Be cool recycle in school,  το νέο έργο etwinning που συμμετέχει το σχολείο μας για το σχολικό έτος 2018-19

Be cool recycle in school,  ονομάζεται το νέο έργο etwinning που συμμετέχει το σχολείο μας για το σχολικό έτος 2018-19.

Στο έργο συμμετέχουν 27 σχολεία από την Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Ισπανία και Τουρκία. Το έργο μας είναι περιβαλλοντικού χαρακτήρα και στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των παιδιών και όλων μας σχετικά με το περιβάλλον και την  δραστηριότητα του ανθρώπου ως προς αυτό. Με μέσο την ανακύκλωση, τη βοήθεια της τεχνολογίας και την άμεση εμπλοκή των παιδιών με δημιουργικές δραστηριότητες  στο πλαίσιο του προγράμματος του Νηπιαγωγείου στοχεύουμε στο να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες.

Σχετικά με το έργο

This program is part of the Learning Environment and Education for Sustainable Development. Through the program and with the help of ICT children will develop attitudes and values relating to the environment, behaviors and actions that preserve physical capital (by inventing and participating in creative recycling and re-use of various materials) to become active and environmentally literate citizens.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη μαθησιακή περιοχή “Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη”. Μέσα από το πρόγραμμα και με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. τα παιδιά θα αναπτύξουν στάσεις και αξίες που αφορούν το περιβάλλον, συμπεριφορές και δράσεις που διαφυλάσσουν το φυσικό κεφάλαιο (επινοώντας και συμμετέχοντας σε δημιουργικές δραστηριότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών),ώστε να γίνουν ενεργοί και περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες.

ΣΤOΧΟΙ

To understand waste as a result of human activity, distinguishing it in organic and recyclable.
To get used to waste reduction, reuse and recycling strategies by recognizing its labeling.
To take initiatives, mobilize and portray their opinions, feelings, ideas through visual arts activities.
To safely use ICT to produce multimodal projects.
Communicate, interact, collaborate through ICT to produce a joint project.

Να αντιληφθούν τα απορρίμματα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, διακρίνοντας τα σε οργανικά και ανακυκλώσιμα .
Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης απορριμμάτων αναγνωρίζοντας τη σήμανσή της.
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες,να κινητοποιηθούν και να αποτυπώσουν τις απόψεις τους, τα συναισθήματα τους, τις ιδέες τους μέσα από δραστηριότητες εικαστικών τεχνών.
Να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τις Τ.Π.Ε παράγοντας πολυτροπικά έργα.
Να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν μέσω Τ.Π.Ε. για την παραγωγή κοινού έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

OCTOBER Acquaintance, Internet security, acquaintance with the e-twinnning platform Logo selection mascot
NOVEMBER Investigate the issue. Collaborative histogram of recycling ideas. Vote on the materials. Recycling corner Parents briefing. Beginng actions
DECEMBER Christmas activities
JANUARY Pedagogical games
FEBRUARY Halloween activities
MARCH Construction of a springboard
APRIL Spring and Easter structures
MAY Mother’s Day Project evaluation
JUNE Dissemination of results

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
Γνωριμία
Ασφάλεια στο διαδίκτυο , γνωριμία με την πλατφόρμα e-twinnning
Επιλογή λογότυπου μασκότ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Διερεύνηση του θέματος.
Συνεργατικό ιστόγραμμα ιδεών
Ψηφοφορία για τα υλικά
Γωνιά ανακύκλωσης
Ενημέρωση γονέων
Έναρξη δράσεων
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Χριστουγεννιάτικες δράσεις
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Παιδαγωγικά παιχνίδια
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
Αποκριάτικες δραστηριότητες
ΜΑΡΤΙΟΣ
Κατασκευή ανοιξιάτικου πίνακα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
Ανοιξιάτικες και πασχαλινές κατασκευές
ΜΑΙΟΣ
Γιορτή μαμάς
Aξιολόγηση του έργου
ΙΟΥΝΙΟΣ
Διάχυση

ΑΝΑΜΕΝΌΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Adoption of positive attitudes while at the same time raising awareness of society
Christmas tree decoration with cards and ornaments from recyclable materials.
E Book with school constructions.
Collaborative projects and presentations eg video, presentation with all paintings, poster, brochure, comic book
Toys with recyclable materials and online
Collaborative poem
Collaborative album to be released by mail

Υιοθέτηση θετικών στάσεων και συμπεριφορών με παράλληλη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας
Στολισμός δέντρου με κάρτες και στολίδια από ανακυκλώσιμα υλικά.
Ε-bοοκ με κατασκευές των σχολείων.
Συνεργατικά έργα και παρουσιάσεις π.χ.βίντεο , παρουσίαση με όλους τους πίνακες, αφίσα, φυλλάδιο ,κόμικ
Παιχνίδια με ανακυκλώσιμα υλικά και online
Συνεργατικό ποίημα
Συνεργατικό λεύκωμα που θα κυκλοφορήσει με το ταχυδρομείο

Αφήστε μια απάντηση