produce solutions to life problems based on knowledge and develop products suitable for the solution,

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

Our project is aimed to be implemented between October 2021 and February 2022, and the work plan is planned to be prepared in cooperation with the project partners.
Students through child-centered activities will understand the concept of time.
They will work together to create the time machine to explore the concept of time in the past-present-future.
Day-night, months-seasons, the Earth movement will be understood through experiments.
Through exploration and experimentation activities they will discover ways in which people measure time.
Art and play activities will help students to understand the concept of time and will strengthen the collaboration and communication between them.

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

To enable the child to develop research, research, and observation skills, establish solid scientific foundations, and learn to think scientifically in pre-school years.
Children’s 21st-century skills (problem-solving, communication, collaboration, and critical thinking, digital competence, and self-confidence skills)